Tidigare remissvar

Här finner du remissvar från tidigare år.

Är du intresserad av äldre remisser kan du skicka e-post till registrator@csn.se.

2015

Datum Remiss
2015-12-15 Remissvar - Promemorian Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (pdf, nytt fönster)
2015-12-08

Remissvar - En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) (pdf, nytt fönster)

2015-11-30

Remissvar - Ökad trygghet för hotade och förföljda personer (SOU 2015 69) (pdf, nytt fönster)

2015-11-20

Remissvar - Myndighetsdatalag (SOU2015:39) (pdf, nytt fönster)

2015-11-16

Remissvar - Allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar (pdf, nytt fönster)

2015-11-09

Remissvar - En stärkt ykeshögskola - ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) (pdf, nytt fönster)

2015-11-09

Remissvar - Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70) (pdf, nytt fönster)

2015-10-21

Remissvar - Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015 33) (pdf, nytt fönster)

2015-09-28

Remissvar Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (pdf, nytt fönster)

2015-09-15

Remissvar - Begrepp, termer och rutiner kring revideringar (pdf, nytt fönster)

2015-09-11

Remissvar - En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) (pdf, nytt fönster)

2015-09-10

Remissvar Informations- och cybersäkerhet i Sverige (pdf, nytt fönster)

2015-08-31

Remissvar - Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) (pdf, nytt fönster)

2015-08-26

Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering (pdf, nytt fönster)

2015-06-29

Remissvar Mer trygghet och bättre försäkring (pdf, nytt fönster)

2015-06-26

Remissvar Moderniserad studiehjälp SOU 2013-52 (pdf, nytt fönster)

2015-06-24

Remissvar För framtidens hälsa (pdf, nytt fönster)

2015-06-03

Remissvar Myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster (pdf, nytt fönster)

2015-05-29

Remissvar Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (pdf, nytt fönster)

2015-05-29

Remissvar Förslag till Skolverkets föreskrifter (pdf, nytt fönster)

2015-05-11

Remissvar - Eurostat peer review (pdf, nytt fönster)

2015-05-06

Remissvar - Automatiserade beslut - färre regler ger tydligare reglering (SOU 2014:75) (pdf, nytt fönster)

2015-04-15

Remissvar: Förslag till ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om godtagbar standard (pdf, nytt fönster)

2015-03-17

Remissvar - Föreskrifter om poängplan och föreskrifter om ämnesplaner för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan samt föreskrifter om ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) (pdf, nytt fönster)

2015-02-23

Remissvar - Examensmål för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymansieskolan, gymnasieingenjörsexamen (pdf, nytt fönster)

2015-02-18

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut (pdf, nytt fönster)

2015-02-09

Remissvar - Folkbokföring och SPAR - några registerfrågor (pdf, nytt fönster)

2015-01-16

Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori (pdf, nytt fönster)

2014

Datum Remiss
2014-12-01 Remissvar - Tillförlitligare kreditupplysningar - ett förbättrat integritetsskydd vid offentligrättsliga krav (SOU 2014:60) (pdf, nytt fönster)
2014-10-29 Skolverkets förslag till föreskrifter om betygshandlingar och intyg m.m. (pdf, nytt fönster)
2014-10-20 Remissvar - F-skuldsanering - en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) (pdf, nytt fönster)
2014-10-13 Remisspromemoria - En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (pdf, nytt fönster)
2014-10-13 Remissvar - Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2015 (pdf, nytt fönster)
2014-10-10 Remissvar - Det ska vara lätt att göra rätt (pdf, nytt fönster)
2014-10-06 Remissvar - Så enkelt som möjligt för så många som möjligt (pdf, nytt fönster)
2014-10-01 Remissvar Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (pdf, nytt fönster)
2014-09-29 Remissvar Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel (pdf, nytt fönster)
2014-09-29 Remissvar Examenspremier till vissa lärare (pdf, nytt fönster)
2014-09-25 Remissvar - En utförligare reglering av myndigheters investeringar och avgifter (pdf, nytt fönster)
2014-09-25 Remissvar - Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) (pdf, nytt fönster)
2014-09-25 Remissvar - Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) (pdf, nytt fönster)
2014-09-11 Remissvar - Förberedande dansarutbildning och yrkesdansarutbildning (pdf, nytt fönster)
2014-08-21 Remiss av Samverkansplan - Stöd och information till drabbade och närstående (pdf, nytt fönster)
2014-08-21 En tydligare skadereglering i staten (pdf, nytt fönster)
2014-08-20 Promemoria - Avgifter inom ramen för ett utbildningsarbete inom högskoleutbildning (pdf, nytt fönster)
2014-05-14 Remisspromemorian Riksinternatskolor (pdf, nytt fönster)
2014-04-23 Remiss - Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori (pdf, nytt fönster)
2014-04-01 Skolverkets förslag till föreskrifter (pdf, nytt fönster)
2014-03-31 Överskuldsättning i kreditsamhället (pdf, nytt fönster)
2014-03-26 Förslag om ändringar av Skolverkets föreskrifter (pdf, nytt fönster)
2014-03-24 Remissvar Skolverkets föreskrifter (pdf, nytt fönster)
2014-03-17 Remissvar Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen SOU 2013-80 (pdf, nytt fönster)
2014-02-27 Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) (pdf, nytt fönster)
2014-01-29 Unga som varken arbetar eller studerar - statistik, stöd och samverkan (SOU 2013-74) (pdf)
2014-01-28 Remissvar - Organisering av framtidens e-förvaltning SOU 201375 (pdf)
2014-01-10 Vad bör straffas? (SOU 2013:38) (pdf)

