För dig som arbetat tidigare

Du som arbetat före studierna och haft inkomster över en viss gräns kan ansöka om tilläggslån. Det kan du göra från och med det år du fyller 25. För att få tilläggslån måste du studera inom EU/EES eller i Schweiz.

Lånet är till för att underlätta övergången mellan arbete och studier. Som längst kan du få tilläggslån i 120 veckor.

Hur mycket kan du låna?

I tabellen ser du hur mycket du kan låna, beroende på om du studerar på heltid eller deltid.

Så här mycket kan du låna i tilläggslån, 2017
Studieomfattning 1 vecka, kr 4 veckor, kr
Heltid, 100 procent 887 3 548
Deltid, 75 procent 667 2 668
Deltid, 50 procent 443 1 772

Vad krävs för att få tilläggslån?

Du kan få tilläggslån om du

 • fyller minst 25 det år du söker tilläggslån för
 • studerar inom EU/EES eller i Schweiz
 • har studiemedel (bidrag och lån) för samma veckor som du söker tilläggslån för
 • har haft en viss lägsta inkomst kalenderåret närmast före studiestarten. Om du börjar studera 2017 är beloppet 185 920 kronor.

Tabell över lägsta inkomstgräns tidigare år

Vad räknas som inkomst?

Som inkomst räknas

 • inkomst av tjänst, exempelvis lön, föräldrapenning, sjukpenning och den skattepliktiga delen av vårdbidraget
 • inkomst av näringsverksamhet, det vill säga pengar du tjänar i ditt företag.

Som inkomst räknas inte

 • inkomst av kapital

När du beräknar inkomsten, tänk då på att

 • beräkna din inkomst på samma sätt som när du deklarerar, men nu för det senaste kalenderåret före studiestarten
 • räkna inkomsten före skatt
 • ta upp inkomster av tjänst när du hade tillgång till pengarna, normalt när de betalades ut
 • ta upp inkomster av näringsverksamhet under det kalenderhalvår de beskattas*
 • göra de avdrag du får göra, det kan exempelvis vara reseavdrag från inkomster i Sverige och minstefradrag (schablonavdrag) från inkomsten i Norge.
 • göra de avdrag du får göra, exempelvis reseavdrag, enligt skattelagstiftningens bestämmelser
 • du ska kunna styrka inkomstuppgifterna om vi begär det.

* Detta gäller bland annat när du har en kundfordran i ditt företag eller när du genomfört en försäljning.    

CSN kontrollerar inkomsten i efterhand

CSN kontrollerar att de inkomstuppgifter du lämnat i ansökan är riktiga. Kontrollen gör vi i efterhand genom att jämföra med Skatteverkets uppgifter om din inkomst. Om det visar sig att du tjänade mindre än inkomstgränsen, får du betala tillbaka tilläggslånet. Det kallas återkrav. Är inte inkomstuppgifterna riktiga ska du kontakta Skatteverket.

Om du har inkomster utomlands kommer vi att begära en kopia på ditt beslut om slutlig skatt (taxering) eller motsvarande från dig.

Inkomster under studietiden

Din inkomst under studietiden påverkar inte storleken på tilläggslånet, men du får inte lånet om du har en så hög inkomst att du inte har rätt till något ordinarie studiemedel. De inkomstuppgifter som du lämnar kommer vi senare att kontrollera med Skatteverkets uppgifter om din taxering

Exempel - Gabriel uppnår inkomstgränsen

Gabriel ska börja studera i september 2017. Han beräknar sin inkomst för kalenderåret före studiernas början (kalenderår 2016) till 190 000 kronor. Gabriel kan då få tilläggslån.

Exempel - Therese uppnår inte inkomstgränsen

Therese har bestämt sig för att börja studera i augusti 2017. Hon har tidigare arbetat och därefter varit arbetslös. Therese beräknar sin inkomst av a-kassa till 150 000 kronor för 2016, det vill säga kalenderåret före studiernas början. Hon kan inte ta tilläggslån, eftersom hennes inkomst inte har varit tillräckligt hög.

Uppehåll i studierna?

Har du gjort ett uppehåll i dina studier under minst ett helt kalenderår och därefter börjat studera på nytt? Då är det inkomsten under kalenderåret före den nya studiestarten som ligger till grund för tilläggslånet. Om uppehållet beror på särskilda omständigheter, kan vi dock räkna den tidigare inkomsten. Det gäller om du haft sjukpenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning.

Exempel - Jelena gör ett uppehåll och har föräldrapenning

Jelena har haft studiemedel och tilläggslån under höstterminen 2015. Hon ska även vara föräldraledig under hela 2016 med föräldrapenning. Hon planerar att börja läsa igen till våren 2017. Jelena kan då få tilläggslån baserat på den inkomst hon hade kalenderåret före de tidigare studiernas början, det vill säga 2014.

Senast uppdaterad: 2017-04-04