Jump to content

به دلیل ویروس کرونا

ششما کمک هزینۀ تحصیلی خود را از مرکز کمک های تحصیلی (CSN) دریافت خواهید کرد حتی اگرمدرسه به دلیل وجود ویروس کرونا تعطیل شود. علاوه براین، مبلغ رایگان آن درطول ۲۰۲۰ حذف شده است. برای شما که وام تحصیلی خود را بازپرداخت میکنید درصورتی که وضعیت مالی شما تحت تأثیراین شرایط قرارگیرد وبرای بازپرداخت مشکلاتی ایجاد شود، مقررات ایمنی خاصی برای کمک به شما وجود دارد.

حتی اگرمدرسه تعطیل باشد شما کمک هزینه تحصیلی خود را دریافت خواهید کرد

ااگرمدرسه شما به دلیل ویروس کرونا تعطیل شود، شما وام و کمک بلاعوض خود را از مرکز کمک های تحصیلی (CSN) حفظ خواهید کرد. بیشتر مدارس آموزش ازراه دور ارائه می دهند، بنابراین می توانید به تحصیل ادامه دهید. اما حتی اگر این کار را نکنند، یا اگرآنها فقط تدریس پاره وقت ارائه دهند، شما کمک های بلاعوض و وامهایی که قبولی آن را گرفته اید حفظ خواهید کرد.

درصورتی که بیمارشوید و یا به نگهداری ازفرزند نیازداشته باشید

نمی توانید درس بخوانید چون مریض هستید؟ یا به دلیل این که شما باید از کودک خود مراقبت کنید و یا کودک شما نمی تواند درمهد کودک یا مدرسه شرکت کند؟ پس مهم است که آن را گزارش دهید.

بدینگونه بیماری را گزارش میدهید

اگربا کمک مالی تحصیلی (studiemedel) یا کمک هزینه شروع درس (studiestartsstöd) درسوئد تحصیل می کنید، باید به اداره بیمه همگانی سوئد گزارش دهید. اگردرخارج از کشورتحصیل می کنید، گزارش بیماری خود را به (CSN) ارائه دهید.

اگرجوان ترهستید و با کمک مالی بلاعوض (studiehjälp) دردبیرستان متوسطه سوئد تحصیل میکنید، بیماری را به مدرسه گزارش میدهید. اگردر خارج از سوئد تحصیل می کنید، بیماری را به مرکز کمک های تحصیلی (CSN) گزارش می دهید.

به اداره بیمه بیماری خود را گزارش دهید

بیماری خود را به مرکز کمک های تحصیلی (CSN) گزارش دهید

درباره مقررات مربوط به هنگام بیماری بیشتربخوانید (به زبان سوئدی)

نحوه گزارش مراقبت ازکودک

اگربه دلیل نیاز به مراقبت از کودک نمی توانید تحصیل کنید، باید آن را به مرکز کمک های تحصیلی (CSN) گزارش دهید. اگردوره مراقبت از کودک را شما را بررسی می کنیم بتوانیم این نکته را در نظر بگیریم که شما از فرزندتان مراقبت کرده اید. گزارش دادن مربوط به مراقبت تأیید کنیم، شما کمک بلاعوض و وام خود از مرکز کمک های تحصیلی (CSN) را حفظ خواهید کرد. علاوه براین، ممکن است دفعه دیگر که نتایج درسی ازکودک فواید ومزایای بیشتری دارد.

بعنوان مثال مراقبت ازکودک شامل ازجمله

  • اگر فرزند شما بیمار شود
  • اگرفرزند شما باید از پیش دبستانی یا مدرسه درخانه باشد، زیرا ممکن است کودک ناقل ویروس کرونا باشد
  • اگر کودکستان، مدرسه یا مکان اوقات فراغت فرزندتان در زمانی بین ٢٥ آوریل تا ٣٠ سپتامبر ٢٠٢٠ بدلیل ویروس کرونا تعطیل باشد
  • اگر فرزند شما در طول سال ٢٠٢٠ بطور جدی بیمار بوده و نباید در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار گیرد و بهمین دلیل باید در زمانی بین اول ژوئیه تا ٣٠ سپتامبر ٢٠٢٠ در منزل بماند

مراقبت ازکودک را به مرکز کمک های تحصیلی (CSN) گزارش دهید

اگر نتایج درسی شما تحت تأثیر قرار گیرد

دفعه بعد که شما برای کمک مالی تحصیلی (Studiemedel) یا کمک هزینه شروع درس (studiestartsstöd) درخواست می کنید، ما تعداد امتیازات قبول شده شما را کنترل خواهیم کرد. اگربدلیل اینکه مدرسه درهنگام دوران پخش شدن ویروس کرونا نتوانسته تدریس ارائه کند وشما امتیازقبولی داشته، ما این موضوع را درنظر خواهیم گرفت. اما به شما نوعی مستندات نیاز دارید که نشان دهد چه اتفاقی افتاده است. این می تواند گواهی نامه ای باشد که مدرسه نوشته است، یا ایمیلی ازمدرسه یا تصاویرعکس گرفته شده ازاطلاعات مدرسه درسایت مدرسه باشند.

