Jump to content

Förslag om ett nytt omställningsstudiestöd

Regeringen har föreslagit att ett nytt offentligt omställnings­studiestöd ska införas, som en del i att reformera arbetsmarknaden. Syftet med det nya studiestödet är att genom utbildning stärka arbetstagares ställning på arbets­marknaden och göra det lättare att ställa om i arbetslivet. Riksdagen förväntas besluta om stödet under sommaren 2022.

Observera!

Innehållet på den här sidan är utifrån det förslag som regeringen har lämnat, och kan komma att ändras. Det är inte förrän allt är beslutat som vi med säkerhet kan säga exakt hur reglerna blir.

Vad är omställnings­studiestöd?

Det nya omställnings­studiestödet ska underlätta för dig som arbetar att bredda din kompetens så att du är mer attraktiv på arbets­marknaden. Med det nya stödet kan du få bidrag upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp, och dessutom möjlighet att fylla på med lån. Du kan få stödet i 44 veckor, längre om du studerar på deltid.

För att få omställnings­studiestöd ska du vara minst 27 år, ha arbetat i minst 8 år och läsa en utbildning som stärker din ställning på arbetsmarknaden. Det finns även fler villkor som du måste uppfylla.

Riksdagen förväntas besluta om omställnings­studiestödet under sommaren 2022. Stödet kommer sedan gå att söka från och med den 1 oktober 2022 för studier som börjar tidigast 1 januari 2023.

Utbildningar som ger rätt till omställnings­studiestöd

Alla svenska utbildningar som ger rätt till studiemedel, ska enligt förslaget också ge rätt till omställnings­studiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på universitet, komvux, folkhögskola eller yrkeshögskola. Även utbildningar som en omställnings­organisation finansierar kan ge rätt till omställnings­studiestöd.

Du kan bara få omställnings­studiestöd för utbildningar i Sverige. Utbildningen ska stärka din ställning på arbets­marknaden utifrån arbets­marknadens behov.

Läs mer om krav på utbildningar under rubriken Vad krävs för att få omställnings­studiestöd.

Vad krävs för att få omställningsstudiestöd?

Här kan du läsa om de villkor som finns i regeringens förslag. Klicka på rubrikerna för att läsa mer om villkoren.

Du ska vara etablerad och ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden

Omställnings­studiestödet riktar sig till personer som har arbetat en längre tid och som har en aktuell förankring på arbets­marknaden. Därför måste du enligt förslaget uppfylla två olika arbetsvillkor – ett om din etablering på arbets­marknaden och ett om din aktuella anknytning till arbets­marknaden.

Etablerad på arbetsmarknaden

Du måste ha arbetat minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren innan ansökan kom in till CSN. Du ska i genomsnitt ha arbetat minst 16 timmar per vecka varje månad.

Du kan räkna arbetad tid från och med det år du fyllde 19 år. Arbetet ska ha varit din huvud­sysselsättning under de åtta åren. Om du har haft studiemedel eller studiestarts­stöd under perioden, ska du inte räkna med den tiden. 

Tid med föräldra­penning, graviditets­penning, närstående­penning, rehabiliterings­penning, sjukpenning och smittbärar­penning jämställs med arbete, och kan därför räknas med. Samma gäller för tid med dagersättning och dagpenning till totalförsvars­pliktiga.

Aktuell anknytning till arbetsmarknaden

Du måste ha arbetat minst 12 månader av de senaste 24 månaderna innan ansökan kom in till CSN. Du ska i genomsnitt ha arbetat minst 16 timmar per vecka varje månad.

Om du har haft föräldra­penning, sjukpenning eller omställnings­studiestöd under en månad, räknas den månaden bort. Det innebär att om du till exempel har haft föräldra­penning under 6 månader, så förlängs ramtiden från 24 månader till 30 månader. Samma sak gäller för dagpenning eller dagersättning till totalförsvars­pliktiga.

Du ska vara mellan 27 och 62 år

Du kan enligt förslaget få omställnings­studiestöd tidigast från och med det år du fyller 27 år.

Den övre åldersgränsen är olika för bidraget och lånet. Lånet kan du som längst få till och med det år du fyller 60 år. Bidraget kan du få till och med året du fyller 62, men efter året du fyller 60 år kan du bara få det i som längst 10 veckor.

