Förhållande mellan lagar, förordningar och föreskrifter

Det finns olika sorters bestämmelser som CSN är skyldig att följa. Bestämmelserna har olika inbördes rangordning.

Så här är bestämmelserna rangordnade:

1. EU-rättsliga bestämmelser
2. svenska grundlagar
3. svenska lagar
4. förordningar
5. föreskrifter
6. allmänna råd.

Bestämmelser på en underordnad nivå får aldrig stå i strid med bestämmelser på en överordnad nivå. Om det skulle uppstå gäller alltid den överordnade bestämmelsen. Om en svensk lag till exempel tillåter något som inte EU-rättsliga bestämmelser tillåter, gäller alltså de EU-rättsliga bestämmelserna.

Grundlagar, lagar och förordningar

Grundlagarna är beslutade av riksdagen. Utifrån grundlagarna beslutar riksdagen även om lagar. Riksdagen kan sedan ge regeringen i uppdrag att besluta om förordningar.

Föreskrifter och allmänna råd

Ibland behövs bestämmelser som av någon anledning inte är lämpliga att föra in i lag eller förordning. Det kan röra sig om bestämmelser som är mycket detaljerade eller som måste ändras regelbundet. Då kan en myndighet få i uppdrag av regeringen att utfärda föreskrifter. Inom studiestödsområdet har regeringen gett CSN i uppdrag att utfärda föreskrifter. De finns samlade i CSN:s författningssamling (CSNFS).

En myndighet kan även utfärda allmänna råd. Detta är rekommendationer som en myndighet kan utfärda för att underlätta användandet av andra bestämmelser och för att uppnå en enhetlig praxis.

Senast uppdaterad: 2013-02-06