Jump to content

Abdul

سوالات برای تفکر

  • چه افکار دارید بعد از توضیحات عبدولAbdul؟
  • میدانید چه کار میخواهد کنید و یا هنوز هم در موردش فکر میکنید؟ چطور میتوانید معلومات حاصل کنید که کدام تحصیلات و کار موجود است؟
  • چه فکر میکنید در مورد اقتصاد تان در زمان تحصیل اگر شما بخواهد درس بعد از لیسه را ادامه بدهید؟
  • ای شما انتخاب کار در پهلوی دروس تان کردید؟ چرا/ چرا نی؟
  • تعداد کثیر از دختران با مقایسه پسران پلاان ادامه تحصیل بعد از لیسه را دارند. چه فکر میکنید چرا این شکل است؟
Did this page help you?