session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Offentlighetsprincipen

CSN är en statlig myndighet och tillämpar därför den grundlags­stadgade offentlighets­principen som möjliggör insyn och kontroll av alla statliga myndigheters verksamhet.

Ta del av allmänna handlingar

En viktig del av offentlighets­principen handlar om rätten för vem som helst att ta del av allmänna handlingar hos en myndighet. Denna rätt kallas för principen om allmänna handlingars offentlighet, eller handlings­­offentlighet, och regleras i 2 kap. tryckfrihets­förordningen.

Vilka handlingar kan man begära att ta del av?

Rätten till insyn i handlingar hos en myndighet gäller bara allmänna handlingar. Det krävs därför att de uppgifter som någon vill ta del av finns dokumenterade i en handling. En handling anses vara en framställning i skrift eller bild. Det kan också vara en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel, t.ex. en ljudinspelning eller en elektronisk handling.

Vidare krävs att en handling är allmän. Alla handlingar som finns hos en myndighet är inte allmänna och kan därmed inte begäras utlämnade. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling anses dock förvarad hos myndighet endast om myndighet kan göra sammanställningen tillgänglig med rutinbetonade åtgärder.

Undantag från offentlighet

Handlingsoffentlighet ger rätt till var och en att ta del av uppgifter i allmänna handlingar. Denna rätt kan dock begränsas genom sekretess. Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess innebär ett förbud att röja vissa uppgifter. Det innebär att vissa uppgifter som skyddas av sekretess inte får lämnas ut.

Hur får man del av allmänna handlingar?

En begäran om att ta del av handlingar eller uppgifter kan vara muntlig eller skriftlig. Det finns inga krav på att den ska utformas på något visst sätt eller på hur och var den ska lämnas till en myndighet. Ett enkelt och praktiskt sätt är dock att vända sig till myndighetens registrator på e-postadressen registrator@csn.se

En myndighet som får en begäran om att lämna ut handlingar och uppgifter måste skyndsamt pröva om det kan ske ett utlämnande. Myndigheten tar då ställning till om den handling begäran avser är en allmän handling och om den innehåller uppgifter som skyddas av sekretess.

Du som begär att få ta del av en allmän handling hos en myndighet har rätt att vara anonym. Du behöver därför inte uppge vem du är eller vad syftet med din begäran är. I vissa undantagsfall får dock myndigheten fråga dig om din identitet och om syftet med din begäran om det behövs för att myndigheten ska kunna ta ställning till om det på grund av sekretess finns hinder mot att lämna ut handlingar.

Allmän handling som får lämnas ut ska på begäran genast eller så snart det är möjligt tillhandahållas på plats i myndighetens lokaler där du har rätt att kostnadsfritt t.ex. läsa, skriva av eller avlyssna den. Du har även rätt att få kopior av handlingen skickade till dig. Enligt avgiftsförordningen (1992:191) ska en myndighet ta ut en avgift för kopior av allmänna handlingar om begäran omfattar tio sidor eller mer.

Myndighetens beslut

Om en tjänsteman ger dig ett besked om att du inte kan få ta del av en handling eller vissa uppgifter i en allmän handling kan du begära att få ett beslut i frågan från myndigheten. Ett sådant beslut går att överklaga till domstol.

Uppdaterad: 2019-10-15
Hjälpte den här sidan dig?