För dig som fyller 47 eller är äldre

Från och med det år du fyller 47 begränsas din rätt till studielån.

Antalet veckor du kan ta studielån minskar för varje år till och med det år du fyller 56. Detta gäller oavsett vilken nivå du studerar på. Från och med det år du fyller 57 kan du inte få lån eller bidrag. 

Hur många veckor har du rätt till?

Här kan du se hur många veckor med studielån du har rätt till från och med det år du fyller 47. Tänk på att du ska räkna med de veckor du redan fått studielån för. Läs mer om vilka tidigare veckor som räknas med nedan.

Från och med det år du fyller 47 beräknar vi hur många veckor med lån du har rätt till. Vi tar då hänsyn till din ålder och räknar med de veckor du tidigare haft studielån. Om du inte tar studielån under ett kalenderhalvår, beräknar vi på nytt hur många veckor med lån som du har rätt till. I exemplet nedan kan du se hur vi beräknar veckor.

Illustration som visar antal veckor med studielån

Se antal veckor i tabellform

Även antalet veckor du har rätt till studiebidrag är begränsat.
Längsta tid med studiemedel

Vilka tidigare veckor räknas med?

När du söker studiemedel beräknar CSN hur många låneveckor du har rätt till och hur många veckor du redan använt. Vilka veckor som räknas beror på vilka studier du haft studiestöd för.

  • Eftergymnasiala studier - räkna med alla tidigare veckor med studielån.
  • Gymnasiestudier - räkna med hälften av tidigare veckor med studielån.
  • Grundskolestudier - räkna inte med de veckorna alls.

Exempel - Bertils rätt till studielån

Bertil som är 52 år studerade på komvux för tio år sedan. Han läste då två år på gymnasienivå och tog studielån i 80 veckor. Nu ska Bertil läsa en YH-utbildning under 40 veckor. Han har då rätt till studielån under totalt 120 veckor. Eftersom han tidigare studerat räknas tidigare låneveckor bort från de antal veckor han har rätt till. När det gäller låneveckor man tagit på gymnasial nivå räknas hälften bort. Detta innebär att Bertil har 80 veckor kvar att ansöka om lån för nu när han ska studera igen.  Han söker och får lån för de 40 veckor han läser på YH-utbildningen.

Bertil gör sedan ett studieuppehåll och återupptar studierna det år han fyller 54. På grund av att uppehållet i studierna var längre än ett halvår, räknar CSN på nytt ut hur många veckor med lån Bertil har rätt till. Med hänsyn till att Bertil nu är 54 år har han rätt till studielån i högst 80 veckor. Men eftersom Bertil tidigare tog lån i 80 veckor på gymnasial nivå (räknas med till hälften) och 40 veckor för studierna på YH-utbildningen återstår inga ytterligare veckor att söka lån för.

Däremot kan Bertil ansöka om bidragsdelen till och med det kalenderhalvår han fyller 56 år.

Återbetalning av tidigare lån

Normalt minskas rätten till nya lån av de veckor du tidigare haft lån. Du som fyller 47 år eller är äldre och som betalat tillbaka dina tidigare studielån kan ta nya lån. Detta gäller också om dina tidigare lån helt skrivits av.

Observera att även om du betalat tillbaka hela lånet är också det antal veckor du har rätt till studiebidrag begränsat.
Längsta tid med studiemedel

Varför begränsas möjligheten att ta lån?

Att möjligheten att ta lån begränsas när du fyller 47 år beror på att det inte ska bli för jobbigt för dig att betala tillbaka ditt lån. Eftersom du ska betala tillbaka det under ett förhållandevis litet antal år, innebär det att du måste betala stora belopp varje år.

Senast uppdaterad: 2014-06-30