session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur CSN behandlar dina personuppgifter och den rättsliga grunden för det. Du hittar även information om dina rättigheter samt kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.

Olika ändamål

CSN behandlar personuppgifter för flera olika ändamål och i flera olika delar av vår verksamhet. Det behöver vi göra för att kunna utföra vårt uppdrag att informera, administrera, betala ut och hantera återbetalningen av studiestöd, hemutrustningslån och körkortslån och ta fram statistik inom studiestödsområdet. Vi behöver även behandla personuppgifter i vår administrativa verksamhet och i vår roll som myndighet.

Allmän handling och offentlighetsprincipen

Ansökningar, brev, e-brev och andra meddelanden som skickas till CSN blir allmänna handlingar som registreras. Det gäller även ansökningar och meddelanden som skickas i Mina sidor. Allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingarna är offentliga och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet.

Om ansökningar, brev, e-brev eller meddelanden innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, får vi inte lämna ut dem till allmänhet eller massmedier. Men som statlig myndighet måste CSN lämna ut uppgifter till andra myndigheter enligt särskilda bestämmelser om uppgiftsskyldighet. Då måste vi även lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess.

Den behandling av personuppgifter som sker för att uppfylla kraven i offentlighets- och sekretesslagstiftningen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse i dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs om offentlighetsprincipen på regeringens webbplats

Behandling av personuppgifter vid administration och utbetalning av studiestöd, hemutrustningslån och körkortslån

CSN:s uppdrag är att administrera och betala ut studiestöd, hemutrustningslån och körkortslån. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna

 • handlägga ditt ärende
 • följa upp att rätt uppgifter ligger till grund för de utbetalningar som vi gör till dig
 • hantera en eventuell begäran om omprövning och överklagan.

Om vi misstänker fel

Om vi misstänker att något har blivit fel behöver vi behandla dina personuppgifter som ett led i vår utredning om återkrav eller för att anmäla oegentligheter inom studiestöds- och körkortslånsverksamheten, till exempel om vi misstänker bidragsbrott.

Motverka felaktiga utbetalningar

CSN arbetar också med att motverka felaktiga utbetalningar genom bland annat riskbaserade kontroller. Det innebär att vi kontrollerar ett urval av ärenden där risken för fel bedöms som hög, baserat på analyser av felaktiga utbetalningar. Dina uppgifter kan komma att behandlas i sådana analyser, urval och kontroller.

Uppföljning

Personuppgifterna används för att följa upp vår handläggning och för att utveckla verksamheten så att den ständigt ska vara så rättssäker, effektiv och enkel som möjligt. Personuppgifterna kan behandlas i samband med kvalitativ och kvantitativ uppföljning av medarbetare på individuell nivå och gruppnivå. Vi kan även använda dem i syfte att testa våra informationssystem och följa upp att medarbetare inte missbrukar sina behörigheter.

Så behandlar CSN personuppgifter i olika situationer

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om vilka personuppgifter vi behandlar i olika situationer och hur vi hanterar personuppgifterna.

Studerar på gymnasiet och är mellan 16 och 20 år

Det finns flera olika bidrag för dig som studerar på gymnasiet eller på en annan utbildning på gymnasienivå, till exempel studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Samlingsnamnet för de bidragen är studiehjälp.

CSN får uppgifter om alla 16-åringar som får barnbidrag och deras vårdnadshavare från Försäkringskassan.

För att du ska få studiehjälp måste CSN behandla personuppgifter, såsom namn, personnummer och samordningsnummer och vi hämtar också in sådana uppgifter från Skatteverket. För att avgöra vem som ska vara mottagare av utbetalning av studiehjälp behandlar vi även sådana uppgifter om vårdnadshavare för barn under 18 år.

När du ansöker om extra tillägg kan vi komma att ta in uppgifter om dina och dina föräldrars inkomster från Försäkringskassan.

Vi hämtar in uppgifter om dina studier, vilken utbildning du går och under vilken tid, från utbildningsanordnaren.

Om du är utländsk medborgare hämtar vi uppgifter om medborgarskap och uppehållstillstånd från Migrationsverket.

Information som vi lämnar till andra

Vi lämnar också information till andra myndigheter.

Till Försäkringskassan lämnar vi uppgifter om beslutad studietid och utbetalningar.

Eftersom Swedbank sköter utbetalningarna av studiehjälp lämnar vi uppgifter om utbetalning av studiehjälp till dem.

För att folkbokföringen ska innehålla korrekta uppgifter lämnar CSN uppgifter om bland annat adresser till Skatteverket i enlighet med de regler som finns i folkbokföringslagen.

CSN lämnar uppgifter till kortföretag för att de ska kunna distribuera bevis om studiestöd för studier (rabattkort).

Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter avseende studiehjälp har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning i dataskyddsförordningen (GDPR). Stöd i nationell rätt finns i studiestödslagen, studiestödsförordningen, studiestödsdatalagen och studiestödsdataförordningen.

Bevarande och gallring

Vi behandlar dina uppgifter tre år efter att du senast beviljades studiehjälp eller din ansökan avslogs. Sådana uppgifter som kan ha betydelse i ett nytt ärende om studiestöd eller för återkrav behandlar vi tills de inte längre kan ha sådan betydelse.

Vi bevarar vissa personuppgifter för bland annat statistikändamål, läs mer under rubriken Bevarande och gallring av personuppgifter.

Ansöker om eller studerar med studiemedel

För att du ska kunna få studiemedel måste CSN behandla personuppgifter, såsom namn, personnummer och samordningsnummer. Vi hämtar också in sådana uppgifter från Skatteverket.

Om du har en god man, förvaltare eller vårdnadshavare som måste hantera dina ärenden behöver vi även behandla personuppgifter om denna person.

Familjeförhållanden kan ha betydelse för rätten till tilläggsbidrag och vi behandlar därför i sådana fall även personuppgifter om dina barn och den andre vårdnadshavaren.

Vi hämtar uppgifter om dina inkomster från Skatteverket för att kontrollera om dina inkomster överstigit fribeloppet för studiemedel samt om du har rätt till tilläggslån.

Vi hämtar in uppgifter om antagning till studier från Universitets- och högskolerådet och från utbildningsanordnare. Uppgifter om dina studier, vilken utbildning du går och under vilken tid får vi från utbildningsanordnaren. För att kontrollera om du klarat dina studieresultat får vi uppgifter från utbildningsanordnaren.

Vi hämtar in uppgifter om ersättning från Försäkringskassan för att kontrollera om du får någon sådan som har betydelse för rätten till studiemedel.

Om du är utländsk medborgare hämtar vi uppgifter om medborgarskap och uppehållstillstånd från Migrationsverket för att kontrollera om du har rätt till studiemedel.

Om du är sjuk under dina studier hämtar vi in uppgifter om detta från Försäkringskassan för att kunna betala ut studiemedel under sjukdom.

Information som vi lämnar till andra

CSN lämnar också personuppgifter till andra myndigheter och organisationer.

Vi lämnar uppgifter om personer med studiestöd eller om studieavbrott till Försäkringskassan och uppgifter om lämnat studiestöd till socialnämnderna eftersom det kan ha betydelse för din rätt till ersättning från Försäkringskassan eller socialnämnden.

Eftersom Swedbank sköter utbetalningarna av studiemedel lämnar vi uppgifter om utbetalning av studiemedel till dem.

För att kontrollera att olika ersättningar inte betalas ut samtidigt lämnar vi uppgifter om utbetalning av studiestöd till arbetslöshetskassorna.

Vi lämnar uppgifter om adresser och kontrolluppgifter om betald återkravsränta till Skatteverket.

För att folkbokföringen ska innehålla korrekta uppgifter lämnar CSN uppgifter om bland annat adresser till Skatteverket i enlighet med de regler som finns i folkbokföringslagen.

Vi lämnar uppgifter till kortföretag för att de ska kunna distribuera bevis om studiestöd för studier (rabattkort).

På förfrågan lämnar CSN i vissa fall uppgift till utländska studiestödsmyndigheter om att personer fått studiemedel.

Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter vid prövning av ansökan om studiemedel har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning i dataskyddsförordningen (GDPR). Stöd i nationell rätt finns i studiestödslagen, studiestödsförordningen, studiestödsdatalagen och studiestödsdataförordningen.

Bevarande och gallring

Om du har haft lån hos oss, ska vi gallra dina personuppgifter senast två år efter att du har slutbetalat ditt lån eller efter att skulden blivit slutreglerad på annat sätt. Om du bara har haft bidrag, ska vi gallra dina personuppgifter senast tre år efter att vi senast betalade ut studiestöd eller avslog din ansökan. Sådana uppgifter som kan ha betydelse i ett nytt ärende om studiestöd eller för återkrav behandlar vi tills de inte längre kan ha sådan betydelse.

Vi bevarar vissa personuppgifter för bland annat statistikändamål, läs mer under rubriken Bevarande och gallring av personuppgifter.

Ansöker om eller studerar med studiestartsstöd

För att du ska kunna få studiestartsstöd måste CSN behandla personuppgifter, såsom namn, personnummer och samordningsnummer. Vi hämtar också in sådana uppgifter från Skatteverket.

Din ansökan om studiestartsstöd får vi via din hemkommun. Uppgifter om dina studier, vilken utbildning du går och under vilken tid får vi från utbildningsanordnaren. För att kontrollera om du klarat dina studieresultat får vi uppgifter från utbildningsanordnaren.

