Remissvar

Här kan du ta del av de remissvar som CSN har lämnat under det senaste året.

Många av dem är i pdf-format. För att kunna öppna dessa dokument, måste du ha gratisprogrammet Adobe Reader installerat i din dator.
Adobe Reader

2017

Datum Remiss
2017-11-10 Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande (Soc. Dept) (pdf, nytt fönster)
2017-10-31 Skolverkets förslag till föreskrifter för förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning (pdf, nytt fönster)
2017-10-30 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning ( SOU 2017:66) (pdf, nytt fönster)
2017-10-27 Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartemntets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform (DS 2017:40) Fi dept. (pdf, nytt fönster)
2017-10-26 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47) (pdf, nytt fönster)
2017-10-16 Brett deltagande i högskoleutbildning (U2017/03082/UH), Utb dep (pdf, nytt fönster)
2017-10-06 Ekonomistyrningsverkets förslag till metod och frågor i 2017 års ekonomiadministrativa värdering (pdf, nytt fönster)
2017-10-02 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44), Utb dep (pdf, nytt fönster)
2017-09-25 Körkortslån (Ds 2017:35), Arbetsmarknadsdepartementet (pdf, nytt fönster)
2017-09-25 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras (SOU 2017:58), Ju dep (pdf, nytt fönster)
2017-09-19 Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31), Fi dep (pdf, nytt fönster)
2017-09-13 Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde, Ds 2017:33, Arbm dep (pdf, nytt fönster)
2017-09-11 EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet (SOU 2017:49), Utb dep (pdf, nytt fönster)
2017-09-07 Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37), Ju dep (pdf, nytt fönster)
2017-09-06 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet (Ds 2017:27) (pdf, nytt fönster)
2017-09-01 Ny dataskyddslag (SOU 201739). Ju dep (pdf, nytt fönster)
2017-08-28 KOM (2017) 256 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012. (pdf, nytt fönster)
2017-08-28 Översyn av Riksrevisionen - grundlagsfrågor (2016/17:URF1), Riksdagsförvaltningen (pdf, nytt fönster)
2017-07-07 Universitetskanslerämbetets rapport Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården – redovisning av ett regeringsuppdrag (pdf, nytt fönster)
2017-06-27 Nytt konsortialavtal för Ladokkonsortiet 2018-2020, Ladok (pdf, nytt fönster)
2017-06-21 Digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) (pdf, nytt fönster)
2017-06-15 Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20), Utb dep (pdf, nytt fönster)
2017-06-15 Förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå (pdf, nytt fönster)
2017-06-08 Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd Garantier och lån (pdf, nytt fönster)
2017-05-22 Delbetänkande av Kommisionen för jämlik hälsa, SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket, Soc dep (pdf, nytt fönster)
2017-05-19 Promemorian förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser, Utbildningsdepartementet (pdf, nytt fönster)
2017-05-09 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) Soc dept (pdf, nytt fönster)
2017-04-27 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (pdf, nytt fönster)
2017-04-26 Promemorian Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3), Ju dep (pdf, nytt fönster)
2017-04-12 Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81), Ju dep (pdf, nytt fönster)
2017-04-11 Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets och högskolerådets föreskrifter om kvalificerad och relevant yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (pdf, nytt fönster)
2017-04-05 Etableringshinder på bostadsmarknaden (Rapport 2014:33), Boverket (pdf, nytt fönster)
2017-03-27 Ekonomistyrningsverkets rapport - Krav på delårsrapport, Fi dept (pdf, nytt fönster)
2017-03-22 Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommitén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (pdf, nytt fönster)
2017-03-03 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret (pdf, nytt fönster)
2017-02-28 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) (pdf, nytt fönster)
2017-02-22 Förslag till föreskrifter om utvärdering av den officiella statistiken (pdf, nytt fönster)
2017-02-02 Ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret, Skolverket (pdf, nytt fönster)
2017-01-31 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45), Ju dep (pdf, nytt fönster)
2017-01-27 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen samt dess tillämpningsbestämmelser (pdf, nytt fönster)
2017-01-16 En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) (pdf, nytt fönster)

2016

Datum Remiss
2016-12-22 Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (utkast lagrådsremiss), Ju dept (pdf, nytt fönster)
2016-12-15 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35), Arbm dep6-110-7911 (pdf, nytt fönster)
2016-11-28 Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter (Ds 2016:22), Ju dept (pdf, nytt fönster)
2016-11-23 Skolverkets föreskrifter (SKOLFS) om planerade studievägar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (pdf, nytt fönster)
2016-11-16 PM Könsuppdelad individbaserad statistik i myndigheternas årsredovisningar (Finansdept) (pdf, nytt fönster)
2016-11-11 Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 2002:16) för offentliggörande mm av officiell statistik (pdf, nytt fönster)
2016-11-11 Vägen in till det svenska skolväsendet (SOU 2016:35) (pdf, nytt fönster)
2016-11-07 Hur står det till med den personliga integriteten - En kartläggning av Integritetskommitén (SOU 2016:41) (pdf, nytt fönster)
2016-10-28 PM Validering med mervärde, utb.dept (2016:24) (pdf, nytt fönster)
2016-10-05 Polis i framtiden - polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39) (pdf, nytt fönster)
2016-08-29 Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25) Utb dep (pdf, nytt fönster)
2016-08-29 Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola (2016:1) UKÄ (pdf, nytt fönster)
2016-08-24 PM Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd (Utb dept) (pdf, nytt fönster)
2016-08-19 PM Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga, Arbm dep (pdf, nytt fönster)
2016-06-29 PM Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (DS2016:21), Arbm dep (pdf, nytt fönster)
2016-06-16 Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29) (pdf, nytt fönster)
2016-06-10 Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (DS 2016-5) (Soc dept) (pdf, nytt fönster)
2016-05-20 Föreskrifter om den officiella statistikens kvalitet SCB (pdf, nytt fönster)
2016-05-20 Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91) Näringsdept (pdf, nytt fönster)
2016-05-16 Föreskrifter och allmänna råd om mottagande av asylsökande m.fl.Migrationsverket (pdf, nytt fönster)
2016-05-16 Skolverkets förslag till förändringar i styrdokument med anledning av regeringsuppdrag om nationella it-strategierets dnr 6.1.1-2015 1608 (pdf, nytt fönster)
2016-05-10 Ändring i Skolverkets föreskrifter inom vuxenutbildningen (pdf, nytt fönster)
2016-04-14 Skolverkets föreskrifter avseende vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (pdf, nytt fönster)
2016-04-14 Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen (pdf, nytt fönster)
2016-04-14 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. (SOU 2015:103) Ju dept (pdf, nytt fönster)
2016-03-24 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om studiedokumentation för yrkeshögskoleutbildningar. Myndigheten för studiedokumentation (pdf)
2016-03-09 Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige, Ju dept (pdf)
2016-03-08 Ny kursplan i svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning och utveckling av nationella delkurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, Skolverket (pdf, nytt fönster)
2016-03-08 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015 60) Utb dept (pdf, nytt fönster)
2016-03-03 Ändring i (SKOLFS 2010:218) om ämnesplan för ämnets godshantering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (pdf)
2016-02-26 Välja yrke (SOU 2015-97) Utb dept (pdf, nytt fönster)
2016-02-24 Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) Utb deb (pdf, nytt fönster)
2016-02-05 Föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter, MSB (pdf, nytt fönster)
Senast uppdaterad: 2017-11-10