USA

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel för eftergymnasiala utbildningar och för språkkurser i engelska i USA. Ska du läsa en gymnasieutbildning kan du bara få studiemedel för den om du inte kan gå motsvarande utbildning i Sverige.

För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN.

Krav på utbildningen

Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Hur ansöker du till en skola i USA?

USA har ingen central antagning, utan du vänder dig till den skola du vill läsa vid för information om hur antagningen går till.

Du kan även få mer information på UHR:s webbplats, Studera.nu (nytt fönster)

Hur mycket får du när du studerar i USA?

Du kan få studiemedel när du studerar på heltid i USA.

Så mycket får du när du studerar i USA år 2017
1 vecka 4 veckor 13 veckor 17 veckor
Bidrag, kr 712 2 848 9 256 12 104
Lån, kr 1 792 7 168 23 296 30 464
Merkostnadslån för utlandsstudier, kr 560 2 240 7 280 9 520
Totalt, kr* 3 064 12 256 39 832 52 088

* Utöver dessa belopp kan du även låna till exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Beloppen utgår från de vanligaste studietiderna i USA. Läs mer under studietider nedan.

Undervisningsavgifter

De flesta skolor i USA har en hög undervisningsavgift. Det är endast de avgifter som är direkt kopplade till undervisningen som du kan få merkostnadslån för, exempelvis kostnader för inskrivning, kurs, tentamen samt tillgång till bibliotek. Om du tänker ta lån från CSN till avgiften bör du planera så att pengarna räcker till hela din utbildning. Läs mer under undervisningsavgift.

Tänk på att du måste skicka in intyg som styrker din kostnad för undervisningsavgiften. På de flesta skolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar till skolan. Kontakta skolan för att undersöka vilka möjligheter du har att dela upp din undervisningsavgift på flera inbetalningar. Om det inte går att dela upp avgiften måste du skicka in intyg som styrker att du måste betala hela avgiften vid ett tillfälle.

Andra merkostnader

Du har även möjlighet att få merkostnadslån för exempelvis försäkring och resor.

Läs mer om villkoren för merkostnadslån på sidan Merkostnadslån.

Resebelopp i USA

Resebeloppet för en tur-och-retur-resa till USA är 12 000 kronor.

Du kan låna till en tur-och-retur-resa mellan Sverige och studielandet varje kalenderhalvår.

Stipendier

Det finns många stipendier att söka för studier utomlands. Läs mer på UHR:s webbplats Studera.nu (nytt fönster) om stipendier. Du kan även fråga skolan du ska studera vid om de har stipendier för utländska studerande.

Om du får ett stipendium kan det påverka din rätt till studiemedel. Läs mer här.

Studietider

I USA studerar du i två eller tre terminer under ett läsår. Läsåret börjar oftast i augusti/september och avslutas i juni/juli. Du kan söka studiemedel antingen för skolans faktiska studietider eller för det antal veckor som CSN fastställt. Den tid CSN fastställt är något längre än den faktiska studietiden.

Här ser du de fastställda veckorna:

  • tvåterminssystem (Semesterplan): 17 + 17 veckor
  • treterminssystem (Quarterplan): 13 + 13 + 13 veckor

Du kan bara få studiemedel enligt de fastställda veckorna om du ska läsa på universitet, högskola eller en eftergymnasial utbildning som följer universitetens studietider.

Om du läser en språkkurs kan du inte få studiemedel enligt de fastställda veckorna. Då får du bara studiemedel för den faktiska studietiden.

Läs mer om studietider på sidan Studietider i olika länder.

Sommar- och vinterkurser

Vid de flesta universitet i USA kan du även läsa vinter- och/eller sommarkurs som inte är obligatoriska. Om du söker studiemedel ska du skicka in ett intyg eller antagningsbevis tillsammans med din ansökan. På intyget ska det framgå hur många credits du ska läsa samt studietiderna.

Bilagor till ansökan om studiemedel

Du måste skicka med bilagor när du ansöker om studiemedel för studier i USA.

Läs mer om bilagorna på sidan Hur ansöker du?

Bilagor som du oftast måste skicka med

  • Antagningsbevis eller I-20 (visum), om du ansöker första gången
  • Intyg om språkkurs, 5509W, om du ska läsa en språkkurs
  • Personligt kvitto, intyg eller annan handling som styrker din kostnad för undervisningsavgiften
  • Intyg på boendekostnader om du har höga inledande kostnader för hyra
  • Studieresultat om du har studerat med studiemedel tidigare

Studietakt och krav på studieresultat

När du studerar i USA måste du normalt studera på heltid för att få studiemedel.

De första 40 veckorna du studerar med studiemedel utomlands är resultatkravet vanligtvis lägre.

Efter de första 40 veckorna med studiemedel på heltid ökar kravet på studieresultat. Du måste då klara minst det antal poäng som krävs för att du ska ha rätt till heltidsstudiemedel under perioden.

Normal tid för att bli klar med en Bachelor på fyra år är 15 credits per termin. Minimikravet för att räknas som heltidsstuderande och ha rätt till heltidsstudiemedel är 12 credits per termin. Resultatkravet efter de första 40 veckorna blir därför 12 credits per termin för denna utbildning.

En del utbildningar har inte poäng, utan där följer utbildningen en studieplan. På de utbildningarna uppfyller du resultatkravet om du uppnått studieresultat i den takt som framgår av den ordinarie studieplanen för din utbildning. Vi kan acceptera mindre och tillfälliga förseningar i din studieplan.

Krav på hur mycket du ska läsa och klara av för att få studiemedel
Heltid Krav på studieresultat
Associate- och Bachelor's Degree 12 credits/termin 12 credits/termin*
Master's Degree 9 credits/termin 9 credits/termin
Språkkurs

15 timmar lärarledd undervisning/vecka**

Godkänd på slutprovet
Utbildningar som inte är poängsatta eller utbildningar på gymnasienivå* Du måste följa utbildningens studieplan för att få studiemedel.

* De första 40 veckorna du studerar med studiemedel är kravet något lägre, 9 credits per termin.

** Det kan krävas fler timmar. Det är skolan som avgör vad som är heltid.

Intyg om studiefinansiering

De flesta skolor kräver att du ska skicka ett intyg som visar att du kan finansiera dina studier. Blankett för att ansöka om intyget finns under blanketter.

Visum

För att få studera i USA behöver du visum. När du fått ett antagningsbevis från universitetet samt ditt beslut om studiemedel från CSN, kan du söka visum på amerikanska ambassaden (nytt fönster) i Stockholm.

Praktik

Studiemedel för praktik/internship kan lämnas om praktiken är en obligatorisk del av utbildningen enligt din studieplan. OPT, Optional Practical Training, är en frivillig praktik efter avklarad examen och ger inte rätt till studiemedel. 

Distansstudier

Normalt ger distansstudier i USA bara rätt till studiemedel om det finns synnerliga skäl. Däremot kan du få studiemedel för on-line kurser under sommaren eller vintern om de ingår i din ordinarie utbildning, eftersom dessa studier förkortar den sammanlagda utbildningstiden.

Att betala tillbaka lån

Du börjar betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter det att du senast hade studiemedel. Du betalar på lånet i högst 25 år och det ska vara färdigbetalt när du är 60 år. Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på hur mycket du lånat, hur länge du ska betala på ditt lån och hur hög räntan är. Du kan på olika sätt påverka hur stor din skuld blir. Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden.

Läs mer om hur du betalar tillbaka dina lån på sidan Betala lån och återkrav, samt hur du begränsar din skuld på sidan Begränsa din skuld.

Senast uppdaterad: 2016-12-21