Om du är utländsk medborgare hämtar vi uppgifter om medborgarskap och uppehållstillstånd från Migrationsverket.

Om du har en god man eller förvaltare behöver vi även behandla personuppgifter om denna person.

Om du är sjuk under dina studier hämtar vi in uppgifter om detta från Försäkringskassan för att kunna betala ut studiestartsstöd under sjukdom.

Vi hämtar uppgifter om dina inkomster från Skatteverket för att kontrollera om dina inkomster överstigit fribeloppet för studiestartsstöd.

Information som vi lämnar till andra

CSN lämnar personuppgifter till andra myndigheter och organisationer.

Till Försäkringskassan lämnar CSN uppgifter om personer med studiestartsstöd eller om studieavbrott och till socialnämnderna lämnar CSN uppgifter om lämnat studiestartsstöd eftersom det kan påverka din rätt till ersättning från Försäkringskassan eller socialnämnden. För att kontrollera att olika ersättningar inte betalas ut samtidigt lämnar CSN uppgifter om utbetalning av studiestartsstöd till arbetslöshetskassorna.

Eftersom Swedbank sköter utbetalningarna av studiestartsstöd lämnar vi uppgifter om utbetalning av studiestartsstöd till dem.

Vi lämnar uppgifter om adresser och kontrolluppgifter om betald återkravsränta till Skatteverket

Vi lämnar uppgifter till kortföretag för att de ska kunna distribuera bevis om studiestöd för studier (rabattkort).

Dina familjeförhållanden kan ha betydelse för rätten till tilläggsbidrag och vi behandlar då även personuppgifter om dina barn och den andre vårdnadshavaren.

På förfrågan lämnar CSN i vissa fall uppgift till utländska studiestödsmyndigheter om att personer fått studiestartsstöd.

Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter vid prövning av ansökan om studiestartsstöd har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning i dataskyddsförordningen (GDPR). Stöd i nationell rätt finns i lagen (2017:527) om studiestartsstöd, förordningen (2017:532) om studiestartsstöd, studiestödsdatalagen och studiestödsdataförordningen.

Bevarande och gallring

Vi gallrar dina personuppgifter senast tre år efter att vi senast betalade ut studiestartsstöd eller avslog din ansökan. Sådana uppgifter som kan ha betydelse i ett nytt ärende om studiestöd eller för återkrav behandlar vi tills de inte längre kan ha sådan betydelse.

Ansöker om eller studerar med omställningsstudiestöd

För att du ska kunna få omställningsstudiestöd måste CSN behandla personuppgifter, såsom namn, personnummer och samordningsnummer. Vi hämtar också in sådana uppgifter från Skatteverket.

Om du har en god man eller förvaltare som måste hantera dina ärenden behöver vi även behandla personuppgifter om denna person.

Vi hämtar uppgifter om dina inkomster från Skatteverket för att kunna pröva din ansökan och göra efterkontroller.

Vi hämtar in uppgifter från din omställningsorganisation om bland annat kompletterande studiestöd och den utbildning du ska gå om den finansieras av omställningsorganisationen.

Från Kammarkollegiet hämtar vi in uppgifter om studierna och andra förhållanden av betydelse för rätten till omställningsstudiestöd.

Vi hämtar in uppgifter om antagning till studier från Universitets- och högskolerådet och från utbildningsanordnare. Uppgifter om dina studier, vilken utbildning du går och under vilken tid får vi från utbildningsanordnaren. För att kontrollera om du klarat dina studieresultat får vi uppgifter från utbildningsanordnaren.

Vi hämtar in uppgifter om årlig inkomst från Försäkringskassan och vi hämtar också in uppgifter om eventuell ersättning för att kontrollera om du får någon sådan som har betydelse för rätten till omställningsstudiestöd.

Om du är utländsk medborgare hämtar vi uppgifter om medborgarskap och uppehållstillstånd från Migrationsverket för att kontrollera om du har rätt till omställningsstudiestöd.

Om du är sjuk under dina studier hämtar vi in uppgifter om detta från Försäkringskassan för att kunna betala ut omställningsstudiestöd under sjukdom.

Information som vi lämnar till andra

CSN lämnar också personuppgifter till andra myndigheter och organisationer.

Vi lämnar uppgifter om personer med omställningsstudiestöd eller om studieavbrott till Försäkringskassan eftersom det kan ha betydelse för din rätt till ersättning från Försäkringskassan

Vi lämnar uppgifter till vissa omställningsorganisationer om bland annat beviljat bidrag, omfattning och inkomst för att de ska kunna besluta om kompletterande stöd.

Eftersom Swedbank sköter utbetalningarna av omställningsstudiestöd lämnar vi uppgifter om utbetalning av omställningsstudiestöd till dem.

