Korta fakta

Medarbetare
CSN är den myndighet i Sverige som har hand om studiestöd och hemutrustningslån.


Det innebär att vi

 • prövar om en person har rätt till studiestöd och hemutrustningslån
 • betalar ut studiestöd och hemutrustningslån
 • hanterar återbetalningen av lån.

De studiestöd som CSN har hand om är följande:

 • studiehjälp - till studerande på gymnasium (16-20 år)
 • studiemedel - till studerande på gymnasium, komvux, folkhögskola, högskola och universitet
 • Rg-bidrag - bidrag till resor och boende för studerande med funktionsnedsättning på riksgymnasier
 • TUFF-ersättning – ersättning vid teckenspråksutbildning för föräldrar med barn som är beroende av teckenspråk för att kommunicera
 • lärlingsersättning - ersättning för måltider och resor till elever i gymnasial lärlingsutbildning

CSN har även hand om hemutrustningslån till utländska medborgare, främst flyktingar. Det är ett lån avsett för inköp av köksutrustning och möbler.

CSN är också ansvarig myndighet för den officiella statistiken inom studiestödsområdet. Vi har dessutom ett särskilt uppdrag att beakta kvinnors och mäns villkor i vårt utvärderings- och analysarbete.

CSN i siffror

Under 2016

 • betalade CSN ut studiehjälp till 397 000 studerande, studiemedel till 471 000 studerande, Rg-bidrag till 380 studerande, TUFF-ersättning till 170 föräldrar, lärlingsersättning till 11 000 studerande och hemutrustningslån till 17 800 personer
 • betalade CSN ut 16,2 miljarder kronor i bidrag och 17,5 miljarder kronor i lån till studerande samt 208,2 miljoner kronor i hemutrustningslån
 • uppgick den totala lånefordran till 216,4 miljarder kronor
 • betalade låntagarna med studieskulder in 13,7 miljarder kronor
 • betalade låntagarna med hemutrustningslån in 172,9 miljoner kronor
 • besvarade CSN 1 miljon telefonsamtal och väntetiden var i genomsnitt 6 minuter och 44 sekunder
 • kostade CSN:s verksamhet ungefär 763 miljoner kronor.

Visste du att

 • Det första studiestödet betalades ut 1919. Studiestödet bestod då av ett lån på högst 1 500 kronor per läsår. Lånet skulle betalas tillbaka inom tio år.
 • Det allmänna studiebidraget infördes 1957. Bidraget var då 34 kronor per månad för elever i åldern 16-18 år. Innan dess var det vanligt med olika former av stipendier med krav på studielämplighet.
 • CSN bildades 1964 genom en sammanslagning av två myndigheter: Studiehjälpsnämnden och Garantilånenämnden. CSN stod då för Centrala studiehjälpsnämnden.
 • Det studiemedelssystem som vi till stora delar har kvar än i dag infördes 1965. Samma år startades också ett antal lokala studiemedelsnämnder. Nämndernas uppgift var att pröva rätten till studiestöd och att betala ut studiemedel till studerande vid högskolor och universitet.
 • CSN flyttade från Stockholm till Sundsvall 1974. Då ändrades även namnet till Centrala studiestödsnämnden. Huvudkontoret ligger fortfarande i Sundsvall.
 • Den så kallade vuxenstudiereformen 1975 innebar att vuxna gavs möjlighet att läsa på gymnasienivå, framför allt på komvux. Då infördes också vuxenstudiestöd som betydde att den studerande fick ett studiestöd på samma nivå som om han eller hon hade haft a-kasseersättning.
 • För prövning av ärenden om vuxenstudiestöd skapades 1975 vuxenutbildningsnämnder i varje län. Studiemedelsnämnderna och vuxenutbildningsnämnderna var självständiga myndigheter med egna uppdrag och egna styrelser. CSN hade ansvar för nämndernas handläggning av ärenden om studiestöd samt fördelade anslagen.
 • Studiehjälp till studerande på gymnasienivå började CSN ha hand om 1986. Ansvaret för detta låg tidigare hos kommuner, landsting, folkhögskolor och privata skolor.
 • Studiemedelssystemet reformerades 1989, vilket bland annat medförde ett nytt återbetalningssystem samt ett förbättrat studiestöd för studerande utomlands.
 • CSN började ha hand om hemutrustningslån 1991. Den 1 juli 1992 bildade CSN tillsammans med studiemedelsnämnderna och vuxenutbildningsnämnderna en gemensam myndighet - CSN.
 • Studiestödssystemet förändrades på nytt 2001. Vuxenstudiestöden togs då bort, vilket innebar att studiemedelssystemet blev det enda studiestödet för vuxna. Även återbetalningen av studielån förändrades. Vi införde också annuitetslånet, som är det studielån vi har i dag.
 • Under 2006 infördes bland annat ett tilläggsbidrag för föräldrar med studiemedel. Dessutom höjdes åldersgränsen för att kunna få studiemedel från 50 till 54 år. 
Senast uppdaterad: 2017-03-27