Kontroll av inkomst

CSN kontrollerar att de inkomstuppgifter du lämnat i ansökan om studiemedel är riktiga. Kontrollen gör vi i efterhand genom att jämföra dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter om din inkomst.

Om du haft studiemedel och det visar sig att du haft inkomster över fribeloppet som du inte meddelat oss, måste du visa hur inkomsten varit fördelad under året. Det behöver vi veta eftersom CSN tar hänsyn till din inkomst per kalenderhalvår, medan den uppgift vi får från Skatteverket är per år.

Hur redovisar du din inkomst?

Inkomst av tjänst

Inkomst av tjänst (lön, semesterersättning med mera) ska du redovisa det kalenderhalvår du hade tillgång till pengarna, normalt när de betalades ut. Skicka med intyg från din arbetsgivare, exempelvis lönespecifikationer som underlag till din inkomstredovisning.

Inkomst av näringsverksamhet

Inkomst av näringsverksamhet fördelar du i regel med hälften på varje kalenderhalvår. Om du kan visa att en större del av inkomsten ligger på det ena kalenderhalvåret, kan du göra en annan fördelning.

Du kan visa din inkomstfördelning med intyg från revisor. Om du inte kan få ett intyg från revisor kan du i stället visa inkomstfördelningen genom att skicka in resultatrapporter för första halvåret och för helåret. Du måste då även skicka med din självdeklaration med samtliga bilagor.

Inkomst av kapital

Inkomst av kapital fördelar du i regel med hälften på varje kalenderhalvår. Om du kan visa att en större del av inkomsten ligger på det ena kalenderhalvåret, kan du göra en annan fördelning.

Har du sålt aktier, fonder eller värdepapper, kan du skicka med dokument som visar hur stor kapitalvinst du gjort samt när transaktionen gjordes. Vinsten ska du redovisa enligt skattereglerna och den är normalt skillnaden mellan vad det kostade dig att köpa värdepapperna och vad du fick för dem efter avdrag för försäljningsutgifter.

Har du sålt en bostadsrätt eller en fastighet, ska du skicka med dokument som visar hur stor vinst du gjort samt när du sålde den. Detta gör du enklast genom att skicka med kopior på din självdeklaration och ditt köpekontrakt. Enligt skattereglerna är det datumet när du och köparen skrev på köpekontraktet som räknas som datum för inkomsten. Det har ingen betydelse när du får betalt eller om du och köparen avtalat en senare tidpunkt för äganderättens övergång.

Exempel - Matteus säljer sin bostadsrätt i december

Matteus som studerar med studiemedel har sålt sin bostadsrättslägenhet. Köpekontraktet skrevs i mitten av december 2016, men de kom överens om att köparen skulle betala först i april 2017.

Den vinst som Matteus gjort på sin lägenhetsaffär ska han redovisa till CSN för år 2016, det vill säga då köpekontraktet skrevs. Det innebär att hans studiemedel för höstterminen 2016 kan påverkas, trots att han inte får pengarna för försäljningen förrän året efter.

Redovisa inkomst för hela året

Tänk på att du måste redovisa inkomsten för hela kalenderåret, även om du haft studiemedel för endast ett kalenderhalvår.

Om du inte visar hur dina inkomster fördelats över respektive halvår, kommer vi att utgå från att inkomsten är jämnt fördelad över året.

Exempel - Anna har arbetat och tjänat över fribeloppet

Anna studerade med studiemedel på heltid i 20 veckor under vårterminen 2015, men hon hade inte studiemedel under höstterminen 2015. Under studierna har hon hela tiden jobbat extra på ett hotell. I sin ansökan om studiemedel för 2015 har Anna meddelat 60 000 kronor i inkomst under det första kalenderhalvåret. I december 2016 får CSN uppgifter från Skatteverket om att hon tjänat över fribeloppet.

Annas inkomst, i kronor Fribelopp första kalenderhalvåret, i kronor
220 000 86 200

Vi skickar då ett brev till Anna om att hon ska redovisa hur inkomsten var fördelad under året. Men hon skickar inte in några nya inkomstuppgifter till oss. Vi fördelar därför inkomsten med hälften på varje kalenderhalvår.

