God man till ensamkommande barn

Här kan du läsa om vad det innebär att vara god man till ensamkommande barn som studerar på gymnasiet. Du kan också läsa om de bidrag som dessa barn kan få när de studerar på gymnasiet samt hur du ansöker om bidragen.

Som god man träder du in i både vårdnadshavarens och förmyndarens (oftast föräldrars) ställe. Du kan således ansöka om och vara mottagare av bidrag från CSN. 

Rätt till svenskt studiestöd för ensamkommande barn

När en utländsk medborgare ansöker om studiestöd prövar CSN först om den studerande har rätt till svenskt studiestöd. Efter det prövar vi om personen uppfyller övriga villkor för att få studiestöd, exempelvis att hen studerar och är i rätt ålder.

En person som Migrationsverket har bedömt är flykting eller skyddsbehövande har vanligtvis rätt till svenskt studiestöd. Även en person som har fått uppehållstillstånd av Migrationsverket på grund av synnerligen ömmande omständigheter har vanligtvis rätt till svenskt studiestöd. Uppehållstillståndet behöver vara giltigt, men det spelar ingen roll om det är permanent eller tidsbegränsat. Rätten till studiestöd gäller vanligtvis från och med den vecka tillståndet beviljas.

En person kan också få rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket har gett hen ett uppehållstillstånd som tidsbegränsats eller beviljats enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Uppehållstillstånd för gymnasiestudier är ett exempel på ett sådant tillstånd.

Om tillståndet inte längre är giltigt kan den studerande ändå ha rätt till studiestöd om hen har ansökt om ett förlängt uppehållstillstånd innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet gått ut.

Det krävs också att den nya ansökan

  • har samma grund som tidigare, eller
  • avser ett nytt tillstånd för att studera på gymnasiet i Sverige.

Tänk därför på att ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd hos Migrationsverket i god tid!

Barnet bor i familjehem eller på HVB-hem

Barn som är placerade i ett familjehem eller på en institution av en svensk myndighet, har vanligtvis också rätt till svenskt studiestöd. Barnet ska då

  • vara under 20 år
  • ha ett giltigt uppehållstillstånd
  • ha ett beslut från myndigheten som visar på placeringen.

Barnet är asylsökande

Asylsökande som aldrig har haft uppehållstillstånd i Sverige har inte rätt till studiestöd.

Läs mer om villkoren för utländska medborgare

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet

Studerande på gymnasiet kan få studiehjälp från CSN. Studiehjälpen består av tre olika bidrag

  • studiebidrag, för gymnasiestuderande mellan 16 och 20 år
  • extra tillägg, för familjer med låga inkomster
  • inackorderingstillägg, för de som studerar på annan ort.

De som studerar på en lärlingsutbildning kan få ytterligare ett bidrag – lärlingsersättning.

För att få bidragen måste den studerande uppfylla olika krav.

Ansöka om bidrag från CSN

För att CSN ska kunna pröva om det ensamkommande barnet har rätt till svenskt studiestöd måste du varje läsår skicka in blanketten "Ansökan om studiehjälp/Uppgifter för rätt till svenskt studiestöd" (4144M). CSN skickar ut blanketten till barnets folkbokföringsadress i god tid inför varje läsår. Om du vill ha en blankett skickad till dig, kan du beställa den  från CSN.

Det är oftast även aktuellt att söka extra tillägg för ensamkommande barn. Det gör du på blanketten ”Ansökan om extra tillägg” (1601M).

Det är den gode mannen som ska skriva under blanketterna. Om du inte redan är registrerad som betalningsmottagare för barnet måste du bifoga ett registerutdrag från Överförmyndarnämnden som styrker att du är god man.

Skicka blanketterna till
CSN Postservice
838 71 Frösön.

För att vi ska kunna fatta ett beslut om studiebidrag krävs det att skolan skickar studieuppgifter till CSN. Så snart den studerande har fått sina fyra sista siffror i personnumret kan du kontakta skolan för att kontrollera att de skickat studieuppgifterna till oss.

Utbetalning av bidragen

Innan den studerande fyllt 18 år betalar CSN ut pengarna till den som är betalningsmottagare. När den studerande fyllt 18 år betalar vi ut pengarna direkt till den studerande.

Du som är god man för en omyndig studerande behöver göra följande för att pengarna ska betalas ut:

  1. Anmäl till CSN att det är du som ska vara betalningsmottagare. Anmälan ska vara skriftlig. Du kan göra en anmälan i samband med att du ansöker om extra tillägg under punkten ’’Övrigt’’ i ansökningsblanketten.
  2. Anmäl kontonummer till Swedbank på deras webbplats. Det kan vara ett konto hos vilken svensk bank som helst. Det är Swedbank som sköter CSN:s utbetalningar.

Anmälan till Swedbanks kontoregister

Om kontonummer saknas kommer pengarna att betalas ut via en kontantavi som den studerande kan lösa in hos Swedbank eller något av Kuponginlösens ombud.  

För att öppna ett konto alternativt lösa ut en kontantavi behöver den studerande kunna styrka sin identitet. Det är därför bra om du som är god man hjälper till med detta i god tid.

Viktigt att tänka på under studietiden

Skolk

Om den studerande skolkar har hen inte rätt till bidrag från CSN. Vi stoppar då utbetalningarna. Om den studerande redan har fått pengar som hen inte har rätt till, kommer vi att dra av den summan på de kommande utbetalningarna.

Ändringar i uppehållstillståndet

Om något ändras i uppehållstillståndet bör ni genast kontakta CSN. Då kan vi kontrollera om det påverkar studiestödet och se till att den studerande får rätt pengar utbetalt. Exempel på ändringar som ni ska meddela till CSN är om Migrationsverket avslår ansökan om förlängning av uppehållstillstånd eller om de återkallar uppehållstillståndet.

Mer information om godmanskapet

Att vara god man för ett ensamkommande barn är ett temporärt uppdrag som upphör när barnet fått uppehållstillstånd och tingsrätten fattat beslut om en särskild förordnad vårdnadshavare. Även i andra fall kan godmanskapet upphöra. Godmanskapet upphör automatiskt vid 18 år.

Läs mer på Sveriges kommuner och landstings webbplats

Senast uppdaterad: 2017-10-09