Fakta studiesituation och hälsa

En klar majoritet av de studerande upplever att deras studiesituation är god. I CSN:s senaste enkätundersökning, genomförd hösten 2015, svarade 80 procent att de upplevde att studiesituationen var bra eller mycket bra. Yngre upplevde oftare än äldre studerande att studiesituationen var bra eller mycket bra. Upplevelsen av studiesituationen förändrades förhållandevis lite mellan 2013 och 2015.

Merparten av de studerande upplever att de har goda framtidsutsikter.

Hur mår de studerande?

Sju av tio studerande säger att de mår bra eller mycket bra. Andelen som anger att de mår dåligt eller mycket dåligt är 5 procent. Jämfört med befolkningen i stort uppger en lägre andel av de studerande att de mår bra eller mycket bra.

Trots att många upplever sin allmänna hälsa som bra eller mycket bra är det vanligt att studerande upplever olika former av hälsobesvär. Många studerande upplever exempelvis att de är stressade. Studerande kvinnor upplever att de har ett sämre hälsoläge än män.

Senast uppdaterad: 2017-02-07