Hoppa till innehåll

Omställningsstudiestöd – för dig som är mitt i arbetslivet

Det nya omställnings­­studiestödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden. Nu kan du söka omställnings­studiestöd för studier i Sverige som börjar 1 januari–30 juni 2023.

Vad är omställnings­studiestöd?

Omställnings­studiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

Du kan studera med omställningsstudiestöd på heltid (100 procent) eller på deltid (75, 60, 50, 40 och 20 procent).

Det går att ansöka om omställningsstudiestöd för studier som påbörjas från och med den 1 januari 2023. I vissa fall går det att få omställningsstudiestöd för utbildningar som redan är påbörjade. Läs mer under rubriken Vem kan få omställnings­s­tudiestöd?

CSN får varje år en budget för omställningsstudiestödet. När den är slut kan inte fler få omställningsstudiestöd. För 2023 beräknas budgeten räcka till 8 800 personer, fördelat på de två ansökningsperioderna.

Din omställnings­­organisation ger dig hjälp på vägen

Din omställnings­organisation ger dig hjälp och stöd när du vill vidareutveckla din kompetens. De kan till exempel ge dig kostnadsfri studie- och yrkesvägledning. De flesta omställnings­organisationer kan också hjälpa till att intyga att den utbildning du ska läsa stärker din ställning på arbetsmarknaden. I vissa fall kan du även få ett kompletterande studiebidrag från dem.

Det finns olika omställnings­organisationer och innan du ansöker om omställnings­studiestöd är det bra att ta reda på vilken du tillhör. Du kommer att få frågor om det i ansökan.

Ta reda på vilken omställnings­organisation du tillhör och läs mer om vad en omställnings­organisation är

Vem kan få omställningsstudiestöd?

För att få omställningsstudiestöd måste du uppfylla olika villkor. Klicka på rubrikerna för att läsa mer om varje villkor.

Du ska vara mellan 27 och 62 år

Du kan få omställnings­­studiestöd från och med det år du fyller 27 år.

Den övre åldersgränsen är olika för bidraget och lånet.

 • Bidraget kan du få till och med det år du fyller 62, men från och med det år du fyller 61 kan du få bidrag i max 10 veckor.
 • Lånet kan du få till och med det år du fyller 60 år.

Exempel

Ove är 61 år och ska gå en 12 veckor lång utbildning för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Han ansöker om omställnings­studiestöd för studier på heltid. CSN beviljar honom bidrag för 10 veckor. Lån kan han inte få eftersom han är över 60 år.

Du ska ha arbetat sammanlagt minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren

För att få omställnings­studiestöd måste du vara etablerad på arbetsmarknaden. Det innebär att du måste ha arbetat sammanlagt minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren innan ansökan kom in till CSN. Arbetet ska ha varit din huvud­­sysselsättning under de 96 månaderna. Du behöver inte ha arbetat på samma ställe i 8 år, utan kan ha haft flera olika arbetsgivare.

I genomsnitt ska du ha arbetat minst 16 timmar per vecka varje månad, eller haft en inkomst på minst 17 750 kronor i månaden. Inkomstvillkoret är beräknat utifrån inkomstbas­beloppet 2022 och ändras årligen. Vi kontrollerar detta villkor genom att hämta uppgifter om din inkomst från Skatteverket.

Arbeten som du har haft innan året du fyllde 19 räknas inte med.

Vissa ersättningar jämställs med arbete. Om du har haft en sådan ersättning under en period, kan du räkna med den tiden. Som mest kan du räkna med 24 månader. Här ser du vilka ersättningar det gäller:

 • föräldra­penning
 • graviditets­penning
 • närstående­penning
 • rehabiliterings­penning
 • sjukpenning
 • smittbärar­penning
 • dagersättning och dagpenning till totalförsvars­pliktiga.

Om du under någon månad har haft studiemedel eller studiestarts­stöd, kan du inte räkna med den månaden.

Du ska ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna

Du måste också ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden. Det innebär att du ska ha arbetat minst 12 månader av de senaste 24 månaderna innan ansökan kom in till CSN. Du ska i genomsnitt ha arbetat minst 16 timmar per vecka varje månad.

Om du har haft någon av följande ersättningar under en månad, räknas den månaden bort:

 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • omställningsstudiestöd
 • dagpenning eller dagersättning för totalförsvarspliktiga.

Det betyder att om du till exempel har haft föräldra­penning under 6 månader, så förlängs ramtiden från 24 månader till 30 månader.

Den utbildning du ska gå måste ge rätt till omställningsstudiestöd

Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel, ger också rätt till omställnings­­studiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på yrkeshögskola, universitet, högskola, komvux och folkhögskola.

Utbildningar som ger rätt till studiemedel

Även utbildningar som en omställnings­organisation finansierar kan ge rätt till omställnings­­studiestöd.

Utbildningen ska stärka din ställning på arbetsmarknaden

För att ha rätt till omställnings­­studiestöd måste utbildningen stärka din ställning på arbets­­marknaden utifrån arbets­marknadens behov.

Det ska alltså finnas ett behov av arbetskraft eller den sortens kompetens på arbetsmarknaden. Det innebär att du normalt inte kan få omställnings­­­studiestöd för utbildningar som leder till yrken där det är stor konkurrens. I vissa fall kan det finnas särskilda skäl som vi kan ta hänsyn till. Ett exempel på ett särskilt skäl kan vara att det finns brist på personer med kompetensen i just den region där du bor.

Ofta kan en omställnings­­organisation hjälpa till att bedöma om utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. De kan då också skriva ett så kallat yttrande till CSN om att utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov.

Du kan inte få omställnings­­­studiestöd för utbildningar som du borde få av din arbetsgivare för att du ska klara dina arbetsuppgifter, eller som enbart löser ett kompetens­behov hos en specifik arbetsgivare. Du kan inte heller få stödet för att gå en utbildning som du redan har läst klart.