Den utbildning du ska gå ska ge rätt till omställningsstudiestöd

Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel ska enligt förslaget också ge rätt till omställnings­studiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på universitet, komvux eller yrkeshögskola.

Även utbildningar i Sverige som en omställnings­organisation finansierar, kan ge rätt till omställnings­studiestöd.

Utbildningar som ger rätt till studiemedel

Utbildningen får inte vara längre än 80 veckor (gäller till och med året du fyller 39 år)

Till och med det år du fyller 39 år kan du enligt förslaget få omställnings­studiestöd för en utbildning som är max 80 veckor lång (motsvarar ungefär två år). Den begränsningen upphör från och med året du fyller 40 år. Då kan du få omställnings­studiestöd även om du går en längre utbildning. Du kan dock inte få omställnings­studiestöd för mer än 44 veckors heltidsstudier.

Utbildningen ska stärka din ställning på arbetsmarknaden

För att ha rätt till omställnings­studiestöd måste den utbildning du ska gå stärka din ställning på arbets­marknaden utifrån arbets­marknadens behov av kompetens.

  • Om du, via din arbetsgivare, omfattas av ett kollektivavtal med en omställnings­organisation som är registrerad hos Kammarkollegiet, är det bra om du kontaktar dem för vägledning. De kan då bedöma om utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden och skriver ett yttrande om det till CSN.
  • Om omställnings­organisationen inte är registrerad hos Kammarkollegiet behöver du själv motivera varför utbildningen stärker din ställning på arbets­marknaden.
  • Om din arbetsgivare inte har något kollektivavtal med en omställnings­organisation kan du kontakta den nya offentliga omställnings­organisationen hos Kammarkollegiet, som nu inrättas.

Det ska finnas ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden. Det innebär att du inte kan få omställnings­studiestöd för utbildningar som leder till yrken där det redan råder överetablering på arbetsmarknaden. I vissa fall kan det dock finnas särskilda skäl som vi kan ta hänsyn till, till exempel om det finns ett lokalt behov av arbetskraft inom det yrket.

Du kan inte få omställnings­studiestöd för utbildningar som din arbetsgivare borde tillhandahålla för att du ska klara dina ordinarie arbetsuppgifter, eller som enbart syftar till att lösa kompetens­behov hos en specifik arbetsgivare. Du kan inte heller få stödet för att gå en utbildning som du redan har läst med godkända resultat.

Du måste studera i en viss omfattning

För att kunna få omställnings­studiestöd måste du enligt förslaget läsa en utbildning som motsvarar minst en veckas heltidsstudier.

Du kan få stödet även om du studerar på deltid. Enligt förslaget ska det gå att få omställnings­studiestöd för studier på heltid (100 procent) och deltid (75, 60, 50, 40 och 20 procent av heltid).

I praktiken innebär detta att om du till exempel studerar på 20 procent, så måste du studera i minst 5 veckor. Veckorna behöver inte vara samman­hängande, utan kan vara spridda över en längre tid.

Fler villkor för dig som är utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare behöver du även uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd.

Studera i Sverige som utländsk medborgare

Krav på studieresultat

Om du har studerat med omställnings­studiestöd och sedan ansöker om omställnings­studiestöd på nytt, eller ansöker om studiemedel, kommer CSN att kontrollera om du har klarat tillräckligt med studieresultat. För att få studiestöd på nytt måste du ha klarat ett visst antal poäng eller kurser. Enligt förslaget ska kravet på studieresultat inom omställnings­studiestödet vara samma som för studiemedel och studiestarts­stöd.

Krav på studieresultat för studiemedel och studiestartsstöd

Belopp för omställningsstudiestödet

Omställnings­studiestöd består av både bidrag och lån. Hur mycket du kan få och låna beror på vilken inkomst du har sedan tidigare. Stödet betalas ut månadsvis i efterskott.

Bidrag – pengar som du får

Bidraget ska enligt förslaget motsvara 80 procent av det inkomstbortfall du får när du går ner i tid eller avslutar ditt arbete för att börja studera, upp till ett maxbelopp. Maxbeloppet är 80 procent av 4,5 inkomst­basbelopp, vilket under 2022 motsvarar 21 298 kronor per månad, före skatt.