2013

Datum Remiss
2013-12-17 Remissvar Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) (pdf, nytt fönster)
2013-12-03 Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. (Ds 2013:59) (pdf, nytt fönster)
2013-11-28 Genomförandet av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd (Ds 2013:62) (pdf, nytt fönster)
2013-11-25 Gymnasieingenjörsutbildning - Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (Ds 2013:53) (pdf, nytt fönster)
2013-11-19 Förslag till Skolverkets allmänna råd med kommentarer om bedömning och betysättning inom vuxenutbildningen (pdf)
2013-11-12 Kostnadsersättning till elever i gymasial lärlingsutbildning (pdf, nytt fönster)
2013-10-16 Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet, SOU 2013:20 (pdf, nytt fönster)
2013-10-11 Ekonomistyrningsverkets förslag på föreskrifter och allmänna råd med konsekvensutredningar inför 2014 (pdf, nytt fönster)
2013-10-08 Högskolestiftelser - en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) (pdf, nytt fönster)
2013-09-25 Remisspromemoria - En ny ungdomspolitik (pdf, nytt fönster)
2013-09-24 Med rätt att delta - nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) (pdf, nytt fönster)
2013-08-22 Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013.25) (pdf, nytt fönster)
2013-08-15 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (Ds 2013:32) (pdf, nytt fönster)
2013-08-06 Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg Ds 2013-42 (pdf, nytt fönster)
2013-07-08 Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen (pdf, nytt fönster)
2013-06-11 Delbetänkande Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13) (pdf, nytt fönster)
2013-06-03 Gymnasial lärlingsanställning - ändring i semesterlagen (pdf, nytt fönster)
2013-05-15 Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) (pdf, nytt fönster)
2013-05-14 Överskottsinformation vid direktåtkomst (SOU 2012:90) (pdf, nytt fönster)
2013-05-06 Förslag till direktiv om tillgänglighet till offentliga webbplatser (pdf, nytt fönster)
2013-04-30 Förslag till direktiv om forskning. studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontär arbete och au pair arbete (pdf)
2013-04-29 Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014-2016 (pdf, nytt fönster)
2013-04-22 Vissa regelförenklingsfrågor inom socialförsäkringsområdet m.m. (pdf, nytt fönster)
2013-04-04 Permanent målgrupp för etableringslagen, Ds 2013:5 (pdf, nytt fönster)
2013-03-27 Förslag till ett strategidokument för Ladokskonsortiet till och med 2018 (pdf, nytt fönster)
2013-03-27 Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB (SOU 2012:83) (pdf, nytt fönster)
2013-02-28 Remisspromemorian Studiemedel utan prövning av vissa äldre studieresultat (pdf, nytt fönster)

2013-02-25

Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande (Ds 2012:60) (pdf, nytt fönster)
2013-01-07 Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet (Ds 2012:46) (pdf, nytt fönster)

2012

Datum Remiss
2012-12-20 Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering (pdf, nytt fönster)
2012-11-19 Harmoniserat inkomstbegrepp. Möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringarna (SOU 2012:47) (pdf, nytt fönster)
2012-11-06 Förslag till ändring av Högskoleverkets föreskrifter om anstånd och studieuppehåll (pdf, nytt fönster)
2012-11-06 Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet samt urval (HSVFS 2009:1) (pdf, nytt fönster)
2012-09-25 Likvärdig utbildning - riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning SOU (2012:24) (pdf, nytt fönster)
2012-09-21 Genomförande av blåkortsdirektivet (Ds 2012:28) (pdf, nytt fönster)
2012-09-21 Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (Ds 2012:19) (pdf, nytt fönster)
2012-06-07 Högskolornas föreskrifter (SOU 2012:5) (pdf, nytt fönster)
2012-05-31 Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (pdf, nytt fönster)
2012-05-30 Förslag till ändring av Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet samt urval (HSVFS 2009:1) (pdf, nytt fönster)
2012-04-27 Förslag till Skolverkets föreskrifter om utdrag ur betygskatalog m.m. (pdf, nytt fönster)
2012-03-28 Högskoleverkets rapport Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna - hur kan den tryggas? (pdf, nytt fönster)
2012-03-13 Internationell delgivning, Ds 2011:46 (pdf, nytt fönster)
2012-03-09 Juridisk utredning av ställföreträdartjänst (förstudie Mina fullmakter) (pdf, nytt fönster)
2012-03-05 Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig) (pdf, nytt fönster)
2012-02-28 Stärkt beredskap i det centrala betalningssystemet, SOU 2011:78 (pdf, nytt fönster)
2012-02-22 Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1) (pdf, nytt fönster)
2012-01-25 Årlig rapport enligt regeringens uppdrag (Fi2009/2137(delvis)) (pdf, nytt fönster)