اگردرآمد داشته باشید ـ مبلغ رایگان درسال ۲۰۲۰حذف شده است

مبلغ رایگان برای افرادی که در سال ۲۰۲۰ تحصیل می کنند به طور موقت حذف شده است. این بدین معنی است که درآمدهای شما درطول سال ۲۰۲۰ برروی وام تحصیلی و بخش بلاعوض آن تأثیری نمیگذارد. این هچنین شامل درآمدهای حاصل ازسرمایه وفعالیتهای تجاری درطول سال ۲۰۲۰ نیزمیشود.

اگرشروع درس به عقب افتاده باشد

آیا مدرسه شما شروع درس را بدلیل ویروس کرونا به تأخیر انداخته است؟ اگرشما تصمیمی را از مرکز کمک های تحصیلی (CSN) دریافت کرده اید که برمبنای تاریخی که قرار بود شما درس را آغاز کنید بوده باشد، شما حق دریافت کمک هزینه تحصیلی را ازآن تاریخ دارید حتی اگر مدرسه شما تدریس خود را شروع نکرده باشد. اگربه کمک وام تحصیلی (studiemedel) یا کمک هزینه شروع درس (studiestartsstöd) تحصیل می کنید، برای شروع پرداخت به شما باید گواهی تحصیل (studieförsäkran) را به مرکز کمک های تحصیلی (CSN) تحویل دهید.

اگردرس خواندن خود را قطع کنید ویا مقدار واحدهای خود را کم کنید

اگردرس خواندن خود را قطع کنید ویا مقدار واحدهای خود را کم کنید اگرتصمیم به متوقف کردن تحصیلات خود دارید، بسیارمهم است که آن را به مرکز کمک های تحصیلی (CSN) گزارش دهید. اگر مدرسه درس خواندن ازراه دور ارائه کند ولی با این وجود شما تحصیلات خود را متوقف کنید، حق دریافت کمک هزینه تحصیلی را ندارید. شما این وقفه دردرس خود را از طریق (Mina sidor) و یا ایمیل، تلفنی و یا اینکه با نامه ای که زیر آن را امضا کرده اید به مرکز کمک های تحصیلی (CSN) اطلاع دهید.

اگرتصمیم دارید کمترازمقداری که برنامه ریزی کرده بودید درس بخوانید، برای مثال بجای تمام وقت پاره وقت درس بخوانید باید آن را به مرکز کمک های تحصیلی (CSN) گزارش دهید.

اگرتبعه خارجی هستید وشما یا یکی ازاعضای خانواده شما بیکارشوند

اگربه دلیل استخدام بودن یا خود اشتغالی درسوئد، کمک هزینه دانشجویی سوئدی دارید و بیکارشوید، باید آن را به مرکز کمک های تحصیلی (CSN) گزارش دهید. وظیفه گزارش دادن هم شامل كسانی كه به عنوان عضو خانواده چنین شخصی ازکمک هزینه دانشجویی سوئدی برخوردارهستند نیز می شود. اگر فردی که بیکار می شود بلافاصله به عنوان کارجو در اداره کار ثبت نام کنید میتواند دریافت کمک هزینه دانشجویی سوئدی را ادامه دهد.

اگربرای بازپرداخت وام تحصیلی دچار مشکل میشوید

اگردرآمد شما کم شده باشد میتوانید تقاضا کنید که برای مدتی مقدارکمتری بپردازید. این را میتوانید در(Mina sidor) درخواست کنید. سپس شما باید درآمد خود را درطول سال تخمین زده ودرفرم تقاضا پرکنید و مرکز کمک های تحصیلی (CSN) برمبنای آن تصمیم گیری میکند که کمتربپردازید. اگردرآمد شما مجددا تغییرکرد، بسیار مهم است که به ما اطلاع بدهید.

اگردرآمدی ندارید، میتوانید با توجه به دلایلی خاص تقاضای پرداخت مبلغ کمتری بکنید. ایمیلی برای ما ارسال کنید ودرآن وضعیت مالی خود را بیان کنید.

اگرموقتاً در بازپرداخت مشکل دارید، می توانید یک ماه پرداخت را به تعویق بیاندازید. شما می توانید این کار را خود در سایت مرکز کمک های تحصیلی (CSN) انجام دهید. اگر به بیش از یک ماه به تعویق بازپرداخت نیازدارید می توانید با ما تماس بگیرید.

اگروام تجهیزات منزل دارید و درباز پرداخت آن دچارمشکل میشوید

آیا ویروس کرونا در درآمد شما تأثیر گذاشته است و بازپرداخت وام خانه شما را دشوار کرده است؟ می توانید درخواست کنید تا در طول یک سال تقویمی مبلغ کمتری بپردازید یا مبلغی پرداخت نکنید (تعویق). برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز کمک های تحصیلی (CSN) تماس بگیرید.

طلاعات بیشتر

با مرکز کمک های تحصیلی (CSN) تماس بگیرید

اطلاعات بیشتری درباره ویروس کرونا دروب سایت (1177.se)

Icon for updated Updated: 2021-10-18
Did this page help you?