Krav på bosättning

För att kunna få studiemedel för utlandsstudier måste du ha varit bosatt i Sverige under minst två år i följd under de senaste fem åren.

Om du inte uppfyller det kravet finns det ändå möjlighet att kunna få studiemedel. I vissa fall kan du anses vara bosatt i Sverige även om du bor utomlands. CSN kan också göra undantag från kravet på bosättning. Du kan läsa mer om dessa villkor på den här sidan.

Det finns även möjlighet att få studiemedel enligt EU-rätten, om du inte uppfyller kravet på bosättning i Sverige. Det kan du läsa mer om på nästa sida.

Bosättningskravet och EU-rätten

Under tiden du studerar

Om du uppfyllde bosättningskravet när du började dina utlandsstudier med studiemedel så behöver du inte uppfylla det på nytt. Detta gäller under förutsättning att du har studerat med studiemedel utan uppehåll sedan dess.

Exempel – Cecilia studerar utan uppehåll

Cecilia studerar juridik i Storbritannien med studiemedel och är inne på sitt fjärde år. Hon flyttade utomlands för sex år sen och har därmed inte bott i Sverige i två sammanhängande år under de senaste fem åren. Eftersom Cecilia har studerat med studiemedel utan uppehåll kan vi göra undantag från kravet på två års sammanhängande bosättning i Sverige under de senaste fem åren. Cecilia har rätt till fortsatta studiemedel.

Du kan anses vara bosatt i Sverige även om du bor utomlands

Om du tidigare bott i Sverige men nu bor utomlands, kan vi i vissa fall ändå se dig som bosatt i Sverige. Detta gäller om du

  • är statligt anställd och utsänd till ett annat land för att arbeta
  • lämnat Sverige för att arbeta för ett svenskt trossamfund eller en organisation som är knuten till samfundet eller en svensk ideell organisation som driver biståndsverksamhet. Utlandsvistelsen får vara längst fem år.
  • lämnat Sverige och studerar utan studiemedel på en utbildning som ger rätt till studiestöd och om du uppfyllde kravet på bosättning när du flyttade. Du måste ha börjat studera vid första möjliga läsårstart från det att du lämnade Sverige.
  • är familjemedlem till någon av ovanstående grupper. Som familjemedlem räknas medföljande man, fru eller partner samt barn som inte fyllt 18 år. Detta gäller också den som lever tillsammans med den utsände, om de tidigare varit gifta, ingått partnerskap eller har eller har haft barn tillsammans.

Om du eller någon anhörig uppfyller något av villkoren ovan, måste du skicka med ett intyg från exempelvis en arbetsgivare.

Exempel - Sigrid började gymnasiet när hon flyttade till Hong Kong

Sigrid hade bott i Sverige i hela sitt liv när hon och hennes familj flyttade till Hong Kong på sommaren när Sigrid skulle börja gymnasiet. Efter tre års gymnasiestudier i Hong Kong ska nu Sigrid börja studera på universitetet där. Hon söker därför studiemedel för studier utomlands. CSN beslutar att Sigrid får studiemedel, eftersom hon anses ha varit bosatt i Sverige under gymnasietiden. Det beror på att Sigrid började på en gymnasieutbildning som ger rätt till studiestöd direkt när hon flyttade till Hong Kong och att hon uppfyllde kravet på bosättning innan hon flyttade utomlands.

Undantag från bosättningskravet

Även om du inte uppfyller något av villkoren här ovan, kan CSN göra undantag från kravet på bosättning. Detta gäller om

  • du bor utomlands på grund av sjukdom. Det gäller dig som är svensk medborgare och som tidigare uppfyllt kravet på bosättning i Sverige.
  • det finns synnerliga skäl. Det är därför viktigt att du förklarar alla övriga skäl du vill att vi ska ta hänsyn till.

Senast uppdaterad: 2015-10-15