För att kontrollera att olika ersättningar inte betalas ut samtidigt lämnar vi uppgifter om utbetalning av omställningsstudiestöd till arbetslöshetskassorna.

Vi lämnar uppgifterom avdragen preliminär skatt och kontrolluppgifter om betald återkravsränta till Skatteverket.

För att folkbokföringen ska innehålla korrekta uppgifter lämnar CSN uppgifter om bland annat adresser till Skatteverket i enlighet med de regler som finns i folkbokföringslagen.

Om du har utmätning i lön kommer CSN att lämna uppgifter med anledning av detta till Kronofogden.

På förfrågan lämnar CSN i vissa fall uppgift till utländska studiestödsmyndigheter om att personer fått omställningsstudiestöd.

Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter vid prövning av ansökan om omställningsstudiestöd har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning i dataskyddsförordningen (GDPR). Stöd i nationell rätt finns i lagen om omställningsstudiestöd, förordningen om omställningsstudiestöd, studiestödsdatalagen och studiestödsdataförordningen.

Bevarande och gallring

Om du har haft lån hos oss, ska vi gallra dina personuppgifter senast två år efter att du har slutbetalat ditt lån eller efter att skulden blivit slutreglerad på annat sätt. Om du bara har haft bidrag, ska vi gallra dina personuppgifter senast tre år efter att vi senast betalade ut studiestöd eller avslog din ansökan. Sådana uppgifter som kan ha betydelse i ett nytt ärende om studiestöd eller för återkrav behandlar vi tills de inte längre kan ha sådan betydelse.

Vi bevarar vissa personuppgifter för bland annat statistikändamål, läs mer under rubriken Bevarande och gallring av personuppgifter.

Ansöker om eller har körkortslån

För att se till att du får körkortslån måste CSN behandla personuppgifter, såsom namn, personnummer och samordningsnummer. Vi hämtar också in sådana uppgifter från Skatteverket.

CSN hämtar uppgifter från Arbetsförmedlingen för att kontrollera om du är anmäld som arbetssökande och från Universitets- och högskolerådet för att kontrollera om du uppfyller kraven på en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller motsvarande.

När du beviljats körkortslån lämnar vi uppgifter om person- eller samordningsnummer till Trafikverket. CSN får sedan uppgifter från Trafikverket när du betalar myndigheten för kunskapsprov och körprov eller hyra av fordon och när du har avlagt ett godkänt kunskapsprov och ett godkänt körprov.

När du visat upp ditt beslut om körkortslån för trafikskolan får CSN uppgifter om dig från trafikskolan för att vi ska kunna betala ut lånet.

Eftersom Swedbank sköter utbetalningarna av körkortslån lämnar vi uppgifter om utbetalning av körkortslån till dem.

Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter vid prövning av ansökan om körkortslån har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning i dataskyddsförordningen (GDPR). Stöd i nationell rätt finns i förordningen (2018:1118) om körkortslån, studiestödsdatalagen och studiestödsdataförordningen.

Bevarande och gallring

Vi gallrar dina personuppgifter senast två år efter att du har slutbetalat ditt lån eller efter att skulden blivit slutreglerad på annat sätt.

Vi bevarar vissa personuppgifter för bland annat statistikändamål, läs mer under rubriken Bevarande och gallring av personuppgifter.

Ansöker om eller har RG-bidrag (bidrag för döva, hörselskadade och rörelsehindrade studerande)

För att du ska få RG-bidrag måste CSN behandla personuppgifter, såsom namn, personnummer och samordningsnummer. Vi hämtar också in sådana uppgifter från Skatteverket.

CSN hämtar uppgifter från din skola, din hemkommun och Försäkringskassan för att kontrollera att du har rätt till RG-bidrag.

Behandlingen av personuppgifter vid prövning av ansökan om RG-bidrag har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning i dataskyddsförordningen (GDPR). Stöd i nationell rätt finns i förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.

Vi gallrar dina personuppgifter tre år efter att du senast fick ett beslut om RG-bidrag.

Ansöker om eller har TUFF-ersättning

För att se till att du får TUFF-ersättning måste CSN behandla personuppgifter, såsom namn, personnummer och samordningsnummer. Vi hämtar också in sådana uppgifter från Skatteverket.

Behandlingen av personuppgifter vid prövning av ansökan om TUFF-ersättning har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning i dataskyddsförordningen (GDPR). Stöd i nationell rätt finns i förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

Vi gallrar dina personuppgifter tre år efter den sista rekvisitionen av TUFF-ersättning och tidigast det år barnet fyller 20 år.

