Frågor och svar

Här hittar du svar på frågor om studiestartsstödet.  Vi lägger till frågor och svar utifrån behov.

Avtalet

Rekrytering och ansökan

Villkor för att ha rätt till studiestartsstöd

Belopp

Utbildningar som ger rätt till studiestartsstöd

Utländska medborgare

Kombination med andra ersättningar

Avtalet

När ska kommunen skicka in det övergripande avtalet med CSN?

Kommuner som vill använda sig av studiestartsstöd under 2017 ska senast den 15 september 2017 skicka in sin anmälan till CSN. Kommuner som vill använda sig av stödet under 2018, måste anmäla sig till CSN senast 10 december 2017.

Kan kommuner i samverkan skriva ett övergripande avtal med CSN, eller måste varje kommun skriva ett avtal?

Varje kommun ska normalt skriva ett eget avtal med CSN.

Vem ska skriva under avtalet? Arbetslivsförvaltningen eller utbildningsförvaltningen?

Det kan se olika ut i olika kommuner. Den vid kommunen som har behörighet att sluta denna typ av avtal kan skriva under avtalet.

Rekrytering och ansökan

Vart ska vi skicka de underskrivna ansökningarna om studiestartsstöd?

Det ska skickas till:

CSN postservice
838 71 Frösön

Liknar ansökan om studiestartsstöd ansökan om studiemedel?

Ja. Det är i princip samma ansökan. En ansökan om studiestartsstöd är dock mindre omfattande och lite enklare.

Om den studerande ska läsa 20 veckor på hösten och 20 veckor på våren, behövs en ny ansökan vid årsskiftet då?

Nej. Det är möjligt att ansöka om studiestartsstöd för perioder om upp till ett år.

Går det att söka studiestartsstöd efter man är antagen på utbildning eller redan påbörjat sina studier?

Ja, det är inget formellt hinder. Däremot kan kommunen komma att bedöma att en person som på eget initiativ redan har valt att studera inte kan anses tillhöra målgruppen för stödet. Detta eftersom regeringen i förarbetena till lagen om studiestartsstöd har uttalat att studiestartsstödet ska riktas till dem som ”inte själva tar initiativet till studier”.

Informerar CSN kommunen vilka som blivit beviljade studiestartsstöd?

CSN skickar ut beslut om studiestartsstöd direkt till den studerande, vi skickar inget beslut till kommunen. Kommunen kan via sin budget följa hur mycket studiestartsstöd det finns kvar att fördela, men kan inte se vilka av de som kommunen beslutat tillhör målgruppen som har beviljats studiestartsstöd från CSN. På grund av regelbegränsningar får vi inte redovisa uppgifter om detta i webbtjänsten.

Hur många behörigheter kan lämnas ut för administrering av studiestartsstödet?

Det finns ingen antalsbegränsning i behörighetssystemet.

Om den sökande inte ska studera i sin hemkommun, är det då hemkommunen eller den kommun där eleven studerar som tar beslutet om målgruppstillhörighet?

Det är hemkommunen som fattar beslut om målgruppstillhörighet.

Kan den sökande överklaga kommunens beslut om målgruppstillhörighet?

Kommunens beslut om målgruppstillhörighet kan överklagas till förvaltningsrätten.

Kan kommunen välja att prioritera sökande som vill utbilda sig till vissa yrken där det finns lokala rekryteringsbehov?

Kommunen ska besluta om en sökande tillhör målgruppen för studiestartsstödet. Vid bedömningen ska kommunen ta hänsyn till om den sökande kan anses ha ett stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Bedömningen ska således utgå från den sökandes behov av utbildning.

Varför ska varje kommun ta fram egna riktlinjer för vilka som tillhör målgruppen?

Stödet syftar till att arbetslösa personer som står långt från arbetsmarknaden ska motiveras till utbildning som förbättrar deras anställningsbarhet. Utbildningsbehoven och arbetsmarknaden ser dock väldigt olika ut i olika delar av landet. Personer med en viss typ av utbildning kan ha lätt att få arbete i en kommun, men betydligt svårare i en annan kommun. Kommuninvånarnas utbildningsbakgrund varierar också stort inom landet. Lokala och regionala riktlinjer säkerställer att rätt personer nås av stödet.

