Studiemedelsbelopp

Här finns uppgifter om studiemedlens storlek per termin från 1965 och framåt. Du hittar även uppgifter om prisbasbeloppet.

För närvarande är det totala studiemedelsbeloppet per vecka 5,59 procent av prisbasbeloppet. Det generella bidraget är cirka 28,4 procent av totalsumman, medan det högre bidraget är ungefär 66,2 procent. Resterande del är alltså lån.

För några enstaka år beräknades studiemedelsbeloppen utifrån ett särskilt basbelopp.

Du kan välja att se studiemedelsbeloppen i antingen pdf-format eller i Excel-format.

Senast uppdaterad: 2015-01-12