Jump to content
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

ሓድሽ ኣብ ሽወደን – ንዓኻ ስደተኛ ዝኾንካ

ንሕና ኣብ ሽወደን፡ ኵሉ ሰብ ምእንቲ ብቐሊሉ ስራሕ ክረክብ፡ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክረክብ ንደሊ ኢና። ስለዚ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ንኽትምሃር ዝኾነ ክፍሊት ዘይብሉ። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ኣብ ሽወደን ንኽትነብርን ክትምሃርን ምእንቲ ቀሊል ክኸውን፡ ቍጠባዊ ሓገዝ ክትረክብን ገንዘብ ክትልቃሕን መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ።

ቍጠባዊ ሓገዝን ልቓሕን ካብ ማእከላይ ኮሚተ ደገፍ ትምህርቲ (CSN)

ንስኻ ኣብ ሽወደን ስደተኛ ዝኾንካ፡ ንትምህርትኻ ዝኸውን ናይ ቍጠባዊ ሓገዝን ልቓሕን መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ። እዚ፡ ደገፍ ትምህርቲ ይብሃል። እቲ ደገፍ ትምህርቲ፡ እቶም ዝምሃሩ፡ ክራይ ገዛ፡ መግብን ኣብ ዝምሃርሉ እዋን ካልእ ዘድልዮም ክገዝኡ ንኽኽእሉ፡ ገንዘብ ንኽህልዎም ዝተዳለወ እዩ።

ስደተኛ እንተ ዄንካ፡ ናይ ገዛ ኣቕሑትን ካልእ ናውትን ክትገዝእ ንኽትክእል ገንዘብ ንኽትልቃሕ መሰል ክህልወካ እውን ይኽእል እዩ። እዚ ልቓሕ መግዝኢ ኣቝሑ ገዛ ይብሃል።

ማእከላይ ኮሚተ ደገፍ ትምህርቲ (CSN)፡ ንደገፍ ትምህርትን ልቓሕ ኣቕሑ ገዛን ዚኣሊ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት እዩ።

ዝተፈላለየ ዓይነት ደገፍ ትምህርቲ

ኣብ እንታይ ከም ትምሃርን ዕድሜኻ ክንደይ ሙኳኑን ዚምርኰስ፡ ዝተፈላለየ ደገፍ ትምህርቲ ኣሎ። እዞም ዝስዕቡ እቶም ልሙዳት እዮም፡

ሓገዝ ትምህርቲ ንዓኻ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ትምሃርን ዕድሜኻ 20 ዓመት ወይ ትሕቲኡ ዝኾነን

ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ትምሃር እንተ ዄንካ፡ ክሳብ’ታ 20 ዓመት ትመልኣላ ዓመት ዘላ መንፈቕ ጽድያ፡ ሓገዝ ትምህርቲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ሓገዝ ትምህርቲ ብዝተፈላለዩ ሓገዛት፡ ንኣብነት ብሓገዝ ትምህርቲን(ዘይምለስ) ዝያዳ መወሰኽታ ሓገዝን ዝቖመ እዩ። ዝያዳ መወሰኽታ ሓገዝ፡ ንስኻን ስድራካን ትሑት ኣታዊ እንተ ኣለኩም ኮይኑ ክትሓትሉ እትኽእሉ ሓደ ቍጠባዊ ሓገዝ እዩ። በይኑ ዝመጸአ ቈልዓን (ensamkommande barn) ኣብ ሽወደን ወላዲ ዘይብልካን እንተ ዄንካ፡ እቲ ናትካ ኣታዊ እዩ ዝሕሰብ።

መናበሪ ተምሃራይ - ሓገዝ ትምህርትን ልቓሕ ትምህርትን

ካብ’ታ 20 ትመልኣላ ዓመት ዘላ መንፈቕ ቀውዒ ኣትሒዝካ መናበሪ ተምሃራይ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ኣብ ድሕረ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ፡ ንኣብነት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክትምሃር እንተ ዄንካ፡ ዋላ’ውን ዕድሜካ ትሕቲ 20 ዓመት ይኹን መናበሪ ተምሃራይ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

መናብሪ ተምሃራይ ብሓገዝ ትምህርትን ልቓሕ ትምህርትን ዝቖመ እዩ። ግን እንተ ደሊኻ ሓገዝ ትምህርቲ ጥራይ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ቈልዓ እንተ’ለካ ኾይኑ ዝያዳ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ዝያዳ ሓገዝ ይብሃል።

