Tabell över utbildningsgrupper

Koden för utbildningsinriktningar består av sju tecken. De första tre anger nivå, övriga fyra anger inriktning.

Koden är ett viktigt attribut till utbildningen då den avgör vilken utbildning som den studerande beviljas studiemedel för.

Hela koden för utbildningsinriktning (sju tecken) registreras i samma fält.

Exempel på utbildningsinriktningar

306212A betyder alla särskilda kurser, på gymnasienivå, i musik eller inriktning musik. På den studerandes beslut kan det stå exempelvis Rockmusik

405812C betyder alla fritidsutbildningar med anknytning till turism på eftergymnasial nivå kortare än 2 år (80 v). På den studerandes beslut om studiemedel kan det stå exempelvis Turistsportlinjen.

Nivå

206 Grundskolenivå
306 Gymnasienivå
405 Eftergymnasial yrkesinriktad utbildning kortare än två år
(kortare än 80 veckor)
505 Eftergymnasial yrkesinriktad utbildning minst två år och längre (minst 80 veckor)

Inriktning

Allmän kurs (alla kurser)

010D Allmän kurs

Särskild kurs

140Z pedagogik och lärarutbildning, allmän utbildning
210Z konst och media, allmän utbildning
211A bild- och formkonstnärlig utbildning
211B konstvetenskap och konsthistoria
211X annan utbildning inom bild- och formkonst
212A musik
212B dans, teater och dramatik
212C musik-, dans-, film-, och teatervetenskap
212X annan utbildning inom musik, dans och dramatik
213A medieproduktion, allmän utbildning
213B filmproduktion
213C grafisk teknik och bokbinderi
213D illustration, reklam, grafisk formgivning
213E radio-, TV- och videoproduktion
213F foto
214X utbildning inom formgivning
215A konsthantverk textil
215B konsthantverk trä
215C konsthantverk metall
215Z konsthantverk allmän utbildning
219Z konst och media övrig utbildning
220Z humaniora, allmän utbildning
221A teologie kandidatutbildning/motsvarande
221B pastors- och missionärsutbildning
221C diakonutbildning
221X annan utbildning i religion
222B språkutbildning engelska
222C språkutbildning tyska
222D språkutbildning franska
222E språkutbildning spanska
222F språkutbildning ryska
222G språkutbildning svenska som främmande språk
222X annan utbildning i främmande språk
223A svenska/nordiska språk
223B teckenspråksutbildning
223C litteraturvetenskap
223D teckentolkutbildning
225A historia
225B arkeologi
225C kulturvård, kulturadministration
310A beteendevetenskap
310B samhällsvetenskap
311X psykologiutbildning (samtalsterapi)
312X sociologi, etnologi och kulturgeografi
313Z statsvetenskap (EU-kunskap, freds- och konfliktkunskap)
314Z nationalekonomi och ekonomisk historia
321A journalistik
321B medie- och kommunikationsvetenskap
321X annan utbildning journalistik och medievetenskap
322A biblioteks- och informationsvetenskap
322B dokumentations- och informationsvetenskap
340A ekonomiutbildning/företagsekonomi
345A ledarskap, organisation och styrning
346A läkarsekreterarutbildning
380X juridik och rättsvetenskap övrig utbildning
421X biologi och miljövetenskap
422X miljövetenskap (ekologi)
440Z fysik, kemi, och geovetenskap, allmän utbildning
460Z matematik/naturvetenskap allmän utbildning
482Z datoranvändning
489Z data övrig utbildning
520X teknik och teknisk industri, bred utbildning
621C utbildning i lantbruk allmän
621E utbildning i djurhållning
621F hippolog, hästhållning
622X trädgård allmän
623X skog allmän
624Z fiske och vattenbruk
720Z hälso- och sjukvård allmän utbildning
723M omvårdnadsutbildning - allmän vård och omsorg
724X tandvård allmän utbildning
725X tekniskt inriktad vårdutbildning
760Z socialt arbete och omsorg allmän utbildning (socialpedagogik)
761A barn och ungdom allmän utbildning
761B barnomsorg
761C fritidsverksamhet för barn och ungdom (fritidsledare)
762A social service och omsorg allmän utbildning (behandlingsassistent med flera)
762X socialt arbete och vägledning, annan utbildning
811X utbildning inom hotell, restaurang och storhushåll
812A turismutbildning
812B reseutbildning
812C fritidsutbildning med anknytning till turism
812Z övrig utbildning turism, resor och fritid
813A idrottsledarutbildning (inte lärare)
813B idrottsutbildning övrig
813C friskvårdspedagogisk utbildning
813D friskvård övrig utbildning
840X transporttjänster allmän utbildning
851Z miljövård och miljöskydd (teknik och kontroll)
852Z naturvård och djurskydd
861X säkerhet i samhället allmän utbildning (bevakningstjänster)
862z arbetsmiljö och arbetsskydd
999A utbildning där specifik inriktning inte finns tillgänglig
999Z sommarkurs

Senast uppdaterad: 2016-04-27