و وبگاه ما در اینترنت خوش آمدیدCSN به

اگر شما درباره وام تحصیلی و یا وام خرید وسائل خانه برای پناهندگان و دیگر شهروندان خارجی پرسش هائی

 تماس بگیرید. Centrala studiestödsnämnden (CSN)داشته باشید، بایستی با ما، در اداره

ما یک اداره دولتی هستیم که مسئولیت پرداخت کمک هزینه تحصیلی سوئدی و یا به عبارت دیگر وام ها و کمک هزینه های تحصیلی را بر عهده داریم. 

کار ما به سه شاخه گوناگون تقسیم شده است:

پرداخت وام تحصیلی
بازپرداخت وام تحصیلی
تصویب و بازپرداخت وام خرید وسائل خانه برای پناهندگان و دیگر شهروندان خارجی (وام خرید وسائل خانه)

با ما تماس بگیرید

آیا پرسش هائی درباره کمک هزینه تحصیلی و بازپرداخت دارید؟

با شماره تلفن 000 276-771 (0) 46+ (دوشنبه تا جمعه ساعت 8 تا 16.30) تماس بگیرید. 

شما می توانید با پست معمولی، پست الکترونیکی و یا فکس نیز با ما تماس بگیرید.  

 توجه کنید:CSNبه اطلاعات زیر در باره دفتر مرکزی

آدرس:

CSN

851 82 SUNDSVALL

تلفن:

+46 (0) 60-18 60 00

فکس:

+46 (0) 60-18 61 93

پست الکترونیکی:

ebrev@csn.se

آیا پرسش هائی درباره وام خرید وسائل خانه دارید؟

با شماره تلفن 100 276-771 (0) 46+ (دوشنبه تا جمعه ساعت 9 تا 12) تماس بگیرید. 

شما می توانید با پست معمولی، پست الکترونیکی و یا فکس نیز با ما تماس بگیرید.

آدرس:

CSN

Hemutrustningslån

851 82 SUNDSVALL

فکس:

+46 (0) 60-18 60 06

پست الکترونیکی:

hemutrustningslan@csn.se

آیا در باره وبگاه ما در اینترنت نظری دارید؟ با ما تماس بگیرید!

webmaster@csn.se

Latest updated: Mar 05, 2013