Frågor och svar om rapportering

För dig som arbetar inom folkhögskolan har vi här samlat vanliga frågor och svar om rapportering av studerandeuppgifter till CSN.

Om du känner dig osäker hur du ska rapportera eller vilka regler som gäller, ring gärna vår skoltelefon!

Frågor och svar om studeranderapportering inom folkhögskolan

Kan jag rapportera skolk (otillåten frånvaro) för äldre studerande med studiemedel?
Nej. Det finns inte otillåten frånvaro i regelverket för studiemedel.

Vad händer med studiemedlet vid skolk?

Om skolan rapporterar att eleven inte uppnått sitt studieresultat under den period eleven skolkat kan den studerandes rätt till studiemedel för nya studieperioder påverkas. Under pågående studietid påverkas inte studiemedlet av otillåten frånvaro.

Vad är skillnaden mellan frånvaro och skolk?

Skolk rapporteras endast för yngre elever med studiehjälp när en elev har ströfrånvaro. Frånvaro rapporteras om eleven är borta från studier på heltid. Det gäller både yngre och äldre elever.

Kan en elev med studiemedel rapporteras som deltidsstuderande?

Ja, om en elevs studieplan planeras till en lägre studietakt i samråd mellan skolan och eleven. En elev som har otillåten frånvaro kan inte anses som deltidsstuderande.

Varför kan det bli deltidsstudier för en elev som läser fyra utbildningar på 25 procents takt parallellt?

Det kan bero på att start- och slutdatum inte är exakt lika för samtliga utbildningar som eleven sökt till. Det är viktigt att utbildningarna har samma studietid för att heltidsstudier ska kunna beviljas.

Hur och när ska jag rapportera frånvaro?

Om eleven varit frånvarande i minst 7 dagar ska kod 31 rapporteras från första frånvarodagen. Kod 32 rapporteras då eleven är åter i studier. Har eleven en planerad frånvaroperiod kan start- och slutdatum rapporteras samtidigt.

Ska jag rapportera frånvaro under utredning av ett eventuellt avbrott?

Nej. Invänta din utredning och rapportera därefter antingen en frånvaroperiod med start och slutdatum (om eleven kommer åter i studier) alternativt ett avbrottsdatum.

Kan jag rapportera in att eleven läser på grundskolenivå om studiemedelsveckorna är slut på gymnasienivå för en elev, alternativt omvänt?

Nej. Eleven ska rapporteras in på den nivån eleven studerar. Det är CSN som utreder om eleven har rätt till fler veckor på en studienivå.

Hur ska jag utforma ett intyg för en elev som saknar studieresultat sedan tidigare och nu läst i kapp?

Intyget ska innehålla:

  • elevens namn
  • personnummer
  • utbildning
  • studietid
  • datum från när skolan bedömer att eleven fullföljt studierna i normal takt.

Kom i håg att intyget ska vara daterat, undertecknat och stämplat.

Intyget skickas till eleven alternativt direkt till CSN:s postservice, 838 71 Frösön.

Jag har elever som läser Collegeåret, vad ska jag tänka på när jag rapporterar in studierna för dessa till CSN?

Studietiderna måste stämma överens mellan skolorna för att studieomfattningen ska kunna beräknas till heltid.
För att eleverna ska få sitt studiemedel utbetalt måste en studieförsäkran skrivas på av både eleven och skolorna. Blanketten skickas sedan till CSN.

Senast uppdaterad: 2017-03-17