Hoppa till innehåll

Frågor och svar med anledning av coronaviruset – för dig som arbetar på skolor

Här har vi samlat frågor och svar för dig som arbetar på skolor och har frågor om hur studiestödet påverkas av coronapandemin.

Studiebidrag för gymnasiestudier

Studieomfattning

Vår skola kommer inte kunna erbjuda distansundervisning för heltidsstudier. De studerande som läst på heltid fram till dess, förlorar de studiebidraget under tiden distansundervisningen bedrivs?

Nej, även om skolan erbjuder distansundervisning som inte riktigt motsvarar heltidsstudier, ska studierna fortsatt räknas som heltid.

Vi har deltidsstuderande på vår skola. Ska de också räknas som heltidsstuderande under den tid som vi erbjuder distansstudier som inte motsvarar heltid?

Nej, de ska inte räknas som heltidsstuderande. De fortsätter att följa sin studieplan för deltidsstudier.

Förlängd studietid eller skolan stänger helt

Du ska rapportera ändrat slutdatum via Mina tjänster. Vi vill också att du kontaktar en utbildningsregisteransvarig på CSN. Kontaktuppgifterna hittar du när du loggat in på Mina tjänster under Studietider och utbildningar – Kontakta CSN.
Anledningen till att du ska kontakta oss är att CSN behöver uppgifterna eftersom de kan påverka de studerandes ärenden.

Du ska inte rapportera en kortare studietid/läsårstid då de studerande har rätt att behålla sitt studiestöd om skolan stänger helt på grund av omständigheterna kring corona.
Däremot behöver du kontakta en utbildningsregisteransvarig på CSN och meddela stängningen. Kontaktuppgifterna hittar du när du loggat in på Mina tjänster under Studietider och utbildningar – Kontakta CSN. Anledningen till att du ska kontakta oss är att CSN behöver uppgifterna eftersom lärlingsersättningen kan påverkas och äldre studerande med studiemedel kan ha rätt till avskrivning.

Vi kommer att behöva ändra startdatum för höstens studier på grund av coronasituationen. Hur rapporterar vi?

Du rapporterar in den aktuella studietiden som vanligt. Den ändrade studietiden kan innebära att de studerandes rätt till studiestöd påverkas.

Studietiden ska rapporteras som en ramtid, från det allra första datum som ni har en klass på skolan som startar till det allra sista datum som ni har en klass som slutar. Då studietiden bara är en ramtid är det är viktigt att du också rapporterar den individuella studietiden för respektive studerande eftersom olika klasser och årskurser kan få olika studietider beroende på när de börjar och slutar under läsåret.

Hur gör vi med gymnasieelever som behöver ta igen kurser som de missat på grund av corona?

Studerande som fortfarande läser på gymnasiet i åk 2 eller 3

De studerande som fortsätter att läser på minst heltid på gymnasiet får sin studiehjälp som vanligt. Även om de extra kurserna innebär att hen läser mer än heltid, så går det inte att få studiehjälp för mer än heltidsstudier.

Exempel:

Lina ska börja andra året på gymnasiet och har studiebidrag från CSN. Hon missade en kurs i våras på grund av corona och behöver nu läsa in den. Det innebär att hon under en period kommer att läsa mer än heltid. Lina får sitt studiebidrag på 1 250 kr/månad, precis som vanligt.

Studerande som gick ut gymnasiet i våras

De studerande som gick ut gymnasiet i våras, men som behöver läsa in kurser som de missade i våras på grund av corona, kan ha rätt till studiehjälp. Villkoret är att den studerande måste läsa på heltid under en period på minst 15 dagar och att hen inte har passerat åldersgränsen för studiehjälp.

Det är skolans rapportering som kommer att ligga till grund för hur CSN beslutar om studiehjälp. Den studerande behöver inte göra någon ansökan.

Exempel:

Daniel är 19 år och tog studenten i våras, men har några kurser kvar som han behöver läsa in – kurser som han missade på grund av corona. Han kommer att läsa på gymnasiet på heltid under en månad. Skolan rapporterar till CSN att Daniel läser på gymnasiet och i vilken omfattning. Utifrån den rapporten beslutar CSN att han kan få studiehjälp och betalar ut pengarna.

Äldre studerande

Som längst kan man få studiehjälp till och med första halvåret det år man fyller 20 år. Om den studerande har passerat åldersgränsen för att få studiehjälp, kan hen ansöka om studiemedel.

Ogiltig frånvaro - skolk

Ska vi sluta att rapportera skolk när undervisningen bedrivs i form av distansutbildning?

Nej, men vi har förståelse för att skolan måste vara mer flexibel i sina bedömningar gällande skolk under den här tiden. Om skolan har någon form av närvarokontroll kan ogiltig frånvaro fortsätta att rapporteras till CSN.