2011

Datum Remiss
2011-11-16 Ladok3 - den nya generationens studieadministrativa system (pdf, nytt fönster)
2011-12-13 Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter (pdf, nytt fönster)
2011-12-08 Handledning - Samarbete om risker i verksamheten (pdf, nytt fönster)
2011-10-28 Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) (pdf, nytt fönster)
2011-10-28 Månadsuppgifter - snabbt och enkelt (SOU 2011:40) (pdf, nytt fönster)
2011-10-13 Ekonomistyrningsverkets förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd (pdf, nytt fönster)
2011-09-27 Studiemedel för gränslös kunskap (SOU 2011:26) (pdf, nytt fönster)
2011-09-22 Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet samt urval (HSVFS 2009:1 och 2010:1) (pdf, nytt fönster)
2011-09-22 Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar - Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna (pdf, nytt fönster)
2011-09-16 Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda - Rätt till ersättning vid arbetslöshet (SOU 2011:54) (pdf, nytt fönster)
2011-09-13 Tid för snabb, flexibel inlärning (SOU 2011:19) (pdf, nytt fönster)
2011-09-05 Cirkulär migration och utveckling - förslag och framåtblick (SOU 2011:38) (pdf, nytt fönster)
2011-08-17 Datainspektionens råd om tillämpningen av inkassolagen 2011 (pdf, nytt fönster)
2011-05-31 Långtidsutredningen 2011 (pdf, nytt fönster)
2011-05-30 Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) (pdf, nytt fönster)
2011-05-03 Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning (SOU 2011:8) (pdf, nytt fönster)
2011-04-18 E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation (SOU 2010:104) (pdf, nytt fönster)
2011-03-28 På väg mot en ny utbildning? (pdf, nytt fönster)
2011-03-28 Ökad flexibilitet inom studiestödssystemet (pdf, nytt fönster)
2011-03-28 Stärkt krisberedskap mot allvarliga tekniska fel och störningar (pdf, nytt fönster)
2011-03-23 Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan (SOU 2010:99) (pdf, nytt fönster)

2010

Datum Remiss
2010-12-22 Förbättrade villkor för studerande föräldrar i samband med att ett barn har avlidit (pdf, nytt fönster)
2010-12-16 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering (SOU 2010:60) (pdf, nytt fönster)
2010-12-14 Förslag till regler för att sökande med äldre betyg ska kunna tillgodoräkna sig meritpoäng (pdf, nytt fönster)
2010-12-14 Romers rätt - en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55) (pdf, nytt fönster)
2010-12-07 Utrikesförvaltning i världsklass - En mer flexibel utrikesrepresentation (pdf, nytt fönster)
2010-12-01 Lärling - en bro mellan skola och arbetsliv (SOU 2010:19) (pdf, nytt fönster)
2010-12-02 Förbättrad återbetalning av studieskulden (SOU 2010:54) (pdf, nytt fönster)
2010-11-25 Olovlig frånvaro i skolan (U2010/4389/G) (pdf, nytt fönster)
2010-10-20 Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89) (pdf, nytt fönster)
2010-09-30 En ny förvaltningslag (SOU 2010:29) (pdf, nytt fönster)
2010-09-01 Rapporter avseende förordningsändringar med anledning av förslag till ny budgetlag (pdf, nytt fönster)
2010-07-19 Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag (Ds 2010:23) (pdf, nytt fönster)
2010-06-22 Legitimation för lärare och förskollärare (U/2010/2818/S) (pdf, nytt fönster)
2010-06-10 Allmänna handlingar i elektronisk form, SOU 2010:4 (pdf, nytt fönster)
2010-06-01 De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen, m.m. (pdf, nytt fönster)
2010-05-31 En reformerad budgetlag (SOU 2010:18) (pdf, nytt fönster)
2010-05-11 Samordning av de sociala trygghetssystemen (pdf, nytt fönster)
2010-05-06 Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (pdf, nytt fönster)
2010-05-05 Skolgång för alla barn (SOU 2010:5) (pdf, nytt fönster)
2010-04-28 Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering (pdf, nytt fönster)
2010-04-14 Anpassningar av studiehjälpen till EU-rätten (pdf, nytt fönster)
2010-04-08 Se medborgarna - för bättre offentlig service (SOU 2009:92) (pdf, nytt fönster)
2010-03-26 Folkbokföringen, SOU 2009:75 (pdf, nytt fönster)
2010-02-11 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning, SOU 2009:86 (pdf, nytt fönster)
2010-01-28 Utökade möjligheter att meddela kompletterande bestämmelser om ändrade betalningsvillkor och sammanläggning (pdf, nytt fönster)
2010-01-28 Ändringar i rätten till studiestöd för familjemedlemmar till vissa unionsmedborgare (U2009/1493/SV) (pdf, nytt fönster)
2010-01-15 Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet samt urval (HSVFS 2009:1) (pdf, nytt fönster)
Senast uppdaterad: 2017-08-23