Ansökan om Rg-bidrag, RGD/RGH (blankett 1701)

Ansökan om Rg-bidrag för studerande i utbildning för döva eller hörselskadade vid gymnasieskolorna i Örebro (RGD/RGH)

Personuppgifter

För att CSN ska kunna pröva om du har rätt till Rg-bidrag måste du fylla i alla uppgifter om dig som person: namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Studier

Fyll i om du ska läsa vid RGD eller RGH. Om du är antagen på riksgymnasiet på grund av att du är språkstörd väljer du RGH. Fyll också i skolans namn och utbildningen du planerar att gå.

I rutan ”När beräknar du att avsluta dina studier” kan du fylla i år och månad när du beräknar att avsluta utbildningen, exempelvis 202006. Då skickar vi ut förifyllda ansökningsblanketter framöver till dig så länge utbildningen pågår. De flesta studerande läser 4 år på riksgymnasium.

Rg-bidrag

Om du ska studera hela läsåret kryssar du i rutan för hela läsåret. De allra flesta studerande ska studera hela läsåret. Bara om du ska läsa en kortare tid fyller du i mellan vilka datum du ska studera.

Uppgifter om studieorten

Kryssa i om du bor i någon av Örebro kommuns boendeformer eller i egen lägenhet. Om du bor i egen lägenhet ska du skicka med en kopia på hyreskontraktet där ditt namn framgår. Hyreskontraktet ska också visa hur mycket du betalar i hyra. Delar du lägenhet med någon, ska du skriva hans eller hennes namn.

Om du bor i någon av Örebros boendeformer (veckohem eller kollektiv) kommer CSN överens om kostnaden för respektive boendeform. Om din kostnad inte motsvarar det belopp som CSN och Örebro kommun har kommit överens om, måste du meddela detta till CSN. Det kan exempelvis vara att din hemkommun betalar en större del av kostnaden.

Restid

Om du har en restid som är kortare än 2 timmar per dag, men behöver bo på studieorten av andra skäl, ska du skicka med ett intyg som styrker detta.

Färdsätt

Kryssa i rutan för det billigaste färdsätt du kan använda. Resorna ska alltid ske med allmänna färdmedel om det är möjligt. Bara om du har särskilda skäl kan du få ersättning för resa med bil. Du kan läsa mer om färdsätt här.

Andra ersättningar

Stöd för inackordering

Skriv hur mycket du får i stöd för inackordering från din hemkommun.

Din hemkommun är skyldig att ge dig stöd för inackordering till och med vårterminen det år du fyller 20 eftersom du inte kan göra din gymnasieutbildning på hemorten. Du kontaktar din hemkommun för att få ansökningshandlingar från dem och för att få besked om hur mycket pengar du kan få. Du behöver inte vänta på det formella beslutet från hemkommunen.

Kryssa nej om du är över 20 år och inte får något stöd för inackordering från din hemkommun.

Aktivitetsersättning

Kryssa nej om du inte får någon aktivitetsersättning.

Skriv annars hur mycket du får i aktivitetsersättning efter att preliminärskatt är avdragen. Skicka också med en kopia på det senaste utbetalningsbeskedet från Försäkringskassan.

Bostadstillägg

Kryssa nej om du inte får något bostadstillägg.

Skriv annars hur mycket du får i bostadstillägg. Skicka med en kopia på det senaste utbetalningsbeskedet från Försäkringskassan.
Om du har sökt bostadstillägg från Försäkringskassan men inte fått svar ännu när du gör din ansökan om Rg-bidrag, kryssar du nej. När du sedan får beslutet om bostadstillägg måste du meddela detta till CSN.

Dagliga resor

Om du har mer än 6 kilometer mellan skolan och din adress på studieorten, kan du ha rätt till ersättning för dagliga resor. Du bör i första hand kontakta din hemkommun för att se om de lämnar sådan ersättning. Om du får ersättning från din hemkommun, exempelvis i form av busskort, kan du inte få ersättning från CSN.

Har du mindre än 6 kilometer mellan skolan och din adress på studieorten kan du bara få ersättning för dagliga resor om du har personliga skäl. Du måste kunna styrka dessa skäl exempelvis med läkarintyg.

Om du har ett funktionshinder kan du vid behov få dagliga resor med taxi. Skicka med ett läkarintyg som styrker ditt behov.

Försäkran och underskrift

Om du är under 18 år är det dina vårdnadshavare eller förmyndare som ska skriva under ansökan.

Om du har särskilt förordnad vårdnadshavare eller god man, ska den personen skriva under din ansökan.

Har du fyllt 18 år är du myndig och då ska du alltid skriva under din ansökan själv.

Du skickar sedan ansökan om Rg-bidrag via posten till CSN Eskilstuna, Box 488, 631 06 Eskilstuna.

Senast uppdaterad: 2016-07-07