Hur ska skolan bedöma ogiltig frånvaro när utbildningen bedrivs i form av distansstudier?

Det är upp till skolan att bedöma när en studerande är ogiltigt frånvarande från den undervisning som erbjuds på distans. Vissa skolor har upprop via webben varje dag, andra skolor ger lektioner via nätet och gör i samband med det en närvarokontroll. Om skolan gör bedömningen att en studerande är ogiltigt frånvarande, kan frånvaron räknas som skolk. Det är viktigt att de studerande får information om hur de ska rapportera sin närvaro för att slippa få ogiltig frånvaro.

Vår skola har ingen möjlighet att ha en aktivitets- eller närvarokontroll under den tid som de studerande läser på distans. Hur gör vi då?

I de fallen bör utgångspunkten vara att skolan får förutsätta att de studerande är aktiva i tillräcklig omfattning. Skolan bör då rapportera de studerande som heltidsstuderande.

I de undantagsfall skolan stänger helt och inte kan erbjuda någon form av utbildning bör utgångspunkten vara att skolan ska rapportera gymnasieeleverna som heltidsstuderande. Det gäller även för studerande som innan stängningen var inrapporterade till CSN med ogiltig frånvaro. Den studerande kan rimligen inte skolka från lektioner som inte bedrivs.

För att lägga tillbaka en studerande på heltid lägger du ett slutdatum på perioden med ogiltig frånvaro. Så länge skolan är stängd ska eleverna vara inrapporterade som heltidsstuderande. Om skolan återupptar sin undervisning i någon form rapporteras en ny period med ogiltig frånvaro.

Om du jobbar hemma och inte har möjlighet att skicka frånvarounderlaget via post har vi tagit fram en mejladress dit du kan skicka underlaget. Mejladressen är franvarounderlag@csn.se. Detta gäller under perioden med Corona. De administratörer/rapportörer som inte är hemma och arbetar, utan är kvar på skolan får gärna posta underlagen, precis som de gör i vanliga fall.

Det är bra om du skickar in skolkrapporten via ert skolsystem/CSN:s webbtjänst innan du skickar in frånvarounderlaget.

Kom ihåg att du inte kan ställa frågor via denna brevlåda utan frågor hänvisar vi till vår vanliga telefon för ärenden kopplade till elever, 0771-276 000 mellan klockan 9-15. Eller vår skoltelefon vid rapporteringsfrågor, 0771-276 400 mellan klockan 9-12.

Följande uppgifter måste framgå i underlaget:

 • Elevens fullständiga personnummer.
 • Vilken dag som var första skolkdag.
 • Hur många timmar som är ogiltig frånvaro.
 • Om all frånvaro ska betraktas som ogiltig frånvaro.
 • Frånvarounderlagen ska täcka tiden från första dag med ogiltig frånvaro och fram till den dag du skickar in underlaget.

Ett önskemål är att ni skickar in en PDF-fil per elev. Om det är fler elever med i samma PDF-fil skapar det merarbete hos oss.

Lärlingsersättning

Hur blir det för de som läser med lärlingsersättning? Har de också rätt till fortsatt stöd om skolan bedriver distansundervisning?

Ja, om skolan fortsätter sin undervisning, men på distans, så kommer lärlingsersättningen att betalas ut som vanligt.

Inackorderingstillägg

Vi har studerande som bor inackorderade på skolorten. Vad händer med deras inackorderingstillägg när studierna nu bedrivs på distans?

Om den studerande har kvar sin bostad som hen får inackorderingstillägg för kommer vi att fortsätta att betala ut inackorderingstillägget. Om den studerande väljer att säga upp bostaden och flytta hem, har hen inte längre rätt till inackorderingstillägg.

Praktik

Vi har studerande som är ute på praktik (APL) som nu inte får vara på sin praktikplats på grund av risk för smittspridning på arbetsplatsen. Vad händer med deras studiebidrag?

Om den studerande inte är sjuk, men ändå inte får vara på sin praktikplats, bör skolan se om det finns andra lösningar i form av distansstudier. Om skolan inte kan erbjuda annan undervisning har de studerande ändå rätt att behålla sitt studiebidrag.

Får den studerande inte vara på sin praktik på grund av att hen är sjuk så ska sjukanmälan göras som vanligt.

Komvux

Vi har deltidsstuderande på vår skola. Ska de räknas som heltidsstuderande under den tid som vi erbjuder distansstudier som inte motsvarar heltid?

Nej, de ska inte räknas som heltidsstuderande. De fortsätter att följa sin studieplan för deltidsstudier.

Studiemedel för studier på Komvux, folkhögskola, högskolenivå med flera

Vad gör vi om prov och examinationer varit inställda och det påverkat den studerandes resultat?

