Jump to content

2018-03-01

Ny utredning öppnar för deltidssjukskrivning för studerande

Frågan om ekonomiskt stöd vid sjukdom har länge varit en viktig fråga för de studerande och deras intresseorganisationer. Nu har en statlig utredning tagit fram förslag till en deltidssjukskrivning för studerande. Betänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9) presenterades den sista februari.

En huvudtanke i utredningen är att den studerande inte ska behöva avbryta studierna på grund av sjukdom, om viss studieförmåga fortfarande finns. De viktigaste förslagen i utredningen är:

  • Det ska bli möjligt att vara deltidssjukskriven med studiemedel under sjukdom. Utredningen föreslår att det ska vara möjligt att vara sjukskriven till en fjärdedel, till hälften och till tre fjärdedelar.
  • Sjukförsäkringen kopplat till studiemedlet ska få en mer försäkringsmässig utformning. Det innebär att systemets trygghetsförmåner enbart faller ut om den studerande lider skada av sin sjukdom i form av uteblivna studieresultat. Den centrala frågan i bedömningen blir om den studerande på grund av sjukdom har försenats i studierna.
  • Utredningen föreslår att karenstiden för avskrivning av studielån vid sjukdom kortas från 30 dagar till 14 dagar.
  • Utredningen föreslår att Arbetsmiljöverket får i uppdrag att i samråd med utbildningsanordnarna tar fram riktlinjer eller på annat sätt förtydligar hur utbildningsanordnarnas arbete bör bedrivas för att underlätta en återgång i studier för studerande som är sjuka.
  • En bortre tidsgräns för studiemedel under sjukdom föreslås. Förslaget är att gränsen ska vara 52 veckor under en tvåårsperiod. Studiemedel ska kunna lämnas under en längre period, om det finns särskilda skäl.
Hjälpte den här sidan dig?