ነቲ ልቓሕ ትምህርቲ ምምላሱ ብኸምዚ ኣገባብ ይግበር

እቲ ልቓሕ ትምህርቲ ናይ ግድን ተመሊስካ ክትከፍሎ ኣለካ። ማእከላይ ኮሚተ ደገፍ ትምህሪ (CSN) ነቲ ክፍሊት ኣብ ብዙሕ ዓመታት ስለ ዝኸፋፍሎ፡ ኵሉ እቲ ልቓሕ ብሓደ ግዜ ምኽፋል ኣየድልየካን እዩ። ክንደይ ትኸፍልን ንኽንደይ እዋን ከም ትኸፍልን ዚውስኖ፡ መጠን ዝተለቃሕካዮ ገንዘብን መጠን ወለዱን እዩ። ካብ ሽወደን ክትግዕዝ እንተ ኾንካ እውን ፡ግድን ልቓሕካ ክትመልስ ኣለካ።

ዝተለቃሕካዮ ምምላስ ዝጽግመካ እንተ ኾይኑ፡ ምሳና ክትዘራረብ ኣድላዪ እዩ። ንኣብነት ስራሕ ኣልቦ እንተ ዄንካ። ሽዑ ንሓደ ዝተወሰነ እዋን ቁሩብ ዝወሓደ ክትከፍል መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ።

ደገፍ መጀመር ትምህርቲ - ንዓኻ ስራሕ ኣልቦ ዝኾንካ

ደገፍ መጀመር ትምህርቲ፡ ንዓኻ ንነዊሕ ግዜ ስራሕ ኣልቦ ዝነበርካን ሓደ ስራሕ ክትረክብ ንኽትክእል፡ መባእታዊ ትምህርቲ ወይ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ምምሃር ዘድልየካን እዩ። እዚ፡ ብምሉእ ግዜ ትምሃር እንተ ዄንካ እንተ ነውሐ ን50 ሳምንታት ክትወሃቦ ትኽእል ደገፍ እዩ።

ነቲ ደገፍ መጀመር ትምህርቲ ክትሓትት ትኽእል እንተ ዄንካ ዝግምግም እቲ ናትካ ኮሙን እዩ። እቲ ምልክታኻ እውን ኣብኡ ኢኻ ትገብሮ። ካብ ማእከላይ ኮሚተ ደግፍ ትምህርቲ (CSN)፡ ንደገፍ መጀመር ትምህርቲ ብቐጥታ ከተመልክት ኣይከኣልን እዩ።

መሰል ንናይ ሽወደን ደገፍ ትምህርቲ ከም ስደተኛ

መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዞም ዝስዕቡ ኵነታት ናይ ሽወደን ደገፍ ትምህርቲ ኣለካ፡

  • ብዓል መዚ ኢምግረሽን ስደተኛ ወይ ዕቝባ ዘድልየካ ስለ ዝኾንካ መንበሪ ፍቓድ እንተ ሂቡካ ኾይኑ።
  • ብዓል መዚ ኢምግረሽን ብምኽንያት ኣዚዮም ተኣፈፍቲ ኵነታት መንበሪ ፍቓድ እንተ ሂቡካ ኾይኑ።

እቲ መንበሪ ፍቓድ ቀዋሚ ይኹን ናይ ግዜ ደረት ዘለዎ ብዘየገድስ ግን ብቑዕ ክኸውን ኣለዎ። መብዛሕትኡ ግዜ መሰል ደገፍ ትምህርቲ ካብታ ፍቕድካ ዝረኸብካላ ሰሙን ጀሚሩ ግብራዊ ይከውን።

ሓታት ዕቝባ

ሓታት ዕቝባ እንተ ዄንካን ኣብ ሽወደን ጨሪሽካ መንበሪ ፍቓድ ሃልዩካ ዘይፈልጥ እንተ ኾይኑን፡ ንደገፍ ትምህርቲ መሰል የብልካን።

ንሽወደናዊ ደገፍ ትምህርቲ መሰል ዘውህቡ ተወሰኽቲ ዅነታት
ካልኦት መንበሪ ፍቓዳት

ብመሰረት ሕጊ ግዝያዊ ምግታእ ተኽእሎ ኣብ ሽወደን መንበሪ ፍቓድ ምርካብ፡ ብዓል መዚ ኢምግረሽን ሓደ መንበሪ ፍቓድ ሂቡካ እንተ ኾይኑ፡ ንሽወደናዊ ደገፍ ትምህርቲ መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ። ካልኣይ ደርጃ ትምህርቲ ንኽትምሃር ዝወሃብ መንበሪ ፍቓድ ሓደ ኣብነት ናይ ከምዚኦም ፍቓዳት እዩ።