Om en studerande inte klarar resultatkravet för nya studiemedel, kan det bli aktuellt med ett intyg från skolan för att styrka att den studerande inte kunnat göra sitt prov eller sin examination. Bristande studieresultat på grund av att den studerande inte kunnat göra ett prov eller en examination under ordinarie provtillfälle, är en sådan omständighet som CSN kan ta hänsyn till.

Ett tips kan vara att göra lämpliga intyg om inställda kurser tillgängliga via ert intranät. Då kan den studerande själv hämta intyget om det behövs. Det bör då tydligt framgå

 • program
 • kurskod, kurstid och poäng på hela kursen samt
 • poäng och tid på den del av kursen som inte kunnat genomföras.

Om du prenumererar på CSN:s nyhetsbrev har du fått information om detta även där.

Tänk på att den studerande inte behöver skicka in något intyg om hen, trots vissa inställda kurser, klarar resultatkravet.

På grund av situationen med corona hinner studierna inte avslutas i vår och vi behöver vi förlänga studietiden. Hur gör vi?

Här kan du läsa svar beroende på vilken skolform som frågan gäller.

Högskolor och universitet

Du ska skapa ett nytt kurstillfälle för den förlängda tiden. Denna rapporterar du sedan via Mina tjänster. När studenten påbörjar sina studier under det nya kurstillfället, omregistrerar ni hen för de moment som inte kunnat genomföras under våren.

Mer detaljerad information har lämnats av Ladokkonsortiet. Den studerande måste också söka studiemedel för den aktuella tiden.

 • Om den studerande ska omregistreras på en kurs eller delkurs under höstterminen, ska studenten sin ansökan om studiemedel ange det program kursen eller delkursen tillhör.

Yrkeshögskola

Du ska rapportera ändrat slutdatum och ändrat antal poäng via Mina tjänster. Vi vill också att du kontaktar en utbildningsregisteransvarig på CSN. Kontaktuppgifterna hittar du när du loggat in på Mina tjänster under Studietider och utbildningar – Kontakta CSN.
Anledningen till att du ska kontakta oss är att CSN behöver uppgifterna eftersom de kan påverka de studerandes ärenden.

Den studerande måste sedan ändra i sin ansökan och förlänga studietiden för att kunna få studiestöd för hela perioden. Hen måste även ändra antal poäng för perioden för att studieomfattningen ska bli rätt. Det är därför viktigt att du talar om för den studerande hur många poäng hens studier omfattar.

Folkhögskola

Du ska rapportera ändrat slutdatum via Mina tjänster. Vi vill också att du kontaktar en utbildningsregisteransvarig på CSN. Kontaktuppgifterna hittar du när du loggat in på Mina tjänster under Studietider och utbildningar – Kontakta CSN.
Anledningen till att du ska kontakta oss är att CSN behöver uppgifterna eftersom de kan påverka de studerandes ärenden.

Den studerande måste sedan ändra i sin ansökan och förlänga studietiden för att kunna få studiestöd för hela perioden.

Komvux

Till och med den 31 december 2021 så gäller en tillfällig rutin. Tillfällig rutin för rapportering av förlängda studieperioder till CSN Pdf, 660 kB. (Pdf, 660 kB)

Om ni inte kan erbjuda en alternativ utbildningsform ska ni inte heller skriva under studieförsäkran.
Den studerande däremot skriver under sin studieföräkran som vanligt, men behöver bifoga något som styrker att skolan inte kan erbjuda distansstudier. Här fungerar exempelvis ett mejl bra eller någon annan form av dokumentation från skolan om inställda studier. Det behöver inte vara ett formellt intyg.

Vi har distansundervisning. Hur kan vi skriva under blanketten Studieförsäkran/skolans intygande när de studerande inte är på plats?

För att den studerande ska kunna få ut sina pengar krävs att både den studerande och skolan intygar att studierna har påbörjats. Ni kan skanna och maila blanketten Studieförsäkran/skolans intygande till varandra för underskrift. Ni kan som alternativ skicka ett intyg till den studerande där ni intygar att den studerande påbörjat sina studier.

Om skolan erbjuder alternativ utbildning (exempelvis fjärr- eller distansutbildning) så ska ni intyga vilka studerande som har påbörjat sina studier. Det gör ni genom att registrera dem på vanligt sätt.

Om ni inte kan erbjuda alternativ utbildning ska ni inte heller intyga att någon har påbörjat studier. Dessa studerande kommer dock att få behålla sina studiemedel ändå. De studerande ska i så fall lämna in sin studieförsäkran som vanligt tillsammans med ett intyg eller annat underlag som visar att skolan inte kan erbjuda studier i annan form.