Om du är under 40 år får inte utbildningen vara längre än 80 veckor på heltid, eller motsvarande på deltid

Till och med året du fyller 39 år får utbildningens totala längd inte vara längre än 80 heltidsveckor (cirka två år), eller motsvarande antal veckor om den ges på deltid. Från och med året du fyller 40 år finns ingen begränsning på utbildningens längd.

Här ser du två exempel på hur utbildningens längd påverkar rätten till omställningsstudiestöd:

Exempel 1

Yehad är 34 år och ska studera 120 hp (80 veckors heltidsstudier), av ett kandidatprogram på 180 hp. Han ansöker om omställningsstudiestöd för 40 veckor. Yehad får avslag på sin ansökan eftersom han är under 40 år och den totala utbildningens längd är 180 hp vilket motsvarar 3 års heltidsstudier, alltså längre än 80 veckor.

Exempel 2

Sara är 39 år och har tagit en kandidatexamen. Hon har jobbat i tre år, men vill nu läsa en tvåårig masterutbildning på 120 hp för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Sara ansöker om omställningsstudiestöd för det första året, 40 veckor. Hon kan få omställningsstudiestöd eftersom den totala utbildningens längd inte är längre än 80 veckor och hon uppfyller de övriga villkoren.

Hur många poäng motsvarar 80 veckor?

80 veckors heltidsstudier motsvarar

 • 120 högskolepoäng (1,5 poäng per vecka)
 • 400 yrkeshögskolepoäng (5 poäng per vecka)
 • 1 600 komvuxpoäng (20 poäng per vecka).

Om du studerar på deltid och vill räkna om utbildningens längd i heltidsveckor så tar du utbildningens totala antal poäng och delar med antalet poäng per vecka i heltidsstudier.

Räkneexempel

Kim läser en yrkeshögskoleutbildning som går på halvfart (50 procent). Utbildningen är totalt på 200 poäng och går under 80 veckor. Kim räknar ut att utbildningens längd motsvarar 40 heltidsveckor (200 poäng/5 poäng= 40 veckor).

Utbildningen måste omfatta minst 1 veckas heltidsstudier, eller motsvarande på deltid

Utbildningen som du ska läsa måste motsvara minst en veckas heltidsstudier.

Är utbildningen på deltid räknar vi om veckorna utifrån det. Veckorna behöver inte vara samman­­hängande, utan kan vara spridda över en längre tid.

Om utbildningen är för kort för att få omställningsstudiestöd kan du prata med din omställningsorganisation. I vissa fall kan de betala ut studiebidrag.

Minsta längd på utbildningen utifrån takt

Utbildningens takt

Utbildningens minsta längd

100 procent

1 vecka

75 procent

1,5 veckor

60 procent

1,75 veckor

50 procent

2 veckor

40 procent

2,5 veckor

20 procent

5 veckor

Du måste studera på minst 20 procent

Du kan få omställnings­studiestöd för studier på heltid (100 procent) eller deltid (75, 60, 50, 40 eller 20 procent).

Studierna ska påbörjas efter den 31 december 2022, med vissa undantag

Huvudregeln är att man kan få omställningsstudiestöd för utbildningar som börjar efter den 31 december 2022. Men om du redan läser på en utbildning kan du i vissa fall ha rätt till omställningsstudiestöd från den 1 januari 2023:

 • Om du fyller 40 år eller mer under 2023 kan du ha rätt till omställningsstudiestöd för en utbildning som påbörjades före den 1 januari 2023, om utbildningen är minst 80 veckor på heltid, eller motsvarande på deltid (om du till exempel läser på 50 procent ska utbildningen vara minst 160 veckor).
 • Om du fyller 39 år eller mindre under 2023 kan du också ha rätt till omställningsstudiestöd för en utbildning som påbörjades före den 1 januari 2023, men bara om utbildningen är exakt 80 veckor lång, eller motsvarande på deltid (om du till exempel läser på 50 procent ska utbildningen vara exakt 160 veckor). Det hänger ihop med två olika villkor
  • att du bara har rätt till omställningsstudiestöd för en utbildning som är 80 veckor eller kortare om du är under 40 år
  • att det bara går att få omställningsstudiestöd för en utbildning som påbörjats innan den 1 januari 2023 om den är minst 80 veckor.

Tänk på att oavsett utbildningens längd kan du inte få omställnings­studiestöd för mer än 44 veckors studier på heltid eller motsvarande antal veckor på deltid.

Du måste ha skött återbetalningen av dina tidigare studielån

Om du har obetalda årsbelopp på ett tidigare studielån eller obetalda återkrav, så kan det påverka din rätt till omställningsstudiestöd. Det här gäller om du ska kunna få omställningsstudiestöd:

 • Du ska ha betalat alla dina årsbelopp till och med året innan det år du söker omställningsstudiestöd för.
 • Du får inte ha obetalda återkrav för mer än ett kalender­halvår.

Om det finns synnerliga skäl kan du få omställningsstudiestöd även om du inte har skött återbetalningen. Prövningen av om det finns synnerliga skäl är dock mycket restriktiv.

Fler villkor för dig som är utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare behöver du även uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd.

Studera i Sverige som utländsk medborgare

Så länge kan du få omställningsstudiestöd

Som längst kan du få omställnings­studiestöd i 44 veckor för studier på heltid. Det motsvarar ungefär ett års studier.

Om du studerar på deltid räknar CSN om veckorna till vad de skulle motsvara i heltidsstudier. Det innebär att om du till exempel studerar på 50 procent kan du få omställnings­studiestöd i 88 veckor.

Antal veckor med omställningsstudiestöd beroende på vilken procent du tar stödet på

Procent du tar omställningsstudiestöd

Antal veckor med omställningsstudiestöd

100 %

44 veckor

75 %

58 veckor

60 %

73 veckor

50 %

88 veckor

40 %

110 veckor

20 %

220 veckor


Om du vill att veckorna med omställningsstudiestöd ska räcka längre kan du välja att ta ut mindre omställningsstudiestöd än din studietakt. Du kan till exempel studera på 75 procent, men ta omställningsstudiestöd på 40 procent.

