Frågor och svar om skolk

Här har vi samlat vanliga frågor som handlar om skolkrapportering.

Bedöma skolk

Vad räknar CSN som skolk?

Den frånvaro som skolan inte har godkänt är skolk.

När ska vi rapportera skolk till CSN?

För att få bidrag som studiehjälp och lärlingsersättning måste den studerande läsa på heltid. Om en studerande skolkar och därför inte längre anses läs apå heltid kan bidraget dras in. Det är i första hand skolan som avgör vad som räknas som skolk.

Normalt ska det ha gått minst 30 dagar från den dag som skolan bedömt som första skolkdag till den dag ni skickar in rapporten. Detta för att CSN ska kunna bedöma om den studerande bedrivit heltidsstudier. I undantagsfall kan även rapporter om skolk skickas tidigare än efter 30 dagar. Det måste då ha gått minst 15 dagar mellan första skolkdag och rapporteringsdag.

Innan ni skickar en rapport till CSN ska ni ha sett ett mönster av upprepad frånvaro, att frånvaron uppgår till minst fyra timmar under en månad och att frånvaron skett vid upprepade tillfällen. För en studerande med omfattande skolk kan i undantagsfall tiden mellan första skolkdag och rapporteringsdag vara kortare än 30 dagar. Då måste det vara klarlagt att frånvaron uppgår till minst fyra timmar, fördelat på flera tillfällen. Det är skolan som avgör när gränsen är nådd och ni avgör vilken som blir den studerandes första skolkdag i rapporten till CSN. Den dagen behöver alltså inte i realiteten vara den studerandes första skolkdag men ska vara en dag som den studerande haft som skolk.

Kan vi rapportera en studerande som är närvarande på lektionen, men som inte deltar aktivt?

Nej, ni ska bara rapportera studerande som är fysiskt frånvarande.

Ska vi rapportera en studerande som åkt på semester med familjen utan tillåtelse från skolan?

Ja. Om den studerande har sammanhängande ogiltig frånvaro, exempelvis semesterresor som skolan inte godkänt, ska ni rapportera det med meddelandeorsak 31 (frånvaro). Om skolan däremot beviljat ledigheten, ska ni inte rapportera det till CSN.

Sammanhängande ogiltig frånvaro i kombination med upprepad frånvaro (skolk) ska rapporteras med meddelandeorsak 51 (skolk).

Om en studerande kommer för sent till många lektioner, ska vi då räkna ihop tiden för frånvaron och rapportera det som skolk?

Om ni bedömer att det bör räknas som skolk, kan ni rapportera in det. Skolan har kunskapen om den studerandes helhetssituation och är därför bäst lämpad att bedöma om det ska räknas som skolk eller inte.

Ska tandläkar- och läkarbesök rapporteras som ogiltig frånvaro?

Det beror på skolans bedömning. Om skolan beviljar ledighet för tandläkar- och läkarbesök, räknas det inte som ogiltig frånvaro. Då ska det inte heller rapporteras som skolk.

Ska vi rapportera skolk för studerande som har tillfälliga personnummer?

Nej, ni ska inte rapportera ogiltig frånvaro för en studerande med tillfälligt personnummer. Det är först när en sådan studerande får ett riktigt personnummer som ni ska rapportera in skolk. Om den studerande har haft skolk under den tid han eller hon hade ett tillfälligt personnummer ska även dessa uppgifter rapporteras in.

Ska vi rapportera skolk för äldre gymnasiestuderande som har studiemedel?

Studerande som har studiemedel och som skolkar ska ni inte rapportera. Rätten till studiemedel påverkas inte om den studerande skolkar. Om den studerande däremot avbryter kurser eller ändrar sin studiegång ska ni rapportera meddelandeorsak 41 (ändrad studieomfattning).

Rapportering

Får vi någon återrapportering när vi har rapporterat en studerande till CSN?

