Sommarstudier

Du kan få studiemedel för sommarstudier. Här hittar du information om vad som krävs för att få studiemedel vid sommarstudier och vad du behöver tänka på.

För att du ska kunna få studiemedel för sommarstudier, gäller följande krav:

  • Kursen eller utbildningen måste ge rätt till studiemedel.
  • Du måste studera i minst tre sammanhängande veckor under perioden juni-augusti. Om du läser en kurs eller utbildning som är uppdelad på flera perioder, måste en period omfatta minst tre sammanhängande veckor.

Du måste också uppfylla andra krav för att få studiemedel.

Självstudier under sommaren ger inte rätt till studiemedel. Med självstudier menas exempelvis om du läser in en kurs som inte har sin studietid förlagd till sommaren.

Sommarkurs

För sommarkurser gäller att

  • skolan måste ha rapporterat in kursen som en sommarkurs till CSN
  • du ska vara registrerad på kursen.

För att du ska få dina pengar, måste du lämna in din studieförsäkran när kursen startat. Det kan du göra tidigast den första dagen på sommarterminen.

Så mycket studiemedel kan du få

  • Om du läser en sommarkurs på 15 högskolepoäng i 12 veckor, får du studiemedel på heltid i 10 veckor.
  • Om du läser en sommarkurs på 7,5 högskolepoäng i 7 veckor, får du studiemedel på heltid i 5 veckor.

Heltid eller deltid?

Uppsats eller examensarbete

Du kan få studiemedel om du skriver en uppsats eller gör ditt examensarbete under sommaren. Uppsatsen ska omfatta minst 15 högskolepoäng.

Tillsammans med din ansökan om studiemedel ska du även lämna in blanketten "Intyg om handledning". Där ska din handledare skriva hur många poäng din uppsats eller ditt examensarbete motsvarar och under vilken tid arbetet pågår. Intyget är viktigt eftersom det avgör hur mycket studiemedel du kommer att få under sommaren. Det ska också visa att du kan få handledning under hela studietiden.

Om du börjat med din uppsats eller ditt examensarbete tidigare under den ordinarie terminstiden, kan du bara söka studiemedel för den kvarvarande delen av arbetet. Din handledare ska då skriva på intyget hur många högskolepoäng ditt arbete under sommaren motsvarar. Handledaren ska även skriva under din studieförsäkran när kursen startat. Det kan han eller hon göra tidigast den första dagen på sommarterminen.

Ändring i hur vi prövar studieresultaten vid sommarstudier

Från och med våren 2014 prövar CSN alltid om du klarat studieresultaten för din senaste period med studiemedel, när du söker studiemedel för sommarstudier. Tidigare har vi inte prövat resultaten om du sökt studiemedel för sommarstudier och haft studiemedel för perioden direkt före sommaren.
Vi prövar studieresultaten

Tänk på

  • Vi kan bara lämna studiemedel för högst fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan din ansökan kom in till oss. Sök därför studiemedel i tid!
  • Fribeloppet varierar beroende på hur många veckor du har studiemedel. Fribeloppet blir lägre ju längre studietid du har.
  • Du kan bara få studiemedel i ett begränsat antal veckor. Om du får studiemedel under sommaren, räknar vi de veckorna som utnyttjade.
  • Om du förlänger studietiden för din uppsats eller ditt examensarbete, blir kravet på studieresultat högre nästa gång du söker studiemedel.

Inkomst och fribelopp

Längsta tid med studiemedel

Studieresultat

Senast uppdaterad: 2014-02-25