Betalar tillbaka studielån

Vi behandlar personuppgifter som namn, personnummer och samordningsnummer när du ska betala tillbaka ett lån till oss. Vi hämtar in uppgifter om adresser från Skatteverket.

Om du ska betala tillbaka studielån som utbetalades mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 hämtar vi in uppgifter om dina inkomster från Skatteverket för att bestämma ditt årsbelopp.

Om du inte betalar dina årsbelopp och avgifter behöver CSN behandla uppgifter när vi överlämnar obetalda skulder till Kronofogdemyndigheten. Vi behöver behandla ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter till dig. Vi kommer att lämna ut den information om ditt ärende som behövs för att Kronofogdemyndigheten ska kunna driva in fordringen som ett allmänt mål.

Om du bor utomlands kan vi istället lämna dessa uppgifter till inkassobolag eller utländsk domstol.

Om du fått betala mindre på det belopp du ska betala tillbaka med hänsyn till inkomst, hämtar vi in uppgifter från Skatteverket om dina inkomster av tjänst, näringsverksamhet och kapital.

Om du har haft lån hos oss, ska vi gallra dina personuppgifter senast två år efter att du har slutbetalat ditt lån eller efter att skulden blivit slutreglerad på annat sätt.

Vi bevarar vissa personuppgifter för bland annat statistikändamål, läs mer under rubriken Bevarande och gallring av personuppgifter.

Betalar tillbaka körkortslån

Vi behandlar personuppgifter som namn, personnummer och samordningsnummer när du ska betala tillbaka ett lån till oss. Vi hämtar in uppgifter om adresser från Skatteverket.

När du har ett körkortslån skickar vi uppgiften om betald ränta till Skatteverket eftersom den ränta du har betalat in för körkortslån är avdragsgill.

Om du fått nedsättning av det belopp du ska betala tillbaka hämtar vi in uppgifter från Skatteverket om dina inkomster av tjänst, näringsverksamhet och kapital.

Om du inte betalar ditt lån behöver CSN behandla uppgifter om dig för att fastställa fordran. Vi behöver behandla ditt namn, personnummer och dina kontaktuppgifter. Vi kommer att lämna ut den information om ditt ärende som behövs för att Kronofogdemyndigheten eller domstolen ska kunna handlägga en ansökan om betalningsföreläggande. Vi kan lämna uppgifter till delgivningsföretag för att delge betalningsföreläggandet. Om du inte betalar ditt lån lämnar vi uppgifter om dig till Kronofogden för att de ska kunna driva in fordringen.

Om du har haft lån hos oss, ska vi gallra dina personuppgifter senast två år efter att du har slutbetalat ditt lån eller efter att skulden blivit slutreglerad på annat sätt.

Vi bevarar vissa personuppgifter för bland annat statistikändamål, läs mer under rubriken Bevarande och gallring av personuppgifter.

Betalar tillbaka hemutrustningslån

Vi behandlar personuppgifter som namn och personnummer när du ska betala tillbaka ett lån till oss. Vi hämtar in uppgifter om adresser från Skatteverket.

Om du fått anstånd eller nedsättning av det belopp du ska betala tillbaka hämtar vi in uppgifter från Skatteverket om inkomster av tjänst, näringsverksamhet och kapital.

Om du inte betalar ditt lån behöver CSN behandla uppgifter om dig för att fastställa fordran. Vi behöver behandla ditt namn, personnummer och dina kontaktuppgifter. Vi kommer att lämna ut den information om ditt ärende som behövs för att Kronofogdemyndigheten eller domstolen ska kunna handlägga en ansökan om betalningsföreläggande. Vi kan lämna uppgifter till delgivningsföretag för att delge betalningsföreläggandet. Om du inte betalar ditt lån lämnar vi uppgifter om dig till Kronofogden för att de ska kunna driva in fordringen.

Begär omprövning eller överklagar beslut

När du begär omprövning av ett beslut eller överklagar ett beslut behöver CSN behandla uppgifter om dig för att kunna hantera ditt ärende. Vi behöver behandla ditt namn, personnummer och dina kontaktuppgifter.

Om du har en anhörig eller ett ombud som hjälper dig behöver vi även behandla personuppgifter om denna person.

Vi behöver även behandla sådana uppgifter som enligt reglerna om studiestöd, studiestartsstöd, körkortslån, hemutrustningslån, RG-bidrag och TUFF-ersättning har betydelse för rätten till stödet, läs mer under rubrikerna om respektive stöd. Vi kommer också att behandla det beslut som tas eller den dom som meddelas till följd av din begäran om omprövning eller överklagan.

Om ditt ärende gäller överklagande till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) eller till domstol kommer vi att lämna ut den information om ditt ärende som behövs för att ÖKS eller domstolen ska kunna pröva ditt ärende.