ምስ ስድራ ቤት (familjehem) ወይ ኣብ ሓደ ቤት ክንክን ወይ መንበሪ( HVB-hem) እንተ ዄንካ ትነብር

ኣብ ሓደ ስድራ ቤት ወይ ብሓደ ብዓል መዚ ሽወደን ኣብ ሓደ ትካል እንተ ዄንካ ክትነብር ተመዲብካ፡ መብዛሕትኡ ግዜ መሰል ንሽወደናዊ ደገፍ ትምህርቲ ኣለካ። ኣብ ከምዚ ኵነት ነዚ ዝስዕብ ከተማልእ ኣለካ፡

  • ትሕቲ 20 ዓመት ክትከውን ኣለካ።
  • ብቑዕ መንበሪ ፍቓድ ክህልወካ ኣለዎ።
  • ካብ’ቲ ብዓል መዚ፡ ኣብ ሓደ ስድራ ቤት ወይ ሓደ ትካል ክትነብር ከም ዝተመደብካ ዘርኢ ውሳነ ክህልወካ ኣለዎ።
እቲ መንበሪ ፍቓድ እንተ ወዲቑ

እቲ መንበሪ ፍቓድካ ካብዚ እዋን እዚ ኣትሒዙ ዋላ ብቑዕ ኣይኹን፡ ጌና መሰል ደገፍ ትምህርቲ ክህልወካ ይኽእል እዩ። እዚ፡ እቲ ብግዜ ዝተደረተ መንበሪ ፍቓድካ ቅድሚ ምውዳቑ ንሓደ ዝተናውሐ መንበሪ ፍቓድ እንተ ኣመልኪትካ የገልግል። ስለዚ ካብ ብዓል መዚ ኢምግረሽን ንሓደ ዝተናውሓ መንበሪ ፍቓድ ብሽዓ ምምልካት ዘክሮ!

እቲ ሓድሽ ምልክታ ነዚ ዝስዕብ ከማልእ ይጠልብ፡

  • ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዘይተቐየረ ምኽንያት ክህልዎ ወይ
  • ኣብ ሽወደን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ንምምሃር ዚምልከት ሓደ ሓድሽ ፍቓድ ክኸውን።
እቲ መንበሪ ፍቓድ እንተ ተቐይሩ

ሓደ ነገር ኣብቲ መንበሪ ፍቓድ እንተ ተቐይሩ፡ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍካ ምስ ማእከላይ ኮሚተ ደገፍ ትምህርቲ (CSN) ርክብ ክትገብር ኣገዳሲ እዩ። ሽዑ ንናትካ ደገፍ ትምህርቲ ዝጸልዎ እንተ ኾይኑ ክንምርምሮ ንኽእልን ልክዕ መጠን ገንዘብ ከም ዝኽፈለካ ነረጋግጽን። እዚ ንኣብነት ብዓል መዚ ኢምግረሽን ንሕቶ ምንዋሕ መንበሪ ፍቓድካ እንተ ነጺግዎ ወይ ንመንበሪ ፍቓድካ እንተ ስሒብዎ ክኸውን ይኽእል። ሽዑ ምሳና ርክብ ጌርካ ነቲ ለውጢ ክትሕብር ኣለካ።

ንገዛ ኣቕሑት ንምግዛእ ተለቃሕ

ኣብቲ ኮሙናላዊ ቅበላ ስደተኛታት እቱው ዝኾንካ፡ ንሓድሽ ገዛኻ ኣቑሑትን ካልእ ናውትን ንምግዛእ ካብ ማእከላይ ኮሚተ ደገፍ ትምህርቲ (CSN) ገንዘብ ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ። እዚ ዓራውቲ፡ ብያትታት፡ ድስትታትን ሰድያን ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ንኣብነት ንመግቢ፡ ወረቐት ዓይኒ-ምድሪ ወይ ክራይ ገዛ ኣይኮነን።

ክንደይ ዝኣክል ክትልቃሕ ከም ትኽእል ዝውስኖ፡ ዕብየት ናይ ስድራኻ፣ ኣብቲ ገዛ ድሮ እንታይ ኣቑሑ ከም ዘሎን ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ከም ዘለካን እዩ።

ነቲ ልቓሕ መግዝኢ ኣቑሑ ገዛ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ሽወደን ምንባርካ ተመሊስካ ክትከፍሎ ከድልየካ እዩ። ካብቲ ፋልማይ ገንዘብ ዝመጸካ እዋን፡ ድሕሪ ክልተ ዓመት ነቲ ልቓሕ ተመሊስካ ክትከፍሎ ትጅምር።

Icon for updated Updated: 2018-09-25
Did this page help you?

Send feedback

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster

Dold textmodul