Fler får bättre möjligheter med nya utlandsstudiemedel

När de nya reglerna för studiemedel i utlandet börjar gälla den 1 juli 2015 förbättras möjligheterna att finansiera sina utlandsstudier. De flesta kommer att kunna låna mer pengar och möjligheten att gå utbildningar med höga avgifter förbättras. Studiestödsförordningen är nu beslutad av regeringen.

Sverige har ett av de mest generösa studiestödssystemen i världen. Nu blir det ännu enklare för studerande att finansiera sina studier i utlandet genom större valfrihet samtidigt som reglerna förenklas och görs mer enhetliga.

De nya reglerna innebär i stora drag att

  • de flesta kommer att få möjlighet att låna mer pengar
  • möjligheten att gå utbildningar med höga undervisningsavgifter ökar eftersom merkostnadslånet för undervisningsavgifter blir mer flexibelt
  • det blir möjligt att studera språk i fler länder.

Ett enhetligt lånebelopp och ett nytt merkostnadslån

Studiemedelsbeloppen blir lika i alla länder, 9 948 kronor för en fyraveckorsperiod. Dessutom införs ett nytt merkostnadslån som studerande utomlands kan ta. Det är på 2 224 kronor för en fyraveckorsperiod. Det totala beloppet blir då 12 172 kr/fyra veckor. Förutom detta ökar möjligheterna att låna mer för undervisningsavgifter.

Mer flexibelt lån för undervisningsavgift

Idag kan studerande som mest låna 1 350 kronor per vecka för undervisningsavgifter. Det innebär att om den studerande läser under 20 veckor, kan han eller hon som mest låna 27 000 kronor (1 350 x 20) för undervisningsavgift.

I och med de nya reglerna blir merkostnadslånet för undervisningsavgift mer flexibelt, både för studerande utomlands och i Sverige. Den studerande har då ett maxbelopp som han eller hon kan fördela under sin studietid. På eftergymnasial nivå är maxbeloppet cirka 340 000 kronor för den totala studietiden. Det innebär att om den studerande ska gå en treårig utbildning på eftergymnasial nivå som kostar 100 000 kronor per år, kommer han eller hon att kunna låna till hela undervisningsavgiften, förutsatt att den studerande har kvar så mycket av sitt maxbelopp. Detta gäller dock inte om den studerande går en utbildning som är kortare än 13 veckor på heltid eller motsvarande.

Merkostnadslån för undervisningsavgifter som den studerande fått tidigare, räknas av från maxbeloppet.

När kommer pengarna?

Lånet för undervisningsavgift kan betalas ut tre veckor innan terminsstart om den studerande kan visa att avgiften måste betalas då. Även merkostnadslån för resor kan betalas ut tre veckor innan terminsstarten. Annars är utgångspunkten att studiemedlen normalt ska betalas ut månadsvis, precis som i Sverige.

Möjligt att få studiemedel för språkkurser i fler länder

När de nya reglerna träder i kraft kan studerande läsa vilket språk som helst inom EU/EES och i Schweiz. Idag måste språket ha officiell status i landet.

Det blir också möjligt att läsa europeiska språk utanför Europa, vilket inte går idag. Språket måste dock ha officiell status i landet om studierna är utanför EU/EES och Schweiz. Det innebär exempelvis att det går att få studiemedel för att studera engelska i USA eller Australien.

CSN räknar idag alla språkstudier som eftergymnasiala studier. Enligt de nya reglerna ska varje utbildning i stället bedömas utifrån sitt innehåll. Det innebär att en språkkurs som kan jämföras med en kurs på gymnasienivå i Sverige, bedöms vara gymnasial. För gymnasiala utbildningar går det bara att få studiemedel från och med höstterminen det år den studerande fyller 20 år.

Nya regler och ansökan

De nya reglerna gäller för studieperioder som påbörjas efter den 1 juli 2015, men bara om ansökan har kommit in till CSN efter den 31 maj. Ansökningar som kommer in innan dess beslutar vi enligt de nuvarande reglerna, även om ansökan gäller studier efter den 1 juli.

Läs mer

Även andra regler ändras för att göra studiestödet mer enhetligt, exempelvis kommer studerande inom EU/EES och i Schweiz att kunna söka tilläggslån samt ha rätt att få det högre bidraget vid grundskole- och gymnasiestudier.

Nya regler 2015

Fortsatt arbete att förtydliga reglerna

Föreskrifterna är inte beslutade ännu, därför finns det detaljer i reglerna som inte är klara ännu. Föreskrifterna kommer att beslutas under april.

Senast uppdaterad: 2015-03-10