Belopp för bidrag och lån

Omställnings­­studiestöd består av ett bidrag och ett lån. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet.

Hur mycket du kan få i bidrag och lån beror på vilken inkomst du har. Pengarna betalas ut månadsvis i efterskott.

Bidrag – pengar som du får

Bidraget motsvarar 80 procent av din tidigare inkomst, upp till ett maxbelopp. År 2023 är maxbeloppet för bidraget 5 143 kronor per vecka, före skatt. Du kommer upp i maxbeloppet om du tjänar 27 863 kr eller mer per månad, före skatt. 

Bidraget är skattepliktigt och CSN kommer att dra av preliminär­skatt innan vi betalar ut pengarna. Bidraget är också pensions­grundande.

En del omställnings­­organisationer har möjlighet att erbjuda ett kompletterande bidrag, beroende på hur deras kollektiv­avtal ser ut.

I tabellen ser du exempel på hur mycket bidrag du kan få om du studerar på heltid. Vanligtvis omfattar en vanlig utbetalning 4 veckor, men vissa månader kan den omfatta 5 veckor. Den första och sista utbetalningen för perioden kan omfatta färre veckor.

Exempel på bidragsbelopp vid olika inkomster, heltidsstudier 2023
Inkomst per månad (före skatt)Bidrag 1 vecka (maxbelopp före skatt)Bidrag 4 veckor (maxbelopp före skatt)
15 000 kr2 769 kr11 076 kr
20 000 kr3 692 kr14 768 kr
25 000 kr4 615 kr18 460 kr
30 000 kr5 143 kr20 572 kr
35 000 kr5 143 kr20 572 kr
40 000 kr5 143 kr20 572 kr
45 000 kr5 143 kr20 572 kr
50 000 kr5 143 kr20 572 kr
Se exempel på bidragsbelopp för deltidsstudier

Omställningsstudiestöd på 75 procent av heltid

Exempel på bidragsbelopp vid olika inkomster, omställningsstudiestöd på 75 procent, 2023

Inkomst per månad (före skatt)

Bidrag 1 vecka (maxbelopp före skatt)

Bidrag 4 veckor (maxbelopp före skatt)

15 000 kr

2 076 kr

8 304 kr

20 000 kr

2 769 kr

11 076 kr

25 000 kr

3 461 kr

13 844 kr

30 000 kr

3 857 kr

15 428 kr

35 000 kr

3 857 kr

15 428 kr

40 000 kr

3 857 kr

15 428 kr

45 000 kr

3 857 kr

15 428 kr

50 000 kr

3 857 kr

15 428 kr

Omställningsstudiestöd på 60 procent av heltid

Exempel på bidrag vid olika inkomster, omställningsstudiestöd på60 procent, 2023

Inkomst per månad (före skatt)

Bidrag 1 vecka (maxbelopp före skatt)

Bidrag 4 veckor (maxbelopp före skatt)

15 000 kr

1 661 kr

6 644 kr

20 000 kr

2 215 kr

8 860 kr

25 000 kr

2 769 kr

11 076 kr

30 000 kr

3 086 kr

12 344 kr

35 000 kr

3 086 kr

12 344 kr

40 000 kr

3 086 kr

12 344 kr

45 000 kr

3 086 kr

12 344 kr

50 000 kr

3 086 kr

12 344 kr

Omställningsstudiestöd på 50 procent av heltid

Exempel på bidrag vid olika inkomster, omställningsstudiestöd på50 procent, 2023


Inkomst per månad (före skatt)Bidrag 1 vecka (maxbelopp före skatt)Bidrag 4 veckor (maxbelopp före skatt)


15 000 kr

1 384 kr

5 536 kr

20 000 kr

1 846 kr

7 384 kr

25 000 kr

2 307 kr

9 228 kr

30 000 kr

2 571 kr

10 284 kr

35 000 kr

2 571 kr

10 284 kr

40 000 kr

2 571 kr

10 284 kr

45 000 kr

2 571 kr

10 284 kr

50 000 kr

2 571 kr

10 284 kr


Omställningsstudiestöd på 40 procent av heltid

Exempel på bidrag vid olika inkomster, omställningsstudiestöd på 40 procent av heltid, 2023


Inkomst per månad (före skatt)Bidrag 1 vecka (maxbelopp före skatt)Bidrag 4 veckor (maxbelopp före skatt)


15 000 kr

1 107 kr

4 428 kr

20 000 kr

1 476 kr

5 904 kr

25 000 kr

1 846 kr

7 384 kr

30 000 kr

2 057 kr

8 228 kr

35 000 kr

2 057 kr

8 228 kr

40 000 kr

2 057 kr

8 228 kr

45 000 kr

2 057 kr

8 228 kr

50 000 kr

2 057 kr

8 228 kr


Omställningsstudiestöd på 20 procent av heltid

Exempel på bidragsbelopp vid olika inkomster, omställningsstudiestöd på 20 procent, 2023


Inkomst per månad (före skatt)Bidrag 1 vecka (maxbelopp före skatt)Bidrag 4 veckor (maxbelopp före skatt)


15 000 kr

553 kr

2 212 kr

20 000 kr

738 kr

2 952 kr

25 000 kr

923 kr

3 692 kr

30 000 kr

1 028 kr

4 112 kr

35 000 kr

1 028 kr

4 112 kr

40 000 kr

1 028 kr

4 112 kr

45 000 kr

1 028 kr

4 112 kr

50 000 kr

1 028 kr

4 112 kr

Lån – pengar som du ska betala tillbaka

Utöver bidraget kan du ta ett omställnings­­studielån, om du vill. Hur mycket du kan låna beror också på din inkomst, och även här finns ett maxbelopp. År 2023 är maxbeloppet för lånet är 12 556 kronor per månad.

