Studiehjälp inom EU/EES och i Schweiz

Studiehjälp är ett bidrag som du som studerar på gymnasiet kan få till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Du som är utländsk medborgare kan få studiehjälp för studier inom EU/EES-området och i Schweiz om du uppfyller vissa villkor.

För att få studiehjälp för studier i länderna Danmark, Finland, Island och Norge måste du först uppfylla villkoren för att få grundläggande rätt till svenskt studiestöd enligt svenska bestämmelser eller enligt EU-rätten.

För att få studiehjälp för studier inom övriga länder inom EU/EES och i Schweiz måste du först uppfylla villkoren för att få grundläggande rätt till svenskt studiestöd enligt EU-rätten.

Du måste dessutom uppfylla övriga krav för att få studiehjälp, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiehjälp.
Studera inom EU/EES och i Schweiz

Vem har rätt till svensk studiehjälp för studier inom EU/EES och i Schweiz?

Rätt till studiestöd enligt svenska bestämmelser

Om du har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) av Migrationsverket, har du normalt rätt till studiehjälp för studier i Danmark, Finland, Island och Norge.

Om du inte fått permanent uppehållstillstånd men uppfyller villkoren för grundläggande rätt till svenskt studiestöd för studier i Sverige, har du normalt också rätt till studiehjälp för studier i Danmark, Finland, Island och Norge. Kontakta oss under  Kundservice för mer information.

Rätt till studiehjälp enligt EU-rätten

Du som har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige kan normalt få rätt till studiehjälp för studier inom EU/EES-området och i Schweiz.
Permanent uppehållsrätt

Du som är barn till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar eller driver eget företag kan få rätt till studiehjälp för studier inom EU/EES och i Schweiz. Din förälder måste då arbeta under tillräckligt lång tid och tillräckligt många timmar per vecka. Detta gäller oftast inte om du är barn till en svensk medborgare. Kontakta oss under  Kundservice för mer information.

Du kan också få rätt till studiehjälp inom EU/EES och i Schweiz om du är gift eller sambo med en medborgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar eller driver eget företag i Sverige.
Anhörig (EU-rätten)

Du som har en förälder som bor i, arbetar i eller har pension från ett annat EU/EES-land eller från Schweiz kan få rätt till studiehjälp för studier inom EU/EES och i Schweiz. Du måste då bo med minst en av dina föräldrar i Sverige. CSN lämnar över din ansökan till Försäkringskassan som prövar om din familj omfattas av EU:s bestämmelser om samordning av familjeförmåner. Om ni gör det kan du ha rätt till familjeförmånerna studiebidrag och extra tillägg. Kontakta oss under  Kundservice för mer information.

Om du är barn till en gästforskare eller till en turkisk medborgare som arbetar i Sverige, finns det särskilda regler. Kontakta oss under  Kundservice för mer information.

EU-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är:

Island, Liechtenstein och Norge. Även Schweiz omfattas i vissa fall av EU-rätten.

Senast uppdaterad: 2016-06-02