Behörighetsgivande studier

I vissa fall kan ditt lån skrivas av på grund av behörighetsgivande studier. Det innebär att du tagit lån i vuxen ålder för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därefter studerat på en eftergymnasial utbildning.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Om du tagit lån efter den 30 juni 2001 för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därefter studerat på eftergymnasial nivå, kan du i vissa fall få avskrivning på grund av behörighetsgivande studier.

Villkoren är dessutom dels att det måste vara en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå som finns i bilaga A 1 eller A 3 till studiestödsförordningen, dels att den eftergymnasiala utbildningen kan ingå i en svensk högskoleexamen, eller att du har läst en motsvarande utbildning i EU/EES eller Schweiz. Det räcker då att du lånat en vecka för de eftergymnasiala studierna. I bilaga B 2 till studiestödsförordningen framgår det vilka svenska utbildningar på eftergymnasial nivå som ger rätt till avskrivning.
Till studiestödsförordningen (2000:655)

Du har inte rätt till avskrivning om du har studerat med det högre bidraget.
Högre bidraget

Högst hälften kan skrivas av

När du fått 60 godkända högskolepoäng eller motsvarande för en utbildning som ger rätt till avskrivning, kan CSN skriva av en sjättedel av det belopp du lånade för studierna på grundskole- eller gymnasienivå. Du kan dock få högst hälften av det lånet inklusive ränta avskrivet.

Om du studerat före den 1 juli 2007, gäller 40 poäng för rätten till avskrivning. Har poängen fastställts enligt tidigare bestämmelser, kommer 1 poäng att räknas om till 1,5 högskolepoäng när CSN prövar din rätt till avskrivning.

Exempel - Amir får en sjättedel avskrivet

Amir har lånat 40 000 kronor för sina studier på komvux under 2008. Därefter har han under 2009 studerat med studiestöd på universitetet. När Amir klarat 60 högskolepoäng får han avskrivning med en sjättedel av det lånade beloppet för komvuxstudierna, vilket blir 6 666 kronor.

Behöver du ansöka?

Du behöver i regel inte ansöka om att få lånet avskrivet. Prövningen av avskrivning för behörighetsgivande studier sker i de flesta fall automatiskt två gånger om året.

Men du måste själv ansöka om avskrivning, om

  • du studerat på en skola som inte lämnar uppgifter om godkända poäng till CSN
  • du lagt samman äldre lån till ett annuitetslån
  • du ändrat lånevillkoren.

Lägga samman lån

Ändra lånevillkor

Hur ansöker du?

Ansökningsblankett för avskrivning kan du beställa

Utlandsstudier

Om du studerat på en högskola utanför EU/EES eller Schweiz, kan du bara få avskrivning om du har fått dina poäng tillgodoräknade i din svenska högskoleexamen.
Utbytesstudier

Gå längst upp i artikeln