Tanken med lånet är att du ska kunna ha ungefär samma inkomst efter skatt under studietiden som du har när du arbetar. Du kan aldrig få mer i omställnings­­studiestöd än vad du har i lön.

Tänk på! Vi kan inte säga hur mycket du kan låna förrän vi vet hur mycket du får i bidrag (från oss och din omställningsorganisation ifall du får bidrag från dem).

Exempel på maximalt lånebelopp vid olika inkomster, heltidsstudier 2023
Inkomst per månad (före skatt)Lån 1 vecka (maxbelopp)Lån 4 veckor (maxbelopp)
15 000 kr436 kr1 744 kr
20 000 kr581 kr2 324 kr
25 000 kr727 kr2 908 kr
30 000 kr1 121 kr4 484 kr
35 000 kr1 848 kr7 392 kr
40 000 kr2 575 kr10 300 kr
45 000 kr3 139 kr12 556 kr
50 000 kr3 139 kr12 556 kr


Se exempel på lånebelopp för deltidsstudier

Här ser du lånebeloppen för 75, 60, 50, 40 och 20 procent av heltid.

Omställningsstudiestöd på 75 procent av heltid

Exempel på maximalt lånebelopp vid olika inkomster, omställningsstudiestöd på 75 procent, 2023

Inkomst per månad (före skatt)

Lån 1 vecka (maxbelopp)

Lån 4 veckor (maxbelopp)

15 000 kr

327 kr

1 308 kr

20 000 kr

436 kr

1 744 kr

25 000 kr

545 kr

2 180 kr

30 000 kr

841 kr

3 364 kr

35 000 kr

1 386 kr

5 544 kr

40 000 kr

1 931 kr

7 724 kr

45 000 kr

2 357 kr

9 428 kr

50 000 kr

2 357 kr

9 428 kr

Omställningsstudiestöd på 60 procent av heltid

Exempel på maximalt lånebelopp vid olika inkomster, omställningsstudiestöd på 60 procent, 2023

Inkomst per månad (före skatt)

Lån 1 vecka (maxbelopp)

Lån 4 veckor (maxbelopp)

15 000 kr

262 kr

1 048 kr

20 000 kr

349 kr

1 396 kr

25 000 kr

436 kr

1 744 kr

30 000 kr

672 kr

2 688 kr

35 000 kr

1 108 kr

4 432 kr

40 000 kr

1 545 kr

6 180 kr

45 000 kr

1 884 kr

7 536 kr

50 000 kr

1 884 kr

7 536 kr

Omställningsstudiestöd på 50 procent av heltid

Exempel på maximalt lånebelopp vid olika inkomster, omställningsstudiestöd på 50 procent, 2023


Inkomst per månad (före skatt)Lån 1 vecka (maxbelopp)Lån 4 veckor (maxbelopp)


15 000 kr

218 kr

872 kr

20 000 kr

290 kr

1 160 kr

25 000 kr

363 kr

1 452 kr

30 000 kr

561 kr

2 244 kr

35 000 kr

924 kr

3 696 kr

40 000 kr

1 287 kr

5 148 kr

45 000 kr

1 575 kr

6 300 kr

50 000 kr

1 575 kr

6 300 kr


Omställningsstudiestöd på 40 procent av heltid

Exempel på maximalt lånebelopp vid olika inkomster, omställningsstudiestöd på 40 procent, 2023


Inkomst per månad (före skatt)Lån 1 vecka (maxbelopp)Lån 4 veckor (maxbelopp)


15 000 kr

174 kr

696 kr

20 000 kr

233 kr

932 kr

25 000 kr

290 kr

1 160 kr

30 000 kr

448 kr

1 792 kr

35 000 kr

739 kr

2 956 kr

40 000 kr

1 030 kr

4 120 kr

45 000 kr

1 254 kr

5 016 kr

50 000 kr

1 254 kr

5 016 kr


Omställningsstudiestöd på 20 procent av heltid

Exempel på maximalt lånebelopp vid olika inkomster, omställningsstudiestöd på 20 procent, 2023


Inkomst per månad (före skatt)Lån 1 vecka (maxbelopp)


Lån 4 veckor (maxbelopp)

15 000 kr

87 kr

348 kr

20 000 kr

116 kr

464 kr

25 000 kr

145 kr

580 kr

30 000 kr

224 kr

896 kr

35 000 kr

370 kr

1 480 kr

40 000 kr

515 kr

2 060 kr

45 000 kr

630 kr

2 520 kr

50 000 kr

630 kr

2 520 kr

Om du arbetar vid sidan av studierna

Du kan arbeta på deltid samtidigt som du studerar med omställnings­­studiestöd på deltid. Det finns ingen gräns för hur mycket du får tjäna samtidigt som du har omställnings­­studiestöd (ett så kallat fribelopp). Däremot kan du bara få omställnings­­studiestöd för den tid som du inte arbetar. Det innebär att om du arbetar på 50 procent så kan du bara få omställnings­­studiestöd på 50 procent, även om studietakten är på heltid (100 procent).

Omställningsstudiestöd går att få på 20, 40, 50, 60, 75 och 100 procent av heltid.

Om du går upp i arbetstid under tiden du har omställnings­studiestöd är det viktigt att du meddelar det till CSN, så att du inte får för mycket utbetalt.

Om du får andra bidrag vid sidan av studierna

Du kan inte få omställningsstudiestöd för samma tid som du får vissa andra bidrag från samhället.

Det betyder att du inte kan få omställningsstudiestöd samtidigt som du till exempel har full ersättning från Försäkrings­kassan. Om du däremot får ersättning på 50 procent från Försäkrings­kassan, så kan du få omställningsstudiestöd på 50 procent.

Här är exempel på bidrag som du inte kan få för samma tid som du får omställningsstudiestöd:

 • aktivitetsstöd
 • sjuk-, aktivitets- eller rehabiliterings­ersättning
 • föräldrapenning
 • utvecklings­ersättning
 • etablerings­ersättning
 • korttidsbidrag.