Villkor för att ha rätt till studiestartsstöd

Är man behörig studiestartsstöd om man gått klart gymnasiet, men inte har godkända betyg?

I förarbetena till lagen om studiestartsstöd anges att studiestartsstöd kan lämnas till personer som inte har en avslutad utbildning på gymnasial nivå. Därutöver ska varje kommun som vill använda sig av studiestartsstödet ta fram riktlinjer för hur bedömningarna ska göras. Svaret på frågan är därför beroende av hur kommunens riktlinjer ser ut.

Kan man få studiestartstöd även om man har en tidigare skuld hos CSN?

Ja, under förutsättning att man har skött sin återbetalning av den tidigare skulden. Personen får inte ligga efter med sina betalningar.

Personer som studerat med aktivitetsstöd i jobb- och utvecklingsgarantin – kan de få studiestartsstöd?

Den som har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen under minst sex månader och under den tiden har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin kan, om övriga villkor är uppfyllda, få studiestartsstöd.

Kan man få studiestartsstöd även om man har slut på vanligt studiemedel och inte kommer kunna studera vidare efter de 50 veckorna?

Ja. I de fallen är det dock extra viktigt med en studie- och yrkesvägledning som säkerställer att den studerande efter 50 veckor hinner skaffa sig en användbar utbildning.

Kan man använda studiestartstödet till en längre utbildning än 50 veckor och påbörja en 2-3-årig gymnasieutbildning med ett år med studiestartsstöd?

Ja, studiestartsstödet är tänkt att vara ett generöst rekryterande stöd som lämnas under en begränsad tid. Tanken är att studerande efter en inledande tid med studiestartsstöd ska kunna gå vidare till studiemedelssystemet.

Kan man få tilläggsbidrag om man har barn?

Ja, personer som har vårdnaden om barn kan få tilläggsbidrag. Om båda vårdnadshavarna studerar kan bara en person få tilläggsbidraget.
För dig som har barn.

Kan man jobba under tiden man studerar med studiestartsstöd? Hur är det med fribeloppet?

Ja, man kan arbeta under tiden man har studiestartsstöd. Fribeloppet för studerande med studiestartsstöd motsvarar ungefär 85 procent av fribeloppet för studerande med studiemedel. En studerande som under ett halvår har studiestartsstöd under 20 heltidsveckor kan tjäna 71 680 kronor under samma halvår innan studiestartsstöd påverkas.

Kan man göra uppehåll och sedan återfå studiestartstödet?

Ja, det krävs dock i vanlig ordning att man uppfyller alla villkoren för att kunna stödet.

I vilka lägen riskerar man att få ett återkrav för studiestartstödet och vad innebär det?

Studiestartsstöd som har betalas ut felaktigt ska normalt återkrävas. Vanliga situationer när återkrav kan bli aktuellt är om den studerande har avbrutit sina studier utan att meddela CSN eller om han eller hon har haft en annan ersättning under samma tid som studiestartsstödet. Återkrav innebär att den studerande omgående måste betala tillbaka allt studiestartsstöd som betalats ut felaktigt, inklusive ränta och en administrativ avgift.

Hur fungerar det med studieresultatprövning?

Den första gången den studerande ansöker om studiestartsstöd prövar CSN inga tidigare studieresultat. När den studerande ansöker om nya studiestartsstöd eller studiemedel ska han eller hon däremot redovisa tillräckliga studieresultat från de tidigare studierna med studiestartsstöd.

Varför kan man inte få studiestartsstöd om man är under 25 år?

För arbetslösa personer i åldern 20-24 år finns redan en möjlighet att få studiemedel med en högre bidragsdel. Regeringen har inte bedömt att det är motiverat med en än mer generös ersättningsform till denna grupp av sökande.

Belopp

Hur mycket kan man få i studiestartsstöd?

Det kan du se på sidan om studiestartsstöd.

Kan en person som har studiestartsstöd ta studielån för att få mer pengar varje månad?

