Nya regler studiemedel utomlands

Sverige har ett av de mest generösa studiestödssystemen i världen. Regeringen och riksdagen vill göra det ännu enklare att finansiera sina studier i utlandet genom att ge studerande större valfrihet. Därför ändras reglerna den 1 juli 2015.

De nya reglerna innebär i stora drag att

  • fler kommer att få möjlighet att låna mer pengar
  • möjligheten att gå dyrare utbildningar ökar eftersom merkostnadslånet för undervisningsavgiften blir mer flexibelt
  • det blir möjligt att läsa språk i fler länder.

Från och med den 1 juni 2015 kan studerande söka studiemedel enligt de nya reglerna. Under Frågor och svar hittar du mer information samt exempel på hur beloppen blir.

Här är en sammanfattning av regeländringarna:

Studiemedelsbeloppet samma som för studier i Sverige

Idag grundar sig lånebeloppen för utlandsstudier på de levnadsomkostnader som en svensk studerande har i olika länder. Enligt de nya reglerna blir studiemedelsbeloppet detsamma för studier i utlandet som för studier i Sverige. Med 2015 års nivå blir det 707 kronor i bidrag och 1 780 kronor i lån per vecka för heltidsstudier- totalt 9 948 kronor vid en vanlig utbetalning för en fyraveckorsperiod. För att det inte ska bli svårare att studera i ett land med högre levnadsomkostnader, införs samtidigt ett nytt merkostnadslån för utlandsstudier.

Ett nytt merkostnadslån för utlandsstudier

I vissa fall kan det vara dyrare att studera utomlands. Därför införs ett nytt merkostnadslån för utlandsstudier. Den som studerar utomlands kommer att kunna komplettera sina vanliga studiemedel med detta extra lån. Merkostnadslånet är under år 2015 på 556 kronor per vecka vid heltidsstudier. Det blir 2 224 kronor för en fyraveckorsperiod. Tillsammans med ordinarie bidrag och lån kommer den studerande att kunna få 12 172 kronor för en fyraveckorsperiod. Lånet justeras till studieomfattningen. Det innebär att den studerande får låna ett mindre belopp vid deltidsstudier.

Möjligt att låna mer till undervisningsavgift

Idag kan studerande som mest låna 1 350 kronor per vecka för undervisningsavgifter. Det innebär att den som läser under 20 veckor, som mest kan låna 27 000 kronor (1 350 x 20) för undervisningsavgift.

I och med de nya reglerna blir merkostnadslånet för undervisningsavgift mer flexibelt. Den studerande har då ett maxbelopp som han eller hon själv kan fördela under din studietid. Maxbeloppet beräknas utifrån antalet veckor som den studerande har rätt till studiemedel och utifrån prisbasbeloppet. Det är ett belopp för studier på gymnasial nivå och ett för studier på eftergymnasial nivå.

Det går inte att låna mer än vad den faktiska avgiften är varje år och om den studerande tagit lån för undervisningsavgift tidigare, räknas det av från maxbeloppet. Från och med året då den studerande fyller 47, minskar maxbeloppet.

Maxbelopp för lån till undervisningsavgift 2015

Maxbelopp, kronor (SEK)

Eftergymnasial nivå, 240 veckor

341 760

Gymnasial nivå, 80 veckor*

113 920*

* Om den studerande saknar treårig gymnasieutbildning och har rätt till 120 veckor med studiemedel på gymnasienivå, är maxbeloppet 170 880 kronor.

Från och med juni kan studerande se sitt maxbelopp, hur mycket som är använt och hur mycket som finns kvar i Mina sidor.

Viktigt att planera

När maxbeloppet är uppnått går det inte att låna något mer för undervisningsavgift. Därför är det viktigt att den studerande planerar sina uttag av lånet, så att det räcker för alla år han eller hon tänkt studera. Det är också viktigt att tänka på att lånet ska betalas tillbaka.

Kortare utbildning

Om den studerande ska gå en utbildning som är kortare än 13 veckor på heltid eller motsvarande, kan han eller hon inte fördela ditt merkostnadslån för undervisningsavgift själv. Då kan den studerande som mest låna 1 424 kronor per vecka vid heltidsstudier. Beloppet justeras utifrån studieomfattningen, vilket innebär att den som studerar på deltid får ett lägre belopp. 13 veckor på heltid motsvarar 18 veckor på deltid, 75 procent och 26 veckor på deltid, 50 procent.

