Fler veckor

Från och med det år du fyller 40 kan du få ytterligare 40 veckor med studiemedel om det finns särskilda skäl. Här kan du läsa om kraven för att få fler veckor.

För att få studiemedel för fler veckor måste du uppfylla dessa krav:

  • Det ska ha gått viss tid sedan du senast hade studiestöd, vanligtvis minst sju år.
  • Du ska anses ha arbetsmarknadsskäl eller personliga skäl.

Arbetsmarknadsskäl

Som arbetsmarknadsskäl räknas följande:

  • Du behöver förnya eller uppdatera en utbildning som ligger längre tillbaka i tiden. Utbildningen eller vidareutbildningen ska ha en direkt koppling till ditt yrke och förbättra din kompetens inom yrkesområdet.
  • Du saknar en treårig behörighetsgivande gymnasieutbildning eller gymnasial yrkesutbildning och behöver extra veckor för att uppnå behörighet. Den utbildning du söker studiemedel för måste i så fall öka dina möjligheter att få eller behålla ett arbete.
  • Du måste byta till ett nytt yrke på grund att du inte fått arbete inom det område du tidigare utbildat dig till.

Exempel - Maja vidareutbildar sig och får fler veckor
Maja avslutade studierna när hon var 34 år. Hon hade då förbrukat 160 veckor med studiemedel på högskolenivå. Men hon fick inte jobb som socionom utan arbetade i stället som obehörig lärare i åtta år. Eftersom det är svårt att få arbete utan lärarbehörighet, väljer Maja vid 42 års ålder att utbilda sig till lärare. Hon kan då få studiemedel i ytterligare 120 veckor, det vill säga de 80 veckor hon hade kvar och 40 nya veckor. Maja får studiemedel av arbetsmarknadsskäl och för att det gått mer än sju år sedan hon senast studerade med studiestöd. 

Personliga skäl

Som personligt skäl räknas om du med hänsyn till din hälsa behöver byta yrkesinriktning och måste skola om dig. Det kan vara att du fått en förslitningsskada, yrkesskada eller liknande och på grund av detta måste byta yrke.

Ett personligt skäl kan också vara att du har blivit försenad i dina studier med hänsyn till förhållanden som du själv inte kunnat påverka.

Exempel - Jocke har inte klarat sin examen
Jocke har tidigare läst enstaka kurser under fyra terminer och därefter arbetat i tio år. Vid 42 års ålder börjar han läsa till civilingenjör. Efter åtta terminer är Jockes studiestödsveckor slut, men han har inte tillräckligt många poäng för att ta ut sin examen. Han ansöker därför om fler veckor för att kunna avsluta sin utbildning. Jocke får inga ytterligare veckor med studiemedel eftersom han inte har några giltiga personliga skäl som vi kan ta hänsyn till.  

När du ansöker

När du söker studiemedel för fler veckor måste du beskriva din situation. I ansökan ska du utförligt redogöra för vilka skäl och omständigheter du vill att vi ska ta hänsyn till. Det måste tydligt framgå varför du behöver vidareutbilda dig eller byta utbildning och behovet av den nya utbildningen.

Senast uppdaterad: 2015-01-23