session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Lagar

Här ser du de lagar som styr CSN:s verksamhet. Lagarna beslutas av riksdagen.

Studiestödslagen

Studiestödslagen innehåller bestämmelser om vem som kan få studiehjälp och studiemedel. Lagen innehåller också bestämmelser om återbetalning av studielån, återkrav av studiestöd och bestämmelser om överklagande.

  • Första kapitlet innehåller inledande bestämmelser om vem som jämställs med svenska medborgare vid rätten till studiestöd.
  • Andra kapitlet handlar om studiehjälp. Studiehjälp består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg.
  • Tredje kapitlet handlar om studiemedel. Studiemedel består av studiebidrag, studielån, tilläggsbidrag och tilläggslån.
  • Fjärde kapitlet handlar om återbetalning av studielån.
  • Femte kapitlet handlar om återkrav av studiestöd.
  • Sjätte kapitlet handlar om överklagande och andra bestämmelser om studiestöd.

Studiestödslagen (1999:1395)

Tidigare studiestödslagar

De gamla upphävda studiestödslagarna gäller fortfarande för lån tagna före 1989 samt för lån tagna mellan den 1 januari 1989 och 30 juni 2001.

Studiestödslagen (1973:349)

SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster) Pdf, 3 MB.

Lag om studiestartsstöd

Lagen om studiestartsstöd innehåller bestämmelser om vem som kan få studiestartsstöd och studiestartsstödets storlek. Lagen innehåller också bestämmelser om förutsättningar för studiestartsstöd såsom för vilken utbildning och vilken tid stödet får lämnas, studiernas omfattning samt prövning av studieresultat. Här hittar du även bestämmelser om samordning med andra förmåner samt uppdelningen av kommunens och CSN:s prövning av ansökan.

Lag (2017:527) om studiestartsstöd

Lag om omställningsstudiestöd

Lagen om omställningsstudiestöd innehåller bland annat bestämmelser om villkor och belopp för omställningsstudiestöd.

Lag (2022:856) om omställningsstudiestöd

Förvaltningslagen

I förvaltningslagen finns bestämmelser för hur en myndighet ska handlägga sina ärenden, det vill säga regler som vi måste följa för att vi ska fatta beslut på rätt sätt.

Utgångspunkten i lagen är att varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. I lagen finns bland annat regler om när vi är skyldiga att lämna service till allmänheten, när vi måste anlita en tolk, när vi måste hålla ett sammanträde i ett ärende, vad vi måste göra innan vi fattar beslut i ett ärende och hur du överklagar ett beslut.

Förvaltningslagen (2017:900)

Studiestödsdatalagen

Studiestödsdatalagen (2009:287) innehåller bestämmelser om behandlingen av personuppgifter i CSN:s studiestödsverksamhet.

Syftet med lagen är att skydda den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter och den gäller utöver bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204).

I studiestödsdatalagen finns det bland annat bestämmelser om tillåtna ändamål för CSN:s behandling av personuppgifter och om begränsningar för användningen av uppgifterna samt krav på dokumentation och systematisk kontroll av den elektroniska tillgången till personuppgifterna. Lagen innehåller också särskilda bestämmelser om direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande av personuppgifter samt rättelse, skadestånd och gallring.

Studiestödsdatalag (2009:287)

Lag om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

I lagen om beräkning av förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner finns bestämmelser om hur förmögenhet ska beräknas vid prövning av bland annat studiehjälp i form av extra tillägg, samt nedsättning av årsbelopp vid återbetalning av annuitetslån enligt studiestödslagen (1999:1395).

I lagen finns även bestämmelser om vad som avses med förmögenhet och vilka tillgångar som ska tas upp och hur dessa ska värderas.

Lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Bidragsbrottslagen

Bidragsbrottslagen (2007:612) innehåller bestämmelser om vilka ekonomiska förmåner lagen omfattar och vilka som beslutar om dessa. Lagen innebär att den som medvetet eller på grund av slarv eller okunnighet lämnar felaktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden och på så sätt orsakar fara för att en felaktig utbetalning görs, kan dömas för bidragsbrott.

Lagen innebär även att myndigheter, kommuner och a-kassor ska göra anmälan till Polismyndigheten om det kan misstänkas att brott har begåtts.

Bidragsbrottslag (2007:612)

Svenska författningar

Lagar finns i Svensk författningssamling (SFS).

Lagarna kan du också läsa på Lagrummet, som är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.

Svensk författningssamling (SFS)

Lagrummet.se

Barnrättslagen

Barnrättslagen utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barns och ungas rättigheter och intressen i samhället. Ikraftträdande 1 januari 2020.

Läs barnrättslagen på riksdagens webbplats

Uppdaterad: 2023-06-15
Hjälpte den här sidan dig?