Viss utredning utöver vad som redan finns i det ärende som omprövas eller överklagas kan komma att hämtas in direkt från källan, till exempel Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och utbildningsanordnare.

Rättslig grund

De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter vid hantering av ärenden om omprövning eller överklagan sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse och myndighetsutövning i dataskyddsförordningen (GDPR).

Får återkrav

När CSN handlägger ett ärende om återkrav behöver vi behandla uppgifter om dig för att kunna hantera ditt ärende. Vi behöver behandla ditt namn, personnummer och dina kontaktuppgifter.

Om du har en anhörig eller ett ombud som hjälper dig behöver vi även behandla personuppgifter om denna person.

Förutom kontaktuppgifter behöver vi också behandla sådana uppgifter som enligt den författning som reglerar stödet har betydelse för rätten till stödet, läs mer under rubrikerna om respektive stöd.

Viss utredning utöver den som finns i grundärendet kan komma att hämtas in direkt från källan, till exempel Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och utbildningsanordnare.

När du betalat ditt återkrav lämnar vi uppgifter om betald återkravsränta till Skatteverket eftersom den är avdragsgill.

Om du inte betalar ditt lån behöver CSN behandla uppgifter om dig för att fastställa fordran. Vi behöver behandla ditt namn, personnummer och dina kontaktuppgifter. Vi kommer att lämna ut den information om ditt ärende som behövs för att Kronofogdemyndigheten, eller domstolen, ska kunna handlägga en ansökan om betalningsföreläggande. Vi kan lämna uppgifter till delgivningsföretag för att delge betalningsföreläggandet. Om du inte betalar ditt lån lämnar vi uppgifter om dig till Kronofogden för att de ska kunna driva in fordringen.

Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter vid hantering av ärenden om återkrav har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning i dataskyddsförordningen (GDPR). Stöd i nationell rätt finns i studiestödsdatalagen och studiestödsdataförordningen.

Bevarande och gallring

Dina personuppgifter gallras senast två år efter det kalenderår som du betalade återkravet Vi gallrar dock inga uppgifter så länge du har en oreglerad skuld till oss, t.ex. studielån.

Vi bevarar vissa personuppgifter för bland annat statistikändamål, läs mer under rubriken Bevarande och gallring av personuppgifter.

Undertecknar en handling i CSN:s signeringsportal

CSN använder i vissa situationer en signeringsportal för att skriva under handlingar elektroniskt. Vi behandlar då uppgifter om namn, personnummer och e-postadress för den som ska skriva under en handling.

CSN har stöd i artikel 6 punkt 1 i dataskyddsförordningen för den personuppgiftsbehandlingen.

Kontaktar CSN

När du kontaktar CSN, till exempel genom telefon eller e-post, behandlar vi de uppgifter du lämnar för att kunna ge dig den hjälp du efterfrågar.

När du lämnar information som har betydelse för handläggningen av ett ärende är CSN enligt lag skyldiga att registrera uppgiften.

Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse i dataskyddsförordningen (GDPR).

När du besöker en sida på www.csn.se sparar vi uppgifter om din ip-adress, webbläsare och operativsystem. Uppgifterna skickas automatiskt från din webbläsare till våra servrar där de sedan sparas i en logg. Vi använder informationen för att se att våra tjänster fungerar som de ska och för att ta fram statistik.

Skriver i CSN:s sociala medier-kanaler

Tänk på att det som du skriver i CSN:s sociala medier-kanaler kan bli allmän handling. Lämna aldrig ut privat information, som till exempel ditt eller andras personnummer. Inlägg som innehåller känsliga personuppgifter tas bort från sidan.

Om du väljer att i en sociala medier-kanal följa eller gilla CSN:s konto, eller skriver kommentarer på sidan eller under våra inlägg och annonser är det vi som behandlar dina personuppgifter genom att till exempel moderera kommentarer eller svara på dina frågor.

Grunden för vår personuppgiftsbehandling är allmänt intresse.

Prenumererar på CSN:s nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi personuppgifter om dig, såsom namn, e-postadress, skolform eller arbetsplats och yrkesroll. Personuppgiftsbehandlingen sker för att vi ska kunna nå dig med relevant information.

Grunden för vår personuppgiftsbehandling är allmänt intresse.

Kontaktar CSN via kontaktformuläret för partner

När du använder kontaktformuläret för partner behandlar vi personuppgifter om dig, såsom namn, e-postadress och telefonnummer. Personuppgiftsbehandlingen sker för att vi ska kunna besvara din förfrågan.

Grunden för vår personuppgiftsbehandling är allmänt intresse.

Deltar i ett webbinarium

När du anmäler dig till och deltar i något av CSN:s webbinarier behandlar vi personuppgifter om dig, såsom namn, e-postadress, skolform och yrkesroll. Personuppgiftsbehandlingen sker för att vi ska kunna nå dig med relevant information.