Försörjnings­stöd (socialbidrag), bostads­bidrag och barn­bidrag kan du däremot få samtidigt som omställningsstudiestöd.

Du kan inte få omställningsstudiestöd om du har andra studiestöd samtidigt

Du kan inte ha omställningsstudiestöd och studiemedel eller studiestartsstöd samtidigt, inte ens om du tar det på deltid. Du kan alltså inte ha omställningsstudiestöd på 50 procent och studiemedel på 50 procent under samma vecka.

Du kan inte heller få omställningsstudiestöd för tid då du har studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land.

Du kan inte få omställningsstudiestöd om du får lön för dina studier

Om du får lön för dina studier kan du inte samtidigt få omställningsstudiestöd.

Ansökningsperioder och budget

Det är två ansöknings­omgångar per år. När du kan ansöka beror på när du ska börja studera. Du kan söka omställnings­studiestöd för upp till ett år i samma ansökan. Du ansöker på Mina sidor på csn.se.

Två ansökningsomgångar per år

Tidigaste dag för ansökan

För studier som startar någon gång under perioden

1 april

1 juli–31 december

1 oktober

1 januari–30 juni


CSN får varje år en budget för omställnings­studiestödet från riksdagen. Den är uppdelad på två potter – en för offentligt anställda och en för privat anställda. Budgeten är också uppdelad på de två ansökningsomgångarna.

Vi beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till oss och så länge pengarna räcker. Om du studerar med omställnings­studiestöd har du förtur när du ansöker igen för samma utbildning.

Läs mer om budgeten och hur den fördelas

För 2023 är budgeten för omställnings­­studiestödet 1,3 miljarder kronor vilket beräknas räcka till ungefär 8 800 heltids­studerande.

Av budgeten ska 67 procent gå till privat sektor och 33 procent till offentlig sektor.

Budgeten är uppdelad på de två ansöknings­­omgångarna. Högst hälften av budgeten för respektive sektor får användas för studier som påbörjas under det första kalenderhalvåret.

Budgeten för omställnings­studiestödet kommer att öka successivt. När systemet är fullt utbyggt år 2026 beräknar regeringen att i genomsnitt runt 44 000 heltids­studerande per år ska kunna beviljas omställnings­studiestöd, lite beroende på konjunktur­utvecklingen.

Vad händer om potten pengar som CSN har för omställningsstudiestödet tar slut?

När potten med pengar är slut så avslår vi de ansökningar som är kvar. De som får avslag kan ansöka på nytt när nästa ansökningsperiod börjar och det finns nya pengar.

Så ansöker du - checklista

Här berättar vi om hur ansökan går till och vad du kan göra för att förbereda dig. Genom att följa checklistan steg för steg kan du se till att din ansökningsprocess går så enkelt och smidigt som möjligt. Klicka på de olika stegen för att läsa mer.

Illustration på en dator

1. Planera dina studier

Illustration på ett papper som ska symbolisera ett beslut

2. Förbered inför ansökan om omställningsstudiestöd

Illustration som visar Mina sidor

3. Ansök på Mina sidor på csn.se

Illustration med en penna och underskrift

4. Vänta på att CSN fattar beslut om din ansökan

Illustration som visar två böcker

5. Läs igenom beslutet

Illustration på sedlar

6. Lämna en studieförsäkran till CSN och se till att ditt konto är anslutet till Swedbanks kontoregister

Läs mer om varje steg i checklistan genom att klicka på de utfällbara rubrikerna.

1. Ta reda på vilken omställningsorganisation du tillhör

Det är viktigt att du vet vilken omställnings­organisation du tillhör. Du kommer att behöva fylla i det när du ansöker. Fråga din arbetsgivare, HR-avdelning eller ditt fackförbund om du är osäker. Många arbetsplatser har kollektivavtal där det ingår stöd från en omställnings­organisation.

Om din arbetsgivare inte har något kollektivavtal, eller om du är egenföretagare, tillhör du Den offentliga omställnings­organisationen som finns hos Kammarkollegiet.

Omställningsorganisationerna spelar en viktig roll när det gäller omställnings­studiestödet. De kan ge kostnadsfri studie- och yrkesvägledning och kan hjälpa dig att styrka att den utbildning du ska läsa stärker din ställning på arbetsmarknaden. I vissa fall kan de också betala ut ett kompletterande studiebidrag till dig.

Ta reda på vilken omställningsorganisation du tillhör och läs mer om vad en omställningsorganisation är

2. Planera dina studier och sök utbildning

Saker som är bra att tänka igenom innan du ansöker om omställnings­studiestöd:

 • Vilken utbildning vill du gå?
 • Kommer utbildningen att stärka din ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov?
 • Vill du studera på heltid eller på deltid?
 • Kommer omställnings­studiestödet att räcka för hela utbildningen?

Ta stöd av din omställnings­­organisation när du planerar dina studier. I steg 1 kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få från omställningsorganisationen.

3. Förbered inför ansökan om omställningsstudiestöd

De här uppgifterna kommer du bland annat att behöva till din ansökan om omställnings­studiestöd:

 • om du tillhör en omställningsorganisation och vilken i så fall (kolla med din arbetsgivare om du inte vet)
 • din arbetsgivares organisations­nummer (eller din senaste arbetsgivares organisationsnummer om du är arbetslös)
 • din årsarbetstid (gäller inte dig som är arbetslös)
 • din årliga inkomst före skatt (gäller inte dig som är arbetslös)
 • eventuella andra ersättningar, till exempel aktivitetsersättning och föräldrapenning
 • datum då dina studier börjar och slutar.

Om du studerar just nu så ska du svara utifrån hur din situation var innan studierna.

Du kommer också att behöva svara på om du vill ansöka om omställnings­studiestöd på heltid eller deltid. Även om du ska studera på heltid går det bra att ansöka om omställnings­studiestöd på deltid om du vill kunna ta ut det under en längre tid.

