Studier och arbete

Andelen som säger att de arbetar vid sidan av sina studier har legat relativt konstant de senaste åren. Under 2015 säger en högre andel att de jobbar vid sidan av studierna, 43 procent. De flesta studerande anser inte att arbetet påverkar studierna, varken negativt eller positivt.

De som arbetar mycket tycker ofta att arbetet påverkar studierna negativt. De som arbetar med samma sak som de studerar till tycker däremot ofta att arbetet är positivt för studierna, visar CSN:s undersökningar.

Studiemedlen behovsprövas mot den studerandes inkomst. Fribeloppet är den gräns som de studerande får ha i inkomst utan att studiemedlen reduceras.

Som inkomst räknas inkomst av tjänst, näringsverksamhet eller kapital. Fribeloppets storlek varierar med antalet studiemedelsveckor under ett visst kalenderhalvår, ju fler studiemedels veckor desto lägre fribelopp.

Fribeloppsnivån är kopplad till prisbasbeloppet. Den som studerar på heltid under 40 veckor har ett fribelopp under hela kalenderåret som idag motsvarar 171 626 kronor. En heltidsstuderande kan under 2015 få 99 040 i bidrag och lån under 40 veckors studier.

Senast uppdaterad: 2017-02-07