Så här prövar CSN studieresultaten

Här kan du läsa om hur CSN prövar studieresultat för högskolestuderande.

Vilken period prövar CSN?

För att kunna få nya studiemedel måste den studerande kunna visa tillräckliga studieresultat från sina tidigare studier. CSN prövar som huvudregel resultaten från den senaste perioden den studerande hade studiemedel.

Det är möjligt att ansöka om studiemedel för upp till ett år i taget. Studerande kan alltså söka studiemedel för en eller två terminer i taget. Om någon bara har haft studiemedel för en termin och saknar tillräckliga studieresultat, tittar CSN i vissa fall också på resultaten från närmast föregående termin.

Vad är kravet på studieresultat?

Kravet på studieresultat är att den studerande ska ha klarat minst 75 procent av sitt studieåtagande, det vill säga 45 högskolepoäng, under ett normalt läsår. Under det första läsåret är kravet lägre, 62,5 procent av studieåtagandet, det vill säga 37 högskolepoäng.

Vilka resultat får CSN räkna med?

Vi får räkna med poäng från kurser och moment där den studerande har uppnått minst godkänt resultat. Vi får bara räkna med resultat från moment och kurser som är poängsatta enligt den kursplan som gäller för utbildningen.

Exempel

En kurs kan examineras genom en tenta som ger 15 högskolepoäng. När den studerande har klarat tentan får vi räkna med 15 högskolepoäng i vår prövning. Att den studerande dessförinnan har klarat vissa delmoment som inte är poängsatta saknar betydelse. Vi får bara räkna med resultat från poängsatta moment och kurser. Sådana poäng kan oftast rapporteras via Ladok. Om det på grund av tekniska problem eller annat inte är möjligt att lägga in poängen i Ladok kan ni skriva ett intyg. Till intyget måste ni då bifoga en kopia på kursplanen på utbildningen.

När det gäller större uppsatser och större individuella arbeten får dock CSN även ta hänsyn till handledarens bedömning av den studerandes prestationer. Om handledaren bedömer att den studerande kan anses ha slutfört ett visst antal poäng av ett sådant arbete, kan vi lägga uppgiften till grund för vår prövning.

Om den studerande inte har tillräckliga resultat?

Om det finns särskilda skäl kan CSN lämna nya studiemedel även om den studerande inte uppfyller kraven. Särskilda skäl kan, efter en lagändring 2010, vara egen eller nära anhörigs sjukdom, dödsfall i familjen eller allvarliga brister hos utbildningsanordnaren. Den studerande måste då skriva till CSN och berätta om sina skäl. Skälen ska vara styrkta och det ska finnas ett tydligt samband mellan skälen och de bristande resultaten.

Om den studerande inte har tillräckliga resultat och heller inte kan redovisa några skäl för det, kan han eller hon inte få studiemedel. Den studerande kan i sådana fall få nya studiemedel från och med veckan efter att han eller hon har klarat de resultat som saknas. Det spelar ingen roll vilka resultat den studerande klarar. En studerande som saknar 7,5 högskolepoäng kan exempelvis klara 7,5 högskolepoäng på en helt ny kurs.

Senast uppdaterad: 2017-03-17