I vissa fall kan du inte få ett yttrande från en omställnings­organisation om att utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. Då behöver du själv motivera det när du ansöker. Läs mer under rubriken Yttrande om utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden.

4. Ansök på Mina sidor på csn.se

Du gör din ansökan på Mina sidor på csn.se. För att logga in behöver du en e-legitimation, till exempel ett mobilt bank-id.

Du kan ansöka även om du ännu inte har blivit antagen till din utbildning.

När du har signerat och skickat in din ansökan får du den här bekräftelsen i tjänsten:

Skärmdump från ansökan. Bilden visar en tumme upp och rubriken Tack för din ansökan.

Om du fick den så kan du vara trygg med att din ansökan har kommit in till CSN. Vi skickar inte ut någon bekräftelse via mejl eller sms.

5. Vänta på att CSN fattar beslut om din ansökan

Det är många delar som måste falla på plats innan du kan få ett beslut från CSN. Därför kan väntetiden variera beroende på när du ansöker och omständigheterna i ditt ärende. Läs mer på sidan Väntar du på beslut om omställningsstudiestöd?

Du kan inte följa vad som händer med din ansökan i Mina sidor, men om vi behöver något mer från dig så kontaktar vi dig. Du kommer sedan att få ditt beslut via brev.

6. Läs igenom beslutet

Läs igenom beslutet och kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om något inte stämmer vill vi att du kontaktar oss.

Om du tycker att CSN har fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga beslutet.

Överklaga CSN:s beslut

Yttrande om utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden

För att få omställnings­studiestöd behöver du visa att utbildningen du vill läsa stärker din ställning på arbetsmarknaden. Det bästa sättet att göra det är att få ett yttrande från en omställnings­organisation.

Om din omställningsorganisation kan skriva ett yttrande kommer CSN att begära in det direkt från dem när vi handlägger din ansökan. Du behöver alltså inte skicka in något själv.

Skriv en egen motivering om du inte kan få ett yttrande

Om du har kollektivavtal och tillhör en omställnings­organisation som inte skriver yttranden till CSN, måste du själv motivera varför utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. Det gör du direkt i ansökan.

I motiveringen är det bra att vara så tydlig som möjligt. Du kan ta hjälp av de här frågorna:

 • Behöver du fylla på med ny kompetens för att följa med i utvecklingen i din yrkesroll?
 • Vill du studera för att kunna byta bana till ett nytt yrke där det är lättare för dig att få jobb?
 • Är det något annat som gör den här utbildningen viktig för dig i ditt framtida yrkesliv?

Hur vet jag om jag behöver skriva en egen motivering i ansökan?

Vi kommer bara att be dig skriva en motivering i ansökan om det behövs. Utifrån de svar du lämnar i ansökan om din omställnings­organisation, kommer vi att lista ut om du behöver skriva en egen motivering eller om din omställnings­organisation kan lämna ett yttrande.

Väntetid från ansökan till beslut

Många har ansökt om omställningsstudiestödet, vilket har förlängt väntetiden på beslut. För många som ansökte i höstas kan det dröja in i februari–mars innan beslutet kommer. Eftersom varje ansökan är unik kan det i vissa fall ta längre tid, beroende på hur omfattande utredningen blir och när du skickade in din ansökan.

Om du har ansökt efter årsskiftet får du räkna med att vänta i cirka tre månader på besked, men det är svårt att göra någon säker uppskattning just nu. Om läget förändras så uppdaterar vi informationen.

Läs mer om väntetiderna och vad du kan göra i väntan på beslutet

Utbetalning, studieförsäkran och anmäla konto

Omställnings­studiestödet betalas ut den 25:e varje månad du studerar. Du får pengarna i efterskott. Om beslutet från CSN kommer efter att du börjat studera och efter den 25:e samma månad, betalar vi ut pengarna så fort som möjligt. Vi väntar inte till nästa månad.

För att du ska få den första utbetalningen måste det här vara uppfyllt:

 • Du ska ha börjat studera.
 • Du ska ha lämnat en studieförsäkran till CSN där du intygar att du studerar enligt de uppgifter som står i beslutet. Det måste du göra inom 30 dagar.
 • Skolan ska ha meddelat CSN att du studerar enligt de uppgifter som står i beslutet.

Kontrollera också att ditt bankkonto är anslutet till Swedbanks kontoregister, så att du får pengarna insatta på ditt konto.

Studieförsäkran - så här gör du

Innan du kan få din första utbetalning av omställnings­studiestöd måste du intyga att du ska studera enligt de uppgifter som står i beslutet från CSN. Det kallas för att du lämnar en studieförsäkran. Tillsammans med beslutet om omställnings­studiestöd får du en blankett för studieförsäkran. Den ska du skriva under och skicka in till CSN när du börjar studera. Ibland kan även skolan behöva skriva under, det står i så fall på blanketten.

Din studieförsäkran måste ha kommit in till CSN senast 30 dagar efter att din studieperiod med omställnings­studiestöd börjar. Om studieförsäkran kommer in för sent gäller inte beslutet längre.

Finns det särskilda skäl till att din studieförsäkran kommit in till CSN senare kan vi ändå betala ut pengarna. Om du till exempel har fått ditt beslut efter studiestarten, kan det finnas sådana skäl. Tänk då på att skicka din studieförsäkran så snabbt som möjligt.

Se om ditt konto är anslutet till Swedbanks kontoregister

För att vi ska kunna betala ut pengarna till ditt bankkonto, behöver det vara anslutet till Swedbanks kontoregister. Du behöver inte vara kund hos Swedbank, utan kan ha vilken svensk bank som helst.

På Swedbanks webbplats kan du kontrollera om ditt konto redan finns med i registret och anmäla ditt konto.