Grunden för vår personuppgiftsbehandling är allmänt intresse.

Prenumererar på våra pressmeddelanden eller rapporter

När du anmäler dig för att prenumerera på våra pressmeddelanden eller rapporter lagrar vi din e-postadress.

Din e-postadress används endast i syfte att skicka dig pressmeddelanden eller rapporter.

Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingicks med dig när du blev prenumerant.

Du kan avsluta din prenumeration när du vill, och i sådant fall raderas din e-postadress.

Deltar i en upphandling

De personuppgifter som CSN behandlar i samband med en upphandling eller ett avrop är de uppgifter som anbudsgivaren ger in i sitt anbud, vilket främst berör för- och efternamn, e-postadresser samt information i CV (såsom anställning och utbildning). Ändamålet med behandlingen är genomföra och administrera upphandlingar och avrop samt att handlägga avtalsärenden.

De uppgifter som CSN behandlar i upphandlingen eller avropet har sin grund i en rättslig förpliktelse. Det är uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja reglerna i upphandlingslagstiftningen.

När CSN har fattat tilldelningsbeslut i den aktuella upphandlingen eller avropet blir inlämnade handlingar i ärendet allmänna. De kan därför vid förfrågan komma att lämnas ut. Handlingarna gallras efter viss tid i enlighet med arkivlagstiftningen och interna beslut.

Fakturerar eller får en faktura från oss

När en myndighet, företag eller organisation fakturerar oss eller vi fakturerar dem kan vi i vissa fall behandla personuppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter och personnummer. Syftet är att administrera fakturahantering.

Behandlingen sker med stöd av rättsliga förpliktelser som åvilar oss enligt bokföringslagstiftningen och bevaras för detta ändamål.

Söker arbete på CSN

I samband med att du söker arbete hos CSN behandlas personuppgifter som du själv lämnar i din ansökan. Vidare inhämtas eventuellt personuppgifter från de referenser du lämnat.

De personuppgifter som behandlas om dig är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ansökningshandlingar samt andra uppgifter som du själv lämnar, till exempel i en intervju. Det kan också vara uppgifter som inhämtas om dig från till exempel en referens. CSN behandlar i vissa fall även uppgifter som rör resultat eller utvärderingar om dig i samband med personlighets- och färdighetstester.

När CSN behandlar dina personuppgifter vid en intresseanmälan eller jobbansökan stödjer vi oss på den rättsliga grunden allmänt intresse. När vi fattar beslut om anställning behandlar vi personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Om du sökt en ledig tjänst hos oss behandlas dina personuppgifter under hela rekryteringsförfarandet. När CSN fattat beslut om anställning kommer uppgifterna att gallras (raderas) efter två år. Om du har överklagat ett anställnings­beslut eller fått en anställning hos CSN, har vi rätt att bevara dina personuppgifter.

Uppgifter som behövs för CSN:s statistik

CSN ansvarar för den officiella statistiken inom statistikområdet studiestöd. Vi behandlar personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att framställa sådan statistik. Det är de uppgifter som vi använder i vårt uppdrag inom studiestödet som också används vid statistikframställning, tillsammans med uppgifter som är nödvändiga att inhämta från SCB.

Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av ett allmänt intresse i dataskyddsförordningen (GDPR) och stöd i nationell rätt finns i lag och förordning om den officiella statistiken.

Uppgifterna som används för att framställa officiell statistik omfattas av absolut sekretess, som endast kan brytas i vissa särskilda fall. Uppgifterna kan efter en sekretessprövning komma att lämnas ut för forsknings- och statistikändamål.

Bevarande och gallring av personuppgifter

De personuppgifter som CSN behandlar ingår ofta i allmänna handlingar. Utgångspunkten är att myndigheter ska bevara allmänna handlingar. Ändå gäller att vissa personuppgifter ska eller alternativt får gallras.

Det finns särskilda regler som innebär begränsningar i användande av personuppgifter för handläggning. Om du har haft lån hos oss, ska vi inte använda dina personuppgifter för handläggning när det har gått två år efter att du har slutbetalat ditt lån eller efter att skulden blivit slutreglerad på annat sätt. Om du bara har haft bidrag, så ska vi inte använda dina personuppgifter för handläggning när det har gått tre år efter att vi senast betalade ut studiestöd eller avslog din ansökan.

Genom beslut från Riksarkivet bevarar CSN personuppgifter som avser studiestöd för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål, statistiska ändamål eller för redovisningsändamål. De personuppgifter som bevaras enligt beslut från Riksarkivet återfinns i ett särskilt system med begränsad åtkomst.

