Allmänna mål

Skulder som gäller återbetalning av ordinarie studielån handläggs som allmänna mål hos Kronofogden.
Det finns tre parallella system för återbetalning, beroende på när kunden studerade:

 • lån tagna efter den 30 juni 2001 (annuitetslån),
 • lån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 (studielån)
 • lån tagna före 1989 (studiemedel).

Det belopp som ska betalas under ett år kallas årsbelopp för de två nyaste lånen och årsavgift för det äldsta lånet. Hos Kronofogden betecknas alla sådana belopp som ”studiemedelsavgifter”.

Nedsättning – beslut som innebär att kunden får betala mindre på sitt lån under en tid.

Avskrivning (av skuld) – hela eller del av lånet som inte behöver betalas tillbaka på grund av exempelvis ålder, sjukdom, dödsfall eller behörighetsgivande studier.

Hur fungerar det hos CSN innan skulden lämnas över till Kronofogden?

Om kunden inte betalar i tid händer följande:

 1. CSN skickar en påminnelse och tar ut en påminnelseavgift på 450 kronor per lån.
 2. CSN skickar ny påminnelse med ytterligare 450 kronor per lån om beloppet fortfarande är obetalt.
 3. CSN skickar ett kravbrev med information om att skulden kommer överlämnas till Kronofogden om betalning inte sker.
 4. Det obetalda kravet överlämnas till Kronofogden för indrivning som a-mål.

Exempel: Om förfallodagen är den 28 februari skickas första påminnelsen i början av mars och andra påminnelsen i början av april. Ett kravbrev skickas i början av maj och skulden överlämnas till Kronofogden i juni.

I vilka fall kan CSN gå med på en avbetalningsplan och återkalla ärendet? Vill CSN att Kronofogden hänvisar tillbaka kunden till oss vid frågor om betalningsplan?

CSN kan i undantagsfall gå med på en betalningsplan efter det att skulden har överlämnats till Kronofogden. Exempelvis om kunden har kommit efter med betalningarna under en längre tid och nu har för avsikt att reda ut sin situation och börja betala. En betalningsplan hos oss förutsätter dock att kunden har både betalningsförmåga och betalningsvilja. Kronofogden kan hänvisa till CSN om frågan uppstår. Kunder med låg inkomst kan istället ha rätt till nedsättning (se fråga 3).

Ska personer med låg eller ingen inkomst ändå betala till CSN?

Det finns s.k. trygghetsregler som ger kunder med låga inkomster möjlighet att kunna få sitt årsbelopp nedsatt, dvs. betala ett lägre belopp eller inget alls under en viss tid.

Kunden ansöker själv i e-tjänsten Ansök om att betala mindre i Mina sidor här på webbplatsen.

Kunden kan dessutom få nedsättning om det finns synnerliga skäl. Exempel på detta är om kunden får försörjningsstöd under minst tre månader i följd.

Nedsättningen innebär inte att den totala skulden minskas utan att kunden får betala mindre under det aktuella året. Det kan exempelvis innebära att de framtida årsbeloppen blir högre eller att återbetalningstiden förlängs.

Vad krävs för att få årsbeloppet sänkt? Är föräldrapenning eller a-kassa en anledning till sänkning?

Föräldraledighet eller arbetslöshet är inte skäl att få nedsättning. Dessa kunder kan däremot ansöka om att betala mindre utifrån sin beräknade sammanlagda inkomst under betalningsåret.

Kan kunden bli befriad från att betala sina studieskulder?

Det finns en begränsad möjlighet att få avskrivning med hänsyn till synnerliga skäl. Om kunden har mycket starka individuella skäl, kan CSN skriva av hela eller en del av lånet.

Exempel när avskrivning kan bli aktuellt är:

 • kunden har hel sjukersättning och den sammanlagda årsinkomsten är lägre än 112 000 kronor under 2017
  (2,5 prisbasbelopp),
 • kunden har fått förlängd studietid på grund av funktionsnedsättning eller
 • kunden har tvingats avbryta sin utbildning på grund av sjukdom eller skada.

Flera kunder säger att de har fått CSN-skulder på grund av att de har varit sjuka och inte klarat sina studier. Kan sådana skulder skrivas av?

Det finns särskilda regler om studiemedel under sjukdom. I vissa fall kan den sjuke få behålla sina studiemedel trots att hen inte studerar då. Sjukdomen måste i sådana fall vara anmäld till och godkänd av Försäkringskassan. Den som är sjuk i mer än 30 dagar kan få viss del av lånet avskrivet.

Om skulden är skickad till Kronofogden och CSN därefter återkallar skulden. Vad händer med grundavgiften?

Om CSN återkallar hela skulden, t.ex. vid nedsättning till 0 kronor, tas grundavgiften bort. Om CSN återkallar på grund av att kunder har betalat in direkt till CSN finns grundavgiften kvar och ska betalas till Kronofogden.
Frågor om grundavgifter besvaras i första hand av Kronofogden.

Vilka preskriptionstider gäller för skulder till CSN?

Sedan den 1 juli 2001 gäller en 25-årig preskriptionstid på återbetalning av ordinarie lån. Preskriptionsavbrott kan ske enligt de allmänna reglerna i preskriptionslagen. Eftersom det inte finns någon bortre tidsgräns kan Kronofogden inte se när en studieskuld preskriberas.

Vad händer med ”preskriberade” skulder i a-mål (hos Kronofogden finns det en preskriptionskolumn där det framgår datum för preskription)?

Det datum som i Kronofogdens system betecknas som ”Preskdag” är inte preskriptionsdatum utan den tid som ett årsbelopp får drivas in. Ett årsbelopp får drivas in t.o.m. november månad tredje året efter betalningsåret. Att indrivningen upphör innebär inte att kunden blir fri från något belopp. Istället kommer det obetalda beloppet ligga till grund för framtida beslut om årsbelopp. Skulden kan alltså ”komma tillbaka” till Kronofogden ett annat år.

Är det något som CSN vill att Kronofogden hjälper till att upplysa kunden om?

Om Kronofogden uppfattar det som att kunden har möjlighet att få nedsättning eller att kunden visar både betalningsvilja och betalningsförmåga. Hänvisa kunden att ta kontakt med oss för diskussion om eventuell nedsättning eller betalningsplan. Nämn gärna för kunden att mycket information finns att hitta på CSN:s webbplats och i Mina sidor.