Swedbanks kontoregister

Om du inte har anmält ditt bankkonto till kontoregistret, skickar vi en utbetalningsavi via brev.

Krav på studieresultat

När du studerar med studiestöd från CSN behöver du uppnå ett visst studieresultat, det vill säga klara ett visst antal poäng eller kurser, för att kunna fortsätta få studiestöd. Vi kontrollerar dina studieresultat när du ansöker. Hur många poäng eller kurser du behöver klara är olika beroende på vad du läser. Om du inte har tillräckliga studieresultat, kan du behöva läsa in det antal poäng eller kurser du saknar, innan du kan få omställnings­studiestöd.

Studieresultat

Första gången du ansöker om omställningsstudiestöd

Om du har studerat med studiemedel eller studiestartsstöd för mindre än tio år sedan kommer vi att pröva studieresultaten från den perioden första gången du ansöker om omställnings­studiestöd. Har du inte klarat tillräckligt med poäng eller kurser från den perioden kan du behöva läsa in poäng innan du kan få omställnings­studiestöd.

Om du inte har studerat med studiemedel eller studiestarts­stöd från CSN tidigare, eller om det var längre än tio år sedan, kontrollerar vi inte några studieresultat.

När du ansöker igen

Om du ska fortsätta att studera och ansöker om fortsatt omställnings­studiestöd, eller ansöker om studiemedel, kommer CSN att kontrollera om du har klarat tillräckligt med studieresultat under perioden som du haft omställnings­studiestöd.

Om något ändras, du blir sjuk eller behöver vårda sjukt barn

Läser du färre poäng än du planerat? Har du avbrutit dina studier? Det här är exempel på händelser som kan påverka dina bidrag och lån. Det är därför viktigt att du anmäler förändringar till oss så snart som möjligt.

Ändringar som kan påverka ditt omställnings­studiestöd:

 • Du ändrar studietakt eller läser färre poäng.
 • Du avbryter studierna.
 • Du blir sjuk eller vårdar sjukt barn.
 • Du går upp i arbetstid.

Om du är utländsk medborgare kan din rätt till svenskt studiestöd påverkas även om du går ner i arbetstid eller om din anhörigas arbetstid förändras.

Om något händer eller ändras

Betala tillbaka lånet

Omställnings­­studielånet är ett annuitetslån, precis som det nuvarande studielånet.

När det är dags att börja betala tillbaka får du en betalnings­plan från CSN. Under 2023 är räntan på lånet 0,59 procent.

Du börjar betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter att du hade omställnings­studiestöd. Åter­betalningen startar alltid efter ett årsskifte.

Betala tillbaka studielån

Om du har studielån sedan tidigare

Vad som gäller om du har studielån sedan tidigare beror på när du tog det tidigare lånet. Lånetyperna har nämligen förändrats under åren.

 • Om du har tagit studielån efter 2021 så fylls det lånet på med den summa som du lånar inom omställnings­studiestödet. Du får alltså inget nytt lån.
 • Om du har tagit studielån före 2022 så får du två olika lån. Du kan då välja att lägga ihop lånen.

När du studerar med omställningsstudiestöd får du inte automatiskt nedsättning av ditt tidigare studielån. Det innebär att du fortsätter att betala tillbaka även under studietiden. Om du får svårt att betala kan du ansöka om att få betala mindre med hänsyn till din inkomst. Tänk på att bidragsdelen inom omställningsstudiestödet räknas som inkomst. 

Frågor och svar

Kan jag få omställningsstudiestöd även om jag har slut på veckor med studiemedel?

Ja, det kan du. Veckorna med omställnings­­­studiestöd har ingen koppling till antalet veckor med studiemedel.

Omställningsstudiestödet kommer inte att räcka för hela min utbildning. Hur blir det då?

När dina veckor med omställnings­­studiestöd är förbrukade kan du inte få mer omställnings­­studiestöd.

Du kan få omställnings­­studiestöd i upp till 44 veckor om du studerar på heltid, men om du tar ut omställnings­­studiestöd för en lägre studietakt räcker stödet längre. Du kan alltså exempelvis ta ut omställnings­­studiestöd på 50 procent även om du läser heltid och då kan stödet räcka i 88 veckor.

Om ditt omställnings­­studiestöd tar slut kan du också välja att fortsätta studera med studiemedel, om du inte redan har förbrukat dina veckor med studiemedel. Tänk på att om du har haft inkomster när du studerat med omställnings­­studiestöd, så kan de påverka hur mycket studiemedel du kan få. 

Antal veckor med studiemedel

Du kan också undersöka om det finns några andra alternativ att finansiera studierna, till exempel via din omställnings­organisation.

Jag tycker att beslutet från CSN är fel. Kan jag överklaga?

Ja, du kan överklaga ett beslut som CSN har fattat. Då ska du skriva ett brev, ett överklagande, och skicka det till CSN. Ditt skriftliga överklagande måste ha kommit in till oss senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Överklaga CSN:s beslut

Jag är arbetslös. Kan jag få omställningsstudiestöd?

Ja, du kan få omställnings­­studiestöd om du är arbetslös. Men du måste uppfylla de här villkoren när det gäller ditt arbete:

 • Du ska ha arbetat i minst 96 månader (sammanlagt 8 år) av de senaste 14 åren.
 • Du ska ha arbetat i minst 12 av de senaste 24 månaderna.

I genomsnitt ska du ha arbetat minst 16 timmar per vecka varje månad eller haft en inkomst om minst 17 750 kronor i månaden. Inkomstvillkoret är beräknat utifrån inkomstbas­beloppet 2022 och ändras årligen.

Sedan måste du också uppfylla övriga villkor för att ha rätt till omställnings­­studiestöd.

Jag är anställd, men har varit föräldraledig de senaste 18 månaderna. Kan jag få omställningsstudiestöd?

