Sammanställning av nya regler 1 juli 2015

Den 1 juli 2015 ändrades reglerna för studiemedel för utlandsstudier. Syftet var att göra det ännu enklare för studerande att finansiera sina studier i utlandet.

Här kan du se en sammanställning av regeländringarna.

De nya reglerna innebär i stora drag att

  • fler får möjlighet att låna mer pengar
  • möjligheten att gå dyrare utbildningar ökar eftersom merkostnadslånet för undervisningsavgiften blir mer flexibelt
  • det blir möjligt att läsa språk i fler länder.

Studiemedelsbeloppet samma som för studier i Sverige

Tidigare grundade sig lånebeloppen för utlandsstudier på de levnadsomkostnader som en svensk studerande hade i olika länder. Enligt de nya reglerna blir studiemedelsbeloppet detsamma i alla länder. Med 2015 års nivå blir det 707 kronor i bidrag och 1 780 kronor i lån per vecka vid heltidsstudier - totalt 9 948 kronor vid en vanlig utbetalning för en fyraveckorsperiod. För att det inte ska bli svårare att studera i ett land med högre levnadsomkostnader, införs samtidigt ett nytt merkostnadslån för utlandsstudier.
Hur mycket kan du få?

Ett nytt merkostnadslån för utlandsstudier

I vissa fall kan det vara dyrare att studera utomlands. Därför införs ett nytt merkostnadslån för utlandsstudier. Du som studerar utomlands kan komplettera dina vanliga studiemedel med detta extra lån. Merkostnadslånet är under år 2015 på 556 kronor per vecka vid heltidsstudier. Det blir 2 224 kronor för en fyraveckorsperiod. Tillsammans med ordinarie bidrag och lån kan du få 12 172 kronor för en fyraveckorsperiod. Merkostnadslånet justeras till studieomfattningen. Det innebär att du får låna ett mindre belopp om du studerar på deltid.
Merkostnadslån för utlandsstudier

Möjligt att låna mer till undervisningsavgift

Tidigare kunde du som mest låna 1 350 kronor per vecka för undervisningsavgifter. Det innebar att om du läste under 20 veckor, kunde du som mest låna 27 000 kronor (1 350 x 20) för undervisningsavgift.

Med de nya reglerna blir merkostnadslånet för undervisningsavgift mer flexibelt. Du har ett maxbelopp för hela din studietid, som du delvis själv kan fördela. På eftergymnasial nivå är maxbeloppet cirka 340 000 kronor. Om du tagit merkostnadslån för undervisningsavgift tidigare, räknas det av från maxbeloppet.

Detta gäller för utbildningar som är minst 13 veckor på heltid eller motsvarande.
Merkostnadslån för undervisningsavgift

Utbetalning av studiemedel

Utgångspunkten i de nya reglerna är att studiemedlen ska betalas ut månadsvis, men det kan anpassas utifrån behov. Om du exempelvis måste betala din undervisningsavgift inför varje termin, kan du få pengarna utbetalda som en engångsutbetalning innan terminsstarten. Du kan även få ordinarie bidrag och lån utbetalda innan terminsstarten om du har särskilda skäl, exempelvis att du måste betala hela terminens hyra i förskott. Lån för försäkring och resa till och från studielandet betalas alltid ut innan terminsstarten.
Utbetalningar

Studiemedel för språkkurser

Enligt de nya reglerna är det möjligt att få studiemedel för språkstudier i fler länder och kravet på grundläggande behörighet tas bort. Språkkurser bedöms som gymnasiala eller eftergymnasiala utifrån sitt innehåll. För en språkkurs som är gymnasial kan du få studiemedel först från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.
Språkkurser

Rätt till tilläggslån inom EU/EES och i Schweiz

Om du ska studera inom EU/EES eller i Schweiz har du enligt de nya reglerna samma rätt till tilläggslån som studerande i Sverige har. Det är ett lån som du kan söka från och med det år du fyller 25 år och om du har haft inkomster över en viss gräns. Tidigare gick det inte att få tilläggslån vid utlandsstudier.
För dig som arbetat tidigare

Rätt till högre bidrag för gymnasiestudier inom EU/EES och i Schweiz

Om du ska studera inom EU/EES eller i Schweiz kan du enligt de nya reglerna ansöka om det högre bidraget. Det är ett bidrag som du under vissa förutsättningar kan få om du ska studera på gymnasienivå. Tidigare gick det inte att få det högre bidraget vid utlandsstudier.
Högre bidraget

Merkostnadslån för pendlingsresor och dubbel bosättning inom EU/EES och i Schweiz

Om du ska studera inom EU/EES eller i Schweiz kan du söka merkostnadslån för pendlingsresor om du inte bor på studieorten. Du kan också söka merkostnadslån för dubbel bosättning om du bor tillsammans med barn och behöver bostad på både hemorten och studieorten.
Dubbel bosättning

Vad räknas som utlandsstudier?

Alla studier som bedrivs utomlands räknas som utlandsstudier efter den 1 juli 2015.

Studiemedel vid utlandsförlagd svensk utbildning

Om du är antagen till en svensk utbildning och en del av utbildningen är förlagd utomlands, kan du för den tiden söka det nya merkostnadslånet för utlandsstudier. Det gäller exempelvis om du gör examensarbete eller praktik utomlands.

Studiemedel för distansstudier

Om du studerar på distans vid ett utländskt universitet, räknas det som utlandsstudier. Det innebär att du kan söka det nya merkostnadslånet för utlandsstudier för dessa studier.

Läs mer

Proposition Studiemedel i en globaliserad värld

Senast uppdaterad: 2015-12-23