Vi har studerande som har slut på veckor med studiemedel. Kan de få fler veckor för att avsluta sina studier?

CSN kommer att göra en generös bedömning. Den tid som den studerande utnyttjat sina studiemedel, men inte kunnat läsa på grund av att skolan inte kunnat erbjuda distansundervisning, kommer att räknas bort. Det är därför viktigt att ni vid behov kan intyga under vilken tid eller antal veckor uppehållet var aktuellt. Det görs lämpligen med ett intyg till den studerande som hen sedan kan skicka in tillsammans med ansökan nästa gång hen ansöker om studiemedel.

CSN har också möjlighet att ta hänsyn till att studerande blivit försenade i sina studier, på grund av att fjärr- och distanslösningar inte har fungerat som tänkt. Även i dessa fall kommer den studerande behöva skicka in en förklaring och intyg till CSN, som visar vad som har hänt.

Vad gäller vid utbytesstudier?

Om ni har studerande som väljer/tvingas att åka hem så bör ni först se om det finns möjlighet att erbjuda andra studier. Om den studerande istället kan börja läsa andra kurser eller delkurser i Sverige, ska hen meddela ändringen till CSN.

Om det inte är möjligt att erbjuda andra studier kommer den studerande ändå att få behålla sina studiemedel. Däremot finns det en risk att hen saknar studieresultat vid nästa ansökningstillfälle. Då behöver den studerande kunna styrka att inga andra studier kunde ges under den aktuella perioden.

Vi har studenter som inte kan genomföra sin VFU/praktik. Vad gäller för dem?

Försök i första hand att erbjuda en annan lösning, som att flytta om i studieplanen och istället ge andra kurser och delkurser. Detta för att undvika att tiden till examen förlängs. Om det inte är möjligt att erbjuda andra kurser eller delkurser, skriv ett intyg till den studerande som styrker detta. De studerande kommer då ändå att få behålla sitt studiestöd.

Det innebär också att praktiken behöver göras vid ett annat tillfälle.

Vi som högskola behöver ge studenterna mer tid att slutföra en kurs, hur ska vi göra?

Ladokkonsortiet har i samråd med CSN tagit fram riktlinjer om hur lärosäten bör agera, vid förändringar i studierna som orsakas av det nya coronaviruset. Exempelvis om studierna förlängs eller en kurs inte kan genomföras. Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har ställt sig bakom riktlinjerna.

Du hittar riktlinjerna här.

Kontakta din ladokansvarige eller Ladokkonsortiet direkt, om du vill veta mer.

Fribeloppet inom studiemedlen är borttaget till och med 31 december 2021

Riksdagen och regeringen har nu beslutat att förlänga det tillfälligt borttagna fribeloppet inom studiemedlen till och med den 31 december 2021 på grund av coronapandemin.

Läs nyhet om beslutet om fribeloppet

Är det fortsatt lägre krav på arbetslöshetsvillkoret inom studiestartsstödet?

Ja. Regeringen har beslutat att förlänga det lättade arbetslöshetsvillkoret för studiestartsstödet. För att ha rätt till studiestartsstöd ska den studerande har varit arbetslös i minst sex månader under det senaste året. Men genom detta beslut har den tidsgränsen tillfälligt tagits bort, på grund av coronakrisen. Det innebär att den studerande kan ha rätt till studiestartsstöd oavsett hur länge hen har varit arbetslös.

Detta gäller de som påbörjat sina studier 1 juli – 31 december 2020 samt nu även under hela 2021.

Kravet på studieresultat är att den studerande ska ha klarat 15 poäng per heltidsvecka med studiestöd. Om den har studerat på heltid ska den studerande därför ha klarat 15 poäng per vecka med studiestöd. Om personen har haft studiestöd för att studera på deltid (50 eller 75 procent av heltid), är kravet lägre. CSN räknar då om den tid studerande har haft studiestöd till heltidsveckor.

 • Om den studerande har studerat på 50 procent av heltid multiplicerar hen antalet veckor med studiestöd med 0,5 för att få fram antalet heltidsveckor.
 • Om den studerande har studerat på 75 procent av heltid multiplicerar hen antalet veckor med studiestöd med 0,75 för att få fram antalet heltidsveckor.

Exempel

Den studerande har haft studiestöd för deltidsstudier (50 procent av heltid) under 18 veckor. Och har därför haft studiestöd under (18 veckor gånger 0,5) = 9 heltidsveckor. Kravet på studieresultat är 15 poäng per heltidsvecka. Kravet på studieresultat blir därför (9 heltidsveckor gånger 15 poäng) = 135 poäng.

Om den studerande har börjat studera innan den 16 juli 2020 kan andra regler gälla.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-09-22
Hjälpte den här sidan dig?