När kan du inte få studiehjälp?

I vissa fall kan du inte få studiehjälp eller delar av studiehjälpen. Här kan du se i vilka fall det inträffar.

Du kan inte få någon del av studiehjälpen (studiebidrag och eventuellt extra tillägg eller inackorderingstillägg), om något av följande gäller för dig:

  • Du studerar på en kriminalvårdsanstalt. Om du däremot läser utanför anstalten, kan du få studiebidraget som vanligt. Då kan du också få 25 procent av det ordinarie beloppet för extra tillägg.
  • Du är intagen på ett särskilt ungdomshem och studerar där. Om du däremot läser utanför ungdomshemmet kan du får studiebidrag och extra tillägg som vanligt.
  • Du har hel sjuk- eller aktivitetsersättning,och dessutom får ditt uppehälle bekostat av stat, kommun eller landsting. Om du studerar vid ett riksgymnasium för döva, hörselskadade och svårt rörelsehindrade ungdomar och då får ett särskilt bidrag av CSN, kan du dock få studiebidrag och extra tillägg.
  • Du har aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.
  • Du gör totalförsvarsplikt (tidigare kallat militär grundutbildning eller vapenfri tjänst) samtidigt med studierna.
  • Du studerar på en grundskola eller gymnasiesärskola. Då får du istället förlängt barnbidrag från Försäkringskassan.

Du kan få studiebidrag och extra tillägg, men inte inackorderingstillägg

  • om ditt uppehälle är betalat av stat, kommun eller landsting eller
  • om du är barn till en UD- eller SIDA-anställd och ditt uppehälle då helt eller till stor del bekostas av staten.

Exempel - Anja blir intagen på ett ungdomshem och får inte studiehjälp

Anja blir intagen på ett ungdomshem (paragraf 12-hem), men hon tänker fortsätta att studera. Statens Institutionsstyrelse är huvudman för den utbildning som intagna ungdomar kan få. Eftersom den utbildningen inte ger rätt till studiehjälp, innebär det att Anja inte längre kan få studiehjälp.

Exempel - Stina är intagen på en kriminalvårdsanstalt och får studiehjälp

Stina är intagen på en kriminalvårdsanstalt, men hon får läsa utanför anstalten på dagarna. Hon får då studiebidrag och 25 procent av det ordinarie beloppet för extra tillägg.

Senast uppdaterad: 2014-05-28