Jump to content

Jeppe

سوالات برای تفکر

  • چه فکر میکنید بعد از توضیحات ییپی Jeppe؟
  • چه خواهد گفتید برای یک دوست تان اگر او فکر میکند که ازعهده ادامه درس برنمی امدن.
  • شما چه فکر میکنید که چه چیزی تعین کننده است که یک شخص ادامه تحصیل کند؟ چه افکاری در قسمت خودت در ذهنت خطور میکند؟
  • پسران اکثرا قرض تحصیلی با مقایسه دختران میگریند. چه فکر میکنید بستگی به چه دارد؟
Did this page help you?