Hemutrustningslån

Den som är utländsk medborgare och omfattas av kommunernas flyktingmottagande kan få låna pengar av CSN för att köpa hemutrustning till sitt hem, exempelvis möbler och porslin. Lånets storlek kan variera mellan 5 000 kronor och 35 000 kronor beroende på hushållets storlek och om bostaden är möblerad eller inte. Ansökan om lån måste göras inom två år från att den sökande togs emot i en kommun (kommunplacerades).

Hemutrustningslån är e-mål.

Nedsättning: beslut som innebär att kunden får betala mindre på sitt lån under en tid.

Anstånd HUT: uppehåll med återbetalning.

Efterskänkning: innebär avskrivning av hela lånet på grund av exempelvis ålder, sjukdom, dödsfall.

Vilken information får kunden i samband med ansökan?

Kunden fyller oftast i ansökan om lån tillsammans med en lånekontaktperson, en handläggare hos Arbetsförmedlingen, kommunen eller Migrationsverket som är registrerad hos CSN. Dessa handläggare ska ge kunden information om vad lånet ska användas till och att lånet ska betalas tillbaka. Vid behov kan även tolk användas. Information om lånet i form av faktablad och Allmänna villkor finns översatt till 10 olika språk.

Kunden kan även ansöka om lånet själv och har då endast tillgång till den skriftliga information som är tillgänglig via vår webbplats och naturligtvis genom att ringa CSN.

Hur betalas hemutrustningslånet tillbaka?

Betalning av lånet ska påbörjas två år efter det att lånet betalades ut.  CSN fastställer en amorteringsplan utifrån skuldens storlek. Om lånet har beviljats makar eller sambor är båda personerna solidariskt ansvariga för återbetalningen. Det solidariska betalningsansvaret kvarstår även om de separerar senare. De som har svårt att betala kan i vissa fall få anstånd med betalningen eller få lånet efterskänkt.

CSN får säga upp lånet till omedelbar betalning om inte kunden betalar enligt planen. När CSN ansöker om betalningsföreläggande handlar det normalt om sådana uppsagda lån.

Ska personer med låg eller ingen inkomst ändå betala?

Kunder som har låg inkomst och svårt att betala kan ansöka om att betala mindre (nedsättning) eller inte betala något alls (anstånd) under ett år i taget. Nedsättning och anstånd innebär inte att den totala skulden minskas utan bara att kunden får betala mindre det aktuella året, vilket få till följd att återbetalningstiden blir längre.

Om lånet är uppsagt har kunden inte längre rätt till nedsättning eller anstånd. Detta innebär att de kunder som är aktuella hos Kronofogden normalt inte har möjlighet att få nedsättning eller anstånd.

Kan kunden få hemutrustningslånet avskrivet?

Om kunden har varaktigt nedsatt betalningsförmåga kan CSN i vissa fall skriva av lånet (efterskänkning). Detta kan bli aktuellt om exempelvis kunden har låg ålderspension, låg sjukersättning eller har saknat inkomst under många år.

Vilken information får kunden innan skulden skickas till Kronofogden?

En tid innan återbetalningen påbörjas får kunden skriftlig information om möjligheten att ansöka om nedsättning eller anstånd. Informationen är översatt till samma språk som användes när lånet beviljades.

Om amorteringsplanen inte följs kan hela lånet sägas upp till omedelbar betalning. Innan CSN säger upp lånet skickar vi påminnelser och kravbrev och försöker också få kontakt med kunden. Kunden får också information om att det uppsagda lånet kommer att lämnas över till Kronofogden om betalning inte sker. Denna information är på svenska.

Det är normalt fråga om uppsagda lån när CSN ansöker om betalningsföreläggande.

I vilka fall kan CSN gå med på en avbetalningsplan och återkalla ärendet? Vill CSN att Kronofogden hänvisar tillbaka kunden till oss med frågor om avbetalningsplan?

CSN kan i vissa fall gå med på en betalningsplan när det gäller hemutrustningslån, vilket Kronofogden kan upplysa kunden om. En betalningsplan förutsätter att kunden har betalningsförmåga och betalningsvilja. För att vi ska kunna återkalla ansökan om betalningsföreläggande kräver vi att halva skulden betalas omgående (innan skulden fastställs) och att vi kommer överens om hur resterande skuld ska betalas sedan. Vilka preskriptionstider gäller för skulder till CSN?

På hemutrustningslån är preskriptionstiden 10 år, med möjlighet till preskriptionsavbrott enligt de allmänna reglerna i preskriptionslagen.