Utbetalning av studiemedel

Merkostnadslån för undervisningsavgift kommer vi att betala ut tre veckor innan terminsstart om den studerande kan visa att avgiften måste betalas då. Merkostnadslån för resor kommer vi också att betala ut då.

Annars blir utgångspunkten att studiemedlen ska betalas ut månadsvis, som i Sverige.

Studiemedel för språkkurser

Möjligt att läsa språk i fler länder

När de nya reglerna träder i kraft blir det möjligt att få studiemedel för språkstudier i fler länder.

Idag kan studerande få studiemedel för en språkkurs om språket har officiell status i landet. Det innebär att det exempelvis går att få studiemedel för att studera engelska på Malta eller i Storbritannien, men inte i Frankrike. Detta krav försvinner för studier inom EES och i Schweiz. Studerande kommer därför att kunna få studiemedel för att läsa vilket språk de vill, inom EES och i Schweiz.

Studerande som ska läsa ett europeiskt språk, kan idag bara få studiemedel om de studerar i Europa. Det innebär exempelvis att det går att få studiemedel för att läsa spanska i Spanien, men inte i Mexiko. Detta krav försvinner också. Studerande kommer därför att kunna få studiemedel för en språkkurs utanför EES och Schweiz, om språket har officiell status i landet.

Olika nivå på språkutbildningar

CSN räknar idag alla språkstudier som eftergymnasiala studier. Enligt de nya reglerna ska varje utbildning istället bedömas utifrån sitt innehåll. En språkkurs som kan jämföras med en kurs på gymnasienivå i Sverige, ska anses vara gymnasial. För språkkurser på gymnasial nivå kommer den studerande att kunna få studiemedel från och med höstterminen det år han eller hon fyller 20 år. För språkkurser på eftergymnasial nivå kan den studerande få studiemedel även om han eller hon är under 20 år.

Krav på grundläggande behörighet tas bort

Idag måste du ha motsvarande gymnasiekompetens för att kunna få studiemedel för en språkkurs utanför Norden. Detta krav försvinner när de nya reglerna börjar gälla.

Rätt till tilläggslån inom EU/EES och i Schweiz

De som ska studera inom EU/EES eller i Schweiz kommer enligt de nya reglerna att ha samma rätt till tilläggslån som studerande i Sverige. Det är ett lån som den studerande kan söka från och med det år du fyller 25 år och om han eller hon haft inkomster över en viss gräns. Idag går det inte att få tilläggslån vid utlandsstudier.

Rätt till högre bidrag för gymnasiestudier inom EU/EES och i Schweiz

De som ska studera inom EU/EES eller i Schweiz kommer enligt de nya reglerna att kunna ha rätt till det högre bidraget. Det är ett bidrag som studerande under vissa förutsättningar kan få om han eller hon ska studera på gymnasienivå. Idag går det inte att få det högre bidraget vid utlandsstudier.

Hur blir det i övergången?

De nya reglerna gäller för studieperioder som påbörjas efter den 1 juli 2015 och om den studerande skickat in sin ansökan efter den 31 maj. Studerande som redan fått ett beslut som gäller studier som påbörjas efter den 1 juli, men i stället vill ha studiemedel enligt de nya reglerna, kan meddela CSN att han eller hon vill återta sin ansökan. Sedan skickar den studerande in en ny ansökan om studiemedel efter den 31 maj. Det är viktigt att den studerande tar reda på vad de nya reglerna innebär för just honom eller henne innan ansökan återtas.

Vad räknas som utlandsstudier?

Alla studier som bedrivs utomlands kommer att räknas som utlandsstudier.

Studiemedel vid utlandsförlagd svensk utbildning

Om den studerande är antagen till en svensk utbildning och en del av utbildningen är förlagd utomlands, räknas den tiden som utlandsstudier. För den tiden kommer han eller hon att kunna söka det nya merkostnadslånet för utlandsstudier. Det gäller exempelvis om den studerande gör examensarbete eller praktik utomlands.

Studiemedel för distansstudier

Om den studerande studerar på distans mot ett utländskt universitet, räknas det som utlandsstudier. Det innebär att det går att söka det nya merkostnadslånet för utlandsstudier för dessa studier.

Vad händer nu?

Riksdagen har beslutat om nya övergripande bestämmelser i studiestödslagen och förordningen, men de mer detaljerade bestämmelserna är inte klara ännu. De beräknas beslutas under april.

Information på engelska

Den här informationen finns även översatt till engelska.

Läs mer

Frågor och svar

Proposition Studiemedel i en globaliserad värld

Senast uppdaterad: 2015-03-28