Jump to content

Sanna

سوالات برای تفکر

  • چه فکر میکنید بعد از توضیحات سننه Sanna؟
  • آیا شما کدام مزایا و ضرر های را در مورد شروع تحصیل در سن بالا مبینید؟ کدام ها؟
  • سننه در جریان تحصیل تقریبا زیاد کار کرد. چه مزایا و ضرر ها وجود دارد با این؟
  • اگر شما ادامه تحصیل بدهید قرض خواهید کرد؟ دلیل.
  • چطور فکر کردید رد مورد پرداخت دوباره قرض تحصیلی؟ ایا این چیزی است که شما تشویش را کنید؟
Did this page help you?