Fakta skolk

CSN ansvarar för att administrera och betala ut studiehjälpen, det statliga studiestödet till gymnasiestuderande. I studiehjälpen ingår studiebidrag, extra tillägg, inackorderingstillägg och lärlingsersättning. CSN:s uppgift är även att hantera gymnasieskolornas rapporter om så kallad ogiltig frånvaro, i vanligt tal kallat skolk.

Vad räknas som skolk?

All ogiltig frånvaro räknas som skolk. Om den studerande har ogiltig frånvaro som uppgår till fyra timmar eller mer under en månad, ska skolan rapportera det som skolk till CSN. Frånvaron ska ske vid upprepade tillfällen. I vissa fall kan det finnas särskilda anledningar till den ogiltiga frånvaron, till exempel mobbning. Då kan skolan bedöma att frånvaron inte ska rapporteras till CSN. Sjukdom betraktas inte som ogiltig frånvaro.

Hur många skolkar på gymnasiet?

Under läsåret 2016/2017 fick cirka 25 500 elever sitt studiebidrag indraget på grund av skolk. Det var 7,9 procent av totalt cirka 321 000 gymnasieelever som fick studiebidraget det läsåret. Se mer statistik längre ned på sidan.

Hur ser siffrorna ut historiskt?

De senaste nio läsåren har det skett en ökning av det inrapporterade skolket. En förklaring är CSN:s riktlinjer och praxis har skärpts sedan den 1 januari 2012. CSN utesluter inte heller att skolket i sig har ökat de senaste åren. CSN bedömer att det beror på att de nya riktlinjerna nu har tillämpats fullt ut i fyra hela läsår och att tillämpningen därmed har stabiliserats. CSN bedömer även att andra faktorer i samhället förklarar det ökade inrapporterade skolket.

CSN ändrade rutinerna för olovlig frånvaro den 1 januari 2012. Vad innebar det?

Fram till den 1 januari 2012 kunde en elev vara borta cirka 20 procent av undervisningstiden utan att studiebidraget påverkades. Det motsvarade ungefär en dag i veckan. Nu ska skolorna rapportera in till CSN om en studerande har ogiltig frånvaro som uppgår till fyra timmar eller mer under en månad. Frånvaron ska ske vid upprepade tillfällen.

Varför infördes de nya rutinerna?

I skollagen betonas elevens närvaro tydligare och kraven på skolornas agerande har skärpts. Dessutom har ÖKS (Överklagandenämnden för studiestöd) kritiserat den tidigare gränsen som CSN satt till 20 procent.

Hur högt är studiebidraget?

Studiebidraget är 1 050 kronor i månaden. Det betalas vanligtvis ut för fyra månader på hösten (september-december) och sex månader på våren (januari-juni).

Vem får studiebidraget?

Studiebidrag betalas ut från och med kvartalet efter att eleven fyllt 16 år. Det betalas ut till föräldrarna. Vid 18 års ålder betalas studiebidraget ut till eleven själv.

Statistik skolk

Skolk - uppdelat på län och kommuner 2016/2017 (pdf)

Skolk - uppdelat på län och kommuner 2016/2017 (Excel)

Skolk - hela landet och län 2016/2017 (pdf)

Skolk - hela landet och län 2016/2017 (Excel)

Fakta om statistiken (pdf)

Senast uppdaterad: 2017-08-21