Om du sökt en ledig tjänst hos oss hanterar CSN dina ansökningshandlingar enligt föreskrifter från Riksarkivet. Det innebär att CSN gallrar dina ansökningshandlingar med tillhörande personuppgifter om du inte erhållit anställning senast två år efter att anställningsbeslutet vunnit laga kraft. Däremot om du erhåller anställning hos CSN eller överklagat ett anställningsbeslut bevarar CSN dina ansökningshandlingar.

Dina rättigheter

När CSN behandlar dina personuppgifter har du följande rättigheter:

 • Du kan begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar, ett så kallat registerutdrag (läs mer nedan).
 • Du kan begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter om du anser att de är felaktiga eller missvisande (läs mer nedan).
 • Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot att vi behandlar dina personuppgifter (läs mer nedan).
 • Du kan begära flytt av personuppgifter, så kallat dataportabilitet. För att den rättigheten ska få nyttjas krävs att uppgifterna behandlas med samtycke eller på grund av ett avtal.
 • Du kan återkalla ett tidigare lämnat samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter.
Begära information om personuppgifter

Du har rätt att veta om CSN behandlar dina personuppgifter eller inte. Om CSN behandlar dina personuppgifter har du rätt att få en kopia på uppgifterna och information om bland annat

 • vilka kategorier av personuppgifter som CSN behandlar
 • vad CSN använder personuppgifterna till
 • hur länge CSN kommer att spara uppgifterna
 • vilka andra som CSN har delat personuppgifterna med
 • varifrån uppgifterna kommer.

Om du vill ha information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig kan du skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till oss. Brev skickar du till CSN, Registrator, 851 82 Sundsvall, e-post skickas till registrator@csn.se.

Begära rättelse, radering och begränsning

Om du vill begära att vi rättar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter ska du kontakta dataskyddsombudet. Detsamma gäller om du vill invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade utan onödigt dröjsmål.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar, bland annat om

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen
 • personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

Om förutsättningar är uppfyllda ska CSN radera uppgifterna utan onödigt dröjsmål.

Rätten till radering är begränsad när det gäller personuppgifts­behandling inom CSN eftersom myndigheten i de allra flesta fall behandlar uppgifter med stöd av bestämmelser i lag eller förordning. CSN har med andra ord en rättslig förpliktelse att behandla vissa personuppgifter. Då har du inte rätt att få dina uppgifter raderade från CSN:s register.

Du har rätt att kräva att CSN begränsar personuppgifts­behandlingen under vissa förutsättningar. Med begränsning menas att vissa uppgifter markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften.

Du kan kräva att uppgifterna begränsas bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och begär rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden som CSN utreder om uppgifterna är korrekta eller inte. Den här rättigheten skiljer sig från rätten att bli raderad, eftersom det inte handlar om att radera uppgifter, utan istället om att begränsa användningen av dem.

När begränsningen upphör ska CSN informera dig om detta.

Skicka din begäran via e-post till dataskyddsombudet på dataskyddsombud@csn.se.

Kontakta CSN:s dataskyddsombud

Om du har frågor om eller synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter kan du kontakta CSN:s dataskyddsombud. Dataskyddsombudet når du via e-post, vanlig post eller genom att ringa.

E-post

dataskyddsombud@csn.se.

Adress

CSN, 851 82 Sundsvall. Märk kuvertet med: Till dataskyddsombudet.

Telefon

060-18 60 00 (säg att du vill bli kopplad till dataskyddsombudet)

Rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskydds­myndigheten är tillsynsmyndighet när det gäller behandlingen av personuppgifter. Det innebär att de kontrollerar hur andra myndigheter behandlar personuppgifter och att de gör det på rätt sätt.

Om du har synpunkter och är missnöjd med hur CSN behandlar dina personuppgifter kan du kontakta Integritetsskydds­myndigheten.

Mer om dina rättigheter hos Integritetsskyddsmyndigheten

Rättslig grund och bestämmelser

Behandlingen av personuppgifter har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse och/eller myndighetsutövning i dataskyddsförordningen (GDPR).

Regler för hur vi får behandla dina personuppgifter finns bland annat i dessa lagar och förordningar:

 • studiestödslagen (1999:1395)
 • studiestödsförordningen (2000:655)
 • studiestödsdatalagen (2009:287)
 • studiestödsdataförordningen (2009:321)
 • förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för
 • flyktingar och vissa andra utlänningar
 • lagen (2017:527) om studiestartsstöd
 • lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd
 • förordningen (2018:1118) om körkortslån
 • förordningen (1997:1158) om statsbidrag för
 • teckenspråksutbildning för vissa föräldrar
 • förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan
 • lagen (2001:99) om den officiella statistiken
 • förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
  dataskyddsförordningen: Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)
 • lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Uppdaterad: 2024-03-12
Hjälpte den här sidan dig?