På återrapporteringslistan i webbtjänsten kan ni se vad ni rapporterat till CSN. Återrapporteringslistan uppdateras en gång i veckan. Vi har ingen rutin för att återrapportera till skolan vilket beslut CSN har fattat utifrån skolans rapport men hör ni ingenting från oss så innebär det att vi har stoppat den studerandes utbetalningar. Om ni vill veta vilket beslut en specifik studerande har fått, kan ni kontakta CSN

När ska vi skicka in ett frånvarounderlag?

Frånvarounderlaget ska skickas in inom två månader från det datum som skolan har rapporterat som första skolkdag. Från februari månad bör underlag om ogiltig frånvaro skickas samtidigt som rapporten om skolk. Frånvarounderlaget ska täcka tiden från första dag med ogiltig frånvaro och fram till den dag ni skickar in underlaget. Frånvarounderlaget behöver inte skickas in löpande om eleven fortsätter skolka, det första underlaget räcker. Om CSN behöver ytterligare underlag så kontaktar vi er.

Ska det framgå av underlaget hur många timmar den studerande skulle varit närvarande om han eller hon inte hade skolkat?

Ja, den studerande totala undervisningstid bör framgå på underlaget.

Varför kontaktar CSN skolan och begär in frånvarounderlag när vi redan har skickat in ett underlag? 

I vissa fall måste CSN kontakta skolorna och begära in ytterligare frånvarounderlag. Det gäller när det tidigare inskickade frånvarounderlaget omfattar för kort period i förhållande till den period som den studerande fått utbetalningar som han eller hon inte haft rätt till.

Konsekvenser för den studerande

I vilka fall får en studerande återkrav?

Om den studerande inte kommer tillbaka till heltidsstudier och vi redan hunnit betala ut för mycket pengar som den inte har rätt till. Detta kan även ske i de fall den studerande kommer tillbaka till heltidsstudier och hans eller hennes kommande utbetalningar under läsåret inte täcker den summa som betalats ut felaktigt.

Påverkas även andra bidrag?

Ja, om den studerande har inackorderingstillägg, extra tillägg eller lärlingsersättning från CSN, påverkas det också. Även bidrag från Försäkringskassan och pensionsmyndigheten som exempelvis bostadsbidrag, underhållsstöd, flerbarnstillägg och barnpension påverkas.

Varför är det viktigt att rapportera ogiltig frånvaro i rätt tid?
Undvik om möjligt att rapportera skolk för flera månader bakåt i tiden. Den studerande eller dennes vårdnadshavare kan bli återbetalningsksyldig till CSN om skolket rapporteras retroaktivt. Var istället snabb med att skicka in en rapport redan efter de första 30 dagarna om skolan bedömer att den studerande inte längre läser på heltid. Nedan ser du två exempel som visar skillnaden.

Anna läser 18 augusti – 19 december och 7 januari - 12 juni

Hon har ogiltig frånvaro från den 19 januari, men rapporten kommer in till CSN först den 2 april.

Eftersom rapporten kommer den 2 april har CSN hunnit betalat ut januari, februari och mars månads studiebidrag. CSN kommer nu behöva ett frånvarounderlag som täcker flera månader (2,5 månader - 75 dagar)

Sedan kan tre olika situationer uppstå för Anna. Om hon kommer tillbaka i heltidsstudier igen under läsåret så kommer hennes felaktiga utbetalningar att justeras mot kommande utbetalningar. Om hon kommer tillbaka i heltidsstudier sent under vårterminen kan en del av beloppet justeras mot kommande utbetalning och en del återkrävas.

Stefan läser 18 augusti – 19 december och 7 januari - 12 juni

Han har ogiltig frånvaro från den 4 mars, rapporten kommer in till CSN den 4 april.

Med en snabb rapport blir risken mindre att den studerande får för mycket studiebidrag utbetalt.

Vad händer när vi rapporterat en studerande som skolkar till CSN?

På sidan Från skolkrapport till återkravkan du se vad som händer.

Senast uppdaterad: 2017-04-03