CSN:s beslut om inkomstfördelning

Första kalenderhalvåret: 110 000 kr (fribelopp 86 200 kr)
Andra kalenderhalvåret: 110 000 kr (fribelopp saknas eftersom Anna inte hade studiemedel då)

Eftersom Anna tjänat 23 800 kronor över fribeloppet, får hon ett återkrav på 14 518 kronor för vårterminen 2015. Dessutom måste hon betala återkravsränta. Återkravsräntan varierar. Den är 3,65 procent under 2015.

Vad händer om du tjänat för mycket?

Om du har haft högre inkomster än fribeloppet och det du tidigare skrivit i ansökan, kommer du att få betala tillbaka den del av studiemedlen som betalats ut för mycket. Det kallas Om du har återkrav.

Exempel - Henrik har arbetat och tjänat över fribeloppet

Henrik har haft studiemedel på heltid i 20 veckor under vårterminen 2015 och i 17 veckor under höstterminen 2015. Han har samtidigt jobbat extra på en restaurang. I sin ansökan om studiemedel har han inte meddelat någon inkomst till CSN. I december 2016 får CSN uppgifter från Skatteverket om att Henrik tjänat över fribeloppet.

Henriks inkomst, kr Fribelopp första kalenderhalvåret, kr Fribelopp andra kalenderhalvåret, kr
160 000 86 200 99 137

CSN skickar ett brev till Henrik om att han ska redovisa hur inkomsten var fördelad under året. Henrik skickar in lönespecifikationer som visar en inkomst på 30 000 kr under det första kalenderhalvåret och 80 000 kr under det andra kalenderhalvåret. Resten av inkomsten på 50 000 kr som han inte visat fördelar CSN med hälften på varje kalenderhalvår.

CSN:s beslut om inkomstfördelning

Första kalenderhalvåret: 55 000 kr (fribelopp 86 200 kr)
Andra kalenderhalvåret: 105 000 kr (fribelopp 99 137 kr)

Henrik får ett återkrav för höstterminen 2015 på 3 576 kronor, eftersom han tjänat 5 863 kronor över fribeloppet. Utöver återkravet måste han dessutom betala återkravsränta. Återkravsräntan varierar. Den är 3,65 procent under 2015).

Exempel - Zari har sålt en bostadsrätt och fått inkomster över fribeloppet

Zari har haft studiemedel på heltid i 20 veckor under vårterminen 2015. I mars 2015 sålde hon sin bostadsrätt. I sin ansökan om studiemedel har Zari inte meddelat någon inkomst till CSN. I december 2016 får CSN uppgifter från Skatteverket om att hon haft inkomster över fribeloppet

Zaris inkomst, kr (vinst vid försäljning av bostadsrätt) Fribelopp första kalenderhalvåret, kr
240 000 86 200

CSN skickar ett brev till Zari om att hon ska redovisa hur inkomsten var fördelad under 2015.

Zari kan välja att antingen redovisa den vinst hon fått vid försäljningen (inkomst av kapital) med hälften på varje kalenderhalvår eller redovisa hela vinsten på första kalenderhalvåret. Hon väljer att redovisa sin inkomst med hälften på varje kalenderhalvår, eftersom återkravet då blir lägre än om inkomsten fördelas på första kalenderhalvåret. Zari behöver då bara meddela CSN att inkomsten fördelats lika mellan kalenderhalvåren.

CSN fördelar den vinst Zari fått vid försäljningen (inkomst av kapital) på det sätt hon valt.

CSN:s beslut om inkomstfördelning

Första kalenderhalvåret: 120 000 kr (86 200 kr)
Andra kalenderhalvåret: 120 000 kr

Zari får ett återkrav för vårterminen 2015 på 20 618 kronor, eftersom hon tjänat 33 800 kronor över fribeloppet. Hon måste också betala återkravsränta. Återkravsräntan varierar. Den är 3,65 procent under 2015.

Senast uppdaterad: 2016-12-22