Bidraget är skattepliktigt, så CSN kommer att dra av preliminär­skatt innan vi betalar ut pengarna. Bidraget är också pensions­grundande.

En del omställnings­organisationer har också möjlighet att erbjuda kompletterande bidrag för studier, beroende på hur kollektiv­avtalet ser ut.

Lån – pengar som du ska betala tillbaka

Utöver bidraget kan du enligt förslaget ta ett omställnings­studielån, om du vill. Lånet ska täcka skillnaden mellan de bidrag du får efter skatt och det inkomst­bortfall du har efter skatt. Du kan som mest få omställnings­studielån motsvarande 63 procent av den skillnaden, multiplicerat med omfattningen för omställnings­studiestödet. Men även här finns ett maxbelopp. Maxbeloppet för lånet är 12 514 kronor per månad räknat på 2022 års belopp (5,98 procent av prisbasbeloppet).

Tanken med lånet är att du ska kunna ha ungefär samma inkomst efter skatt under studietiden som du har när du arbetar. Du kan aldrig få mer i totalt omställnings­studiestöd än vad din tidigare arbetsinkomst var efter skatt.

Exempel på belopp utifrån olika inkomster

Här ser du några exempel på hur mycket bidrag och lån du kan få från CSN per månad, beroende på vilken inkomst du har.

Exempel på belopp för studier på heltid, 2022

Inkomst före skatt, kronor per månad

Maxbelopp bidrag före skatt, kronor per månad

Maxbelopp lån, kronor per månad

15 000

11 999

1 889

20 000

15 998

2 517

25 000

19 998

3 150

30 000

21 298

5 481

35 000

21 298

8 632

40 000

21 298

11 778

45 000

21 298

12 514

50 000

21 298

12 514

Arbete vid sidan av studierna

Enligt förslaget ska det vara möjligt att arbeta på deltid samtidigt som du studerar med omställnings­studiestöd. Det finns ingen inkomstgräns (fribelopp) för hur mycket du får tjäna samtidigt som du har omställnings­studiestöd.

Däremot kan du bara få omställnings­studiestöd för den tid som du inte arbetar. Det innebär att om du arbetar på 50 procent så kan du bara få omställnings­studiestöd på 50 procent av heltid, även om studietakten är på heltid (100 procent).

Ansöka om omställningsstudiestöd

Den 1 oktober 2022 ska CSN enligt förslaget öppna ansökan om omställnings­studiestöd. Då ska det gå att ansöka om stödet för studier från och med den 1 januari 2023. Innan du ansöker är det bra om du tar kontakt med din omställnings­organisation för vägledning och stöd inför ansökan.

Vi kommer att informera mer om hur du ansöker längre fram.

Betala tillbaka omställningsstudielån

Enligt förslaget ska omställnings­studielånet betalas tillbaka utifrån samma regler som för studielånet.

Betala tillbaka studielån

Frågor och svar

Vad är en omställningsorganisation?

Omställnings­organisationer stöttar medarbetare, fack och arbetsgivare vid uppsägning och vid kompetens­utveckling och karriärväxling. Många kollektivavtal innehåller rätt till stöd från en omställnings­organisation.

Personer vars arbetsgivare inte har tecknat ett kollektivavtal med en omställnings­organisation kommer att kunna få motsvarande stöd av en ny offentlig omställnings­organisation som ska inrättas vid Kammarkollegiet.

Är det något fribelopp inom omställningsstudiestödet?

Nej, enligt förslaget är det inte någon gräns för hur stora inkomster man får ha samtidigt som man studerar med omställnings­studiestöd. Men tänk på att om du arbetar 50 procent, kan du bara få omställnings­studiestöd på 50 procent, även om du studerar på heltid.

Kan jag få omställningsstudiestöd även om jag har slut på veckor med studiemedel?

Ja, det kan du. Veckorna med omställnings­studiestöd har enligt förslaget ingen koppling till antalet veckor med studiemedel.

Vill du veta mer?

Eftersom reglerna ännu inte är beslutade vet vi inte så mycket mer än vad som står här på den här sidan. Vi kommer att informera mer så fort reglerna är klara och beslutade.

På regeringens webbplats finns en temasida om omställnings­paketet, där omställnings­studiestödet är en del.

Till regeringens temasida om omställningspaketet

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2022-01-28
Hjälpte den här sidan dig?