Ja, du kan få omställnings­studiestöd även om du har varit föräldraledig. Men du måste uppfylla de här villkoren när det gäller ditt arbete:

 • Du ska ha arbetat i minst 96 månader (sammanlagt 8 år) av de senaste 14 åren. Om du har haft föräldra­penning jämställs den tiden med arbete när vi bedömer om du uppfyller villkoret. Max 24 månaders föräldra­penning kan jämställas med arbete.
 • Du ska ha arbetat i minst 12 av de senaste 24 månaderna. Om du har haft föräldrapenning under en månad, räknas den månaden bort. Det innebär att om du till exempel har haft föräldrapenning i 6 månader, så tittar vi på om du har arbetat minst 12 månader under de senaste 30 månaderna.

I genomsnitt ska du ha arbetat minst 16 timmar per vecka varje månad.

Sedan måste du också uppfylla övriga villkor för att ha rätt till omställnings­studiestöd.

Jag har varit sjukskriven de senaste två åren. Kan jag få omställningsstudiestöd?

Ja, du kan få omställnings­studiestöd även om du har varit sjukskriven. Men du måste uppfylla de här villkoren när det gäller ditt arbete:

 • Du ska ha arbetat i minst 96 månader (sammanlagt 8 år) av de senaste 14 åren. Om du har haft sjukpenning jämställs den tiden med arbete när vi bedömer om du uppfyller villkoret. Max 24 månaders sjukpenning kan jämställas med arbete.
 • Du ska ha arbetat minst i minst 12 av de senaste 24 månaderna. Om du har haft sjukpenning under en månad, räknas den månaden bort. Det innebär att om du till exempel har haft sjukpenning i 6 månader, så tittar vi på om du har arbetat minst 12 månader under de senaste 30 månaderna.

I genomsnitt ska du ha arbetat minst 16 timmar per vecka varje månad.

Sedan måste du också uppfylla övriga villkor för att ha rätt till omställnings­studiestöd.

Jag har arbetat utomlands, vad gäller då?

Om du har arbetat utomlands inom EU/EES, Schweiz eller Storbritannien räknar vi med den tiden när vi prövar om du uppfyller villkoren för arbete. Du kan då behöva komplettera din ansökan med intyg som visar att du uppfyller villkoren.

Om du har arbetat utanför EU/EES, Schweiz och Storbritannien kan vi inte räkna med den tiden när vi prövar om du uppfyller villkoren för arbete.

Hur vet jag om en utbildning stärker min ställning på arbetsmarknaden?

Om du tillhör en omställnings­organisation kan du kontakta dem för att få vägledning kring dina studier och om de anser att den utbildning du vill gå kommer att stärka din ställning på arbets­marknaden. De kan också i samband med att du ansöker skriva ett yttrande till CSN om utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden.

Vet du inte vilken omställnings­organisation du tillhör så prata med din arbetsgivare eller ditt fackförbund. Under rubriken Stöd från en omställningsorganisation finns även en lista över omställnings­organisationerna.

Om du är egenföretagare eller saknar kollektivavtal kan du vända dig till den nya offentliga omställnings­organisationen hos Kammarkollegiet.

Jag ska läsa basåret och sedan utbilda mig till civilingenjör. Kan jag få omställningsstudiestöd för basåret?

Om basåret och civilingenjörs­utbildningen ingår i ”samma paket” kan du ha rätt till omställnings­studiestöd för basåret. Det vill säga att ditt mål med utbildningen är att bli civilingenjör, men du behöver läsa basåret för att få behörighet att utbilda dig till civilingenjör.

Tänk på att du då måste vara 40 år eller äldre eftersom du inte kan få omställnings­studiestöd för en utbildning som är längre än 80 veckor om du är under 40 år.

Om du bara ska läsa basåret kan du inte få omställnings­studiestöd. Det går nämligen inte att få det för behörighets­givande studier.

Kan bara personer som omfattas av kollektivavtal få omställningsstudiestöd?

Nej, du kan ha rätt till omställnings­studiestöd även om du inte omfattas av något kollektivavtal.

Det har inrättats en ny offentlig omställnings­organisation hos myndigheten Kammarkollegiet. Hos den offentliga omställnings­­organisationen kommer du som saknar kollektivavtal eller är egenföretagare att kunna få vägledning och stöd.

Läs mer på nysteget. se

Vi rekommenderar att du ansöker om studiemedel för både hösten och våren i din ansökan. Ansök dessutom om omställningsstudiestöd för våren. På så vis riskerar du inte att gå miste om studiemedel för de första veckorna i vårens studieperiod, ifall du får avslag på din ansökan om omställningsstudiestöd.

När CSN utreder din ansökan om omställningsstudiestöd ser vi att du även har ansökt om studiemedel för våren. Om du har rätt till omställningsstudiestöd tar vi kontakt med dig och frågar om du hellre vill ha omställningsstudiestöd och tar i så fall bort din ansökan om studiemedel för våren.

Det är bra att ansöka om omställningsstudiestöd så tidigt som möjligt, så att du hinner få ett beslut om det innan vårterminen börjar. Vi räknar med att handläggningstiderna för omställningsstudiestödet blir minst 10-12 veckor.

Om ditt beslut om omställningsstudiestöd kommer efter årsskiftet

Om ditt beslut om omställningsstudiestöd kommer först under våren och du redan har hunnit få utbetalningar av studiemedel för våren, kan du inte få omställningsstudiestöd för den tiden. I så fall måste du återsända studiemedlen till CSN, och det kan du bara göra inom 30 dagar från utbetalningen.

Om du vill vänta in beslutet om omställningsstudiestöd innan du tar emot utbetalningar av studiemedel kan du vänta med att skicka in din studieförsäkran för våren. CSN betalar inte ut några pengar förrän vi har fått din studieförsäkran. Skulle du få avslag på din ansökan om omställningsstudiestöd kan du skicka in din studieförsäkran och få studiemedel utbetalt retroaktivt, från starten av din studieperiod för våren.

Uppdaterad: 2023-01-26
Hjälpte den här sidan dig?