Ränta och lånekostnad

Här kan du läsa om räntan och om andra kostnader för lånet.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Ränta på lån

Du måste betala ränta på detta lån från den första utbetalningen av lånet till dess att det är färdigbetalt. Räntan är 0,34 procent under 2017. Den fastställs av regeringen varje år och beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad de senaste tre åren.

Du får inte göra avdrag för räntan när du deklarerar. Det beror på att räntesatsen redan har anpassats till de avdragsregler som finns inom skattesystemet. För din del innebär detta att du betalar in en lägre ränta från början, i stället för att i efterhand få tillbaka pengar på skatten.
Tidigare års räntor och regleringstal

Ränta på återkrav

Om du fått mer studiestöd än du har rätt till, kräver vi tillbaka pengarna. Det kallas för återkrav. När du ska betala ett återkrav måste du också betala ränta till dess att återkravet är färdigbetalt. Under 2017 är räntan 2,88 procent på det belopp du ska betala tillbaka. Du får dra av räntan i deklarationen. CSN lämnar uppgift till Skatteverket om hur mycket återkravsränta du betalat in under året.
Tidigare års räntor på återkrav

Expeditionsavgift

En expeditionsavgift på 150 kronor tillkommer varje år. Den ska täcka kostnaderna för hanteringen av återbetalningen av ditt lån.

Om du fått det belopp du ska betala till CSN för ett år (årsbelopp) nedsatt och om det senare visar sig att du betalat för lite, måste du betala resten i efterhand. Det belopp du då ska betala kallas för resterande slutligt årsbelopp. Då tillkommer det ytterligare en expeditionsavgift på 150 kronor.
Kontroll av inkomst

Om du har återkrav betalar du en expeditionsavgift på 100 kronor per år för varje återkrav.

Expeditionsavgiften betalar du alltid vid det första inbetalningstillfället för ett visst år.

Tilläggsavgift

Om du betalat för lite till CSN och därför måste betala resten i efterhand, ska du dessutom betala en tilläggsavgift som är sex procent av det beloppet.

Påminnelseavgift

Om du inte betalat ditt årsbelopp i tid, skickar vi påminnelse till dig. Då tar vi ut en påminnelseavgift på 450 kronor. Om du fortfarande inte betalar, skickar vi ytterligare en påminnelse och lägger till ännu en påminnelseavgift på 450 kronor.
Vad händer om du inte betalar i tid?

Avgift hos Kronofogden

Om du inte betalat trots påminnelser och kravbrev, skickar CSN kravet vidare till Kronofogden för indrivning. De tar då ut en grundavgift på 600 kronor per krav. Läs mer om avgifter och krav på Kronofogden.

Gå längst upp i artikeln