Nej, om personen läser med fullt studiestartsstöd går det inte att komplettera med studielån.

Hur stort är fribeloppet?

Fribeloppet för studiestartsstöd beräknas utifrån studiernas omfattning och antalet beviljade veckor per kalenderhalvår. Gränsen för att stödet ska minskas vid 20 veckors studier på heltid under ett kalenderhalvår är 71 680 kr. Studiestartsstöd minskas med 52 procent av inkomster som överstiger fribeloppet.
Inkomst och fribelopp

Hur stort är tilläggsbidraget?

Tilläggsbidraget beräknas per vecka och beror på antalet barn personen är vårdnadshavare för och om studierna är på heltid eller deltid.
För dig som har barn

Utbildningar som ger rätt till studiestartsstöd

Är det bara utbildningar som är CSN-berättigade och inom folkhögskola och vuxenutbildning som ger rätt till studiestartsstöd?

Ja, det är utbildningar på grundskole- och gymnasienivå inom komvux (inte SFI, trainee- och uppdragsutbildningar) och allmänna kurser på grundskole- och gymnasienivå på folkhögskola.

Gäller studiestartsstödet även för yrkesvux inom komvux, till exempel studier till undersköterska?

Ja, studiestartsstöd kan lämnas för all utbildning på grundskole- och gymnasienivå inom den kommunala vuxenutbildningen.

Går det att få studiestartsstöd för orienteringskurser?

Ja, studiestartsstöd kan lämnas för all utbildning på grundskole- och gymnasienivå inom den kommunala vuxenutbildningen, inklusive orienteringskurser.

Går det att få studiestartsstöd om man går en trainee-utbildning?

Nej.

Kan personer med funktionsnedsättning få studiestartsstöd för studier på särskola/särvux?

Nej, studiestartsstöd kan endast lämnas för studier på grundskole- och gymnasienivå inom den kommunala vuxenutbildningen och för motsvarande studier vid folkhögskola.

Utländska medborgare

Hur ser möjligheten till studiestartsstöd ut för de personer som har tillfälligt uppehållstillstånd?

En person som har permanent uppehållstillstånd (PUT) och bor i Sverige, har vanligtvis rätt till svenskt studiestöd. Detta gäller även om personen har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av Migrationsverket, på grund av flyktingstatus eller liknande. Om personen inte har PUT eller kan jämställas med flykting, är det olika regler som gäller beroende på medborgarskap.

Om man har hemutrustningslån sedan tidigare kan man då bli beviljad studiestartsstöd?

Ja, tidigare hemutrustningslån är inget hinder för att bevilja studiestartsstöd.

Om man läst gymnasiet i ett annat land måste man då ha ett utlåtande från UHR som säger om det motsvarar en svensk utbildning?

I förarbetena till lagen om studiestartsstöd anges att studiestartsstöd kan lämnas till personer som inte har en avslutad utbildning på gymnasial nivå. Därutöver ska varje kommun som vill använda sig av studiestartsstödet ta fram riktlinjer för hur bedömningarna ska göras. Svaret på frågan är därför beroende av hur kommunens riktlinjer ser ut.

Kombination med andra ersättningar

Kommer studiestartsstödet påverka möjligheten till bostadsbidrag?

Som vi har förstått det kommer studiestartsstöd till 80 procent att ingå vid beräkningen av bidragsgrundande inkomst, men kontrollera för säkerhets skull med Försäkringskassan då det är deras prövning.

Kan en person gå från studier med ersättning via etableringen och få studiestartsstöd?

En person kan gå från studier med ersättning via etableringen och få studiestartsstöd, under förutsättning att personen uppfyller samtliga villkor som uppställs för att någon ska vara berättigad till studiestartsstöd.

Kan studiestartsstöd på deltid kombineras med aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen?

Ja, det är möjligt att kombinera Aktivitetsstöd på deltid och studiestartsstöd på deltid.

Kan studiestartsstöd kompletteras med försörjningsstöd?

Varje kommun beslutar om de närmare villkoren för försörjningsstöd.

Senast uppdaterad: 2017-11-25