session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2023-03-08

CSN publicerar årsredovisningen för 2022

CSN rapporterar sammanfattningsvis ett gott resultat under 2022 när myndighetens årsredovisning nu publicerats. Administrationen av det svenska studiestödet går bra med nöjda kunder och hög återbetalning. Kompetensförsörjningen och hanteringen av omställningsstudiestödet beskrivs dock som två utmaningar framåt.

När 2022 har lagts till handlingarna kan CSN titta tillbaka på ett bra år för det svenska studiestödet. Antalet studerande med studiemedel är fortsatt på de högsta nivåerna någonsin, även om en liten nedgång kan noteras jämfört med året innan. Antalet under 2022, 550 000 människor, är det tredje högsta nivån någonsin och även bland utlandsstuderande ses en ökning efter två års nedgång under pandemin.

– Vi ser fortsatt en stor efterfrågan på studiemedel, trots att intresset minskat något, säger Christina Forsberg, generaldirektör för CSN. Att så många studerar är glädjande för Sverige som kunskapsnation och för vår samhällsnytta.

Även återbetalningen av studielån uppgick till höga nivåer under 2022. Återbetalningsgraden ligger på samma nivå som 2021 på 92,6 procent för alla låntagare, och ökar bland utlandsbosatta till 80,9 procent. Enligt regleringsbrevet för 2022 skulle CSN särskilt redovisa hur arbetet med att förbättra återbetalningen från utlandsbosatta låntagare gått, något som varit framgångsrikt under året. Personliga kontakter och bra bemötande är viktiga delar i CSN:s arbete för att få igång en frivillig återbetalning.

– En god återbetalning är mycket viktigt för att kretsloppet ska fungera, säger Christina Forsberg. Återbetalning av studielån ger förutsättningar för studier med stöd från CSN för såväl kommande generationer som för det livslånga lärandet.

Högt förtroende för CSN

CSN gör årligen mätningar för att undersöka kundernas förtroende gentemot myndigheten. För 2022 noteras de högsta nivåerna någonsin, både inom studiestöd, hemutrustningslån och körkortslån. Även i externa mätningar, så som Kantar Publics anseendeindex över svenska myndigheter, når CSN sitt högsta betyg någonsin och är en av 16 myndigheter som bedöms ha ett ”högt anseende”.

– Våra kunders och allmänhetens förtroende för oss gör att vi kan klara av vårt uppdrag på ett bra sätt, säger Christina Forsberg. Ett högt förtroende ökar sannolikheten att kunderna vill göra rätt. Därför är förtroendefrågan ett viktigt arbete för oss, i synnerhet nu när vi ser utmaningar kring omställningsstudiestödet.

Omställningsstudiestödet och kompetensförsörjning utvecklingsområden

En höjdpunkt under 2022 var lanseringen av Sveriges nya studiestöd omställningsstudiestödet. Efter en kort införandetid öppnades ansökan 1 oktober, och intresset slog alla förväntningar. Redan efter tre dagar hade CSN:s prognos för antalet ansökningar uppnåtts, och vid årsskiftet hade över fyra gånger så många ansökningar kommit in.

– Det är kul att så många vill vidareutbilda och kompetensutveckla sig även senare i livet, säger Christina Forsberg. Tiden från att vi fick uppdraget att ha en digital ansökan på plats och en fungerande handläggning har varit kort och det har utmanat oss, också med det stora inflöde som överstigit allas förväntningar. Vi har fortfarande mycket arbete kvar, främst att minska den manuella hanteringen.

Kompetensförsörjningen beskrivs också som ett område som kan förbättras. Tillgång på rätt kompetens inom IT och utveckling är centrala delar för att för att möta kundernas efterfrågan, till exempel i förbättrade e-tjänster och effektivare administration.

– Utmaningarna att hitta rätt kompetens inom IT är något vi delar med många andra, inte minst inom staten, säger Christina Forsberg. Vi arbetar systematiskt och det kommer att ge resultat på sikt, men vi behöver ta större kliv inom detta under 2023.

Läs CSN:s årsredovisning 2022 Pdf, 7 MB..

Hjälpte den här sidan dig?