Remissvar

Här kan du ta del av de remissvar som CSN har lämnat under det senaste året.

Många av dem är i pdf-format. För att kunna öppna dessa dokument, måste du ha gratisprogrammet Adobe Reader installerat i din dator.
Adobe Reader

2017

Datum Remiss
2017-05-22 Remissvar SOU 2017_7 För en god och jämlik hälsa 1.0 (pdf, nytt fönster)
2017-05-19 Promemoria Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser (pdf, nytt fönster)
2017-05-09 Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Ds 2017 9 (pdf, nytt fönster)
2017-04-27 Remissvar Förslag om ändring av Skolverkets föreskrifter (pdf, nytt fönster)
2017-04-26 Remissvar- Genomförande av ICT-direktivet (pdf, nytt fönster)
2017-04-12 Remissvar Ett modernare utsökningsförfarande 1.0 (pdf, nytt fönster)
2017-04-11 Remissvar Förslag om föreskrifter om ändring i Universitets och högskolerådets föreskrifter (pdf, nytt fönster)
2017-04-05 Remissvar - Del av Boverkets rapport (2014 33) Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering dnr 2017-110-1135 (pdf, nytt fönster)
2017-03-27 Remissvar ESVs rapport - Krav på delårsrapport (pdf, nytt fönster)
2017-03-22 Remissvar - För Sveriges landsbygder SOU 2017.1 (pdf, nytt fönster)
2017-03-03 Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter (pdf, nytt fönster)
2017-02-28 Remissvar En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) (pdf, nytt fönster)
2017-02-22 Remissvar Förslag till föreskrifter om utvärdering av den officiella statistikens kvalitet (pdf, nytt fönster)
2017-02-02 Remissvar Förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret (pdf, nytt fönster)
2017-01-31 Remissvar Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (pdf, nytt fönster)
2017-01-27 Remissvar EU-kommissionens förslag om ändring av förodning 883 1.0 (pdf, nytt fönster)
2017-01-16 Remissvar En robust personalförsörjning av det militära försvaret (pdf, nytt fönster)

2016

Datum Remiss
2016-12-22 Remissvar Uppehållstillstånd för gymnasiestudier 0.2 (pdf, nytt fönster)
2016-12-15 Remissvar - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Ds 2016 35 dnr 2016-110-7911 (pdf, nytt fönster)
2016-11-28 Remissvar Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter (Ds 2016:22) (pdf, nytt fönster)
2016-11-23 Remissvar Skolverkets föreskrifter om planerade studievägar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (pdf, nytt fönster)
2016-11-16 Remissvar - Promemorian Könsuppdelad individbaserad statistik i myndigheternas årsredovisningar (pdf, nytt fönster)
2016-11-11 Remissvar SCBs föreskrifter om offentliggörande av officiell statistik (pdf, nytt fönster)
2016-11-11 Remissvar Vägen in till det svenska skolväsendet (pdf, nytt fönster)
2016-11-07 Delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? (pdf, nytt fönster)
2016-10-28 Remissvar - Promemorian Validering med mervärde (Ds 2016 24) dnr 2016-110-6018 (pdf, nytt fönster)
2016-10-05 Remissvar - Polis i framtiden - polisutbildningen som högskoleutbildning (pdf, nytt fönster)
2016-08-29 Remissvar Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25) (pdf, nytt fönster)
2016-08-29 Remissvar Universitetskanslersämbetets rapport Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola (2016:1) (pdf, nytt fönster)
2016-08-24 Remissvar - Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd (pdf, nytt fönster)
2016-08-19 PM Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga (pdf, nytt fönster)
2016-06-29 PM Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (DS2016:21) (pdf, nytt fönster)
2016-06-16 Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden (pdf, nytt fönster)
2016-06-10 Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (pdf, nytt fönster)
2016-05-20 Förslag till föreskrifter om den officiella statistikens kvalitet (pdf, nytt fönster)
2016-05-20 Remissvar - Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91) (pdf, nytt fönster)
2016-05-16 Remissvar - Migrationsverkets konsekvensutredning - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om mottagande av asylsökande m.fl. (pdf, nytt fönster)
2016-05-16 Remissvar - Förslag till förändringar i styrdokument Skolverkets dnr 6.1.1-2015 1608 (pdf, nytt fönster)
2016-05-10 Remissvar - Förslag om ändring i Skolverkets föreskrifter inom vuxenutbildningen (pdf, nytt fönster)
2016-04-14 Remissvar Skolverkets förslag till föreskrifter avseende vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (pdf, nytt fönster)
2016-04-14 Remissvar Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) (pdf, nytt fönster)
2016-04-14 Remissvar Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. (SOU 2015:103) (pdf, nytt fönster)
2016-03-24 Remissvar MYH föreskrifter om studiedokumentation (pdf)
2016-03-09 Remissvar Begränsningen av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ( utkast till lagrådsremiss) (pdf)
2016-03-08 Remissvar - Skolverkets förslag till föreskrifter om kursplaner för nationella delkurser i svenska m m dnr 2016-110-2338 (pdf, nytt fönster)
2016-03-08 Remissvar - Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015 60) (pdf, nytt fönster)
2016-03-03 Remissvar - Förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (pdf)
2016-02-26 Remissvar Välja yrke SOU 2015-97 (pdf, nytt fönster)
2016-02-24 Remissvar Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (pdf, nytt fönster)
2016-02-05 Remissvar Yttrande över förslag it-incidenter (pdf, nytt fönster)
Senast uppdaterad: 2017-05-22