session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2023-09-06

Knappt hälften tar körkort efter lån från CSN

Av dem som tagit lån från CSN för sin körkortsutbildning tar mindre än hälften körkort. Det visar en uppföljning av körkortslånet som CSN idag lämnar till regeringen. Sedan lånet infördes 2018 har 43 procent av låntagarna tagit körkort.

Körkortslån är ett statligt lån som kan ges för körkortsutbildning till personer som uppfyller vissa villkor. Sedan 2018 när lånet infördes har 18 200 personer tagit körkortslån och av dem har 43 procent tagit körkort. De flesta, 70 procent, har dock fått skjuta till egna medel för att finansiera körkortsutbildningen.

– På den enkät vi skickade ut till låntagarna under hösten 2022 svarade en klar majoritet av dem som inte tagit körkort att det berodde på kostnaden. Förmodligen blev körkortet helt enkelt dyrare än förväntat och att lånet inte täckt allt. De flesta tror dock att de kommer ta körkort någon gång i framtiden, säger Hanna Rösth, analytiker på CSN.

Högst andel körkortsinnehavare finns bland dem som först tog körkortslånet, under hösten 2018. I den gruppen är andelen med körkort 58 procent. Därefter sjunker andelen med körkort ju kortare tid som gått sedan lånet togs.

Låntagare med körkort oftare i arbete

De som har tagit körkort har oftare arbete än de som inte tagit körkort. 76 procent av dem med körkort klassificerades som sysselsatta i september 2022, jämfört med 58 procent av dem utan körkort. Oavsett kön är sysselsättningen högre om man tagit körkort.

– Däremot är skillnaden i sysselsättning större mellan män med och utan körkort än mellan kvinnor i respektive grupp. Det tyder på att körkortet har lite större betydelse för mäns möjligheter att få ett arbete än för kvinnors, säger Hanna Rösth.

Av låntagarna som har körkort och som har arbete som huvudsaklig sysselsättning svarade nära hälften att de har ett arbete där körkort är ett krav. Män anger i högre grad än kvinnor att de har ett sådant arbete.

– För dessa låntagare har körkortet och körkortslånet förmodligen haft betydelse för deras sysselsättning, säger Hanna Rösth.

Generellt goda återbetalare

De flesta låntagare är nu återbetalningsskyldiga på sina lån. Under 2022 betalade låntagarna in 22,8 miljoner kronor på sina körkortslån och totalt har 2 100 lån slutbetalats. Av det belopp som aviserades för 2022 betalades 96 procent in. När den andelen beräknas ingår dock inte lån som sagts upp till omedelbar betalning till följd av bristande betalning. Totalt har 2 200 låntagare fått uppsägning på grund av misskötta betalningar. Samtidigt är det få som använder CSN:s trygghetsregler för lån, som till exempel att ansöka om att få betala mindre, trots att möjligheten finns.

Läs rapporten Leder körkortslån till körkort.

Fakta från rapporten Leder körkortslån till körkort

  • Färre än hälften av låntagarna har tagit körkort, men andelen är högre bland dem som tog lån tidigt.
  • Bland låntagarna tar män oftare körkort än kvinnor. Särskilt stor är skillnaden bland utlandsfödda.
  • För en majoritet av låntagarna räcker inte lånebeloppet till hela körutbildningen.
  • Kostnaden är huvudsaklig anledning till varför man inte tar körkort.
  • De som tagit körkort med körkortslån hittar oftare sysselsättning än de som inte tagit körkort.
  • Körkortet har betydelse för sysselsättningen för både kvinnor och män, men betydelsen är större bland män.
  • Körkortet tycks också ha större betydelse för sysselsättningen bland utlandsfödda än bland svenskfödda.
  • 80 procent av låntagarna är återbetalningsskyldiga.
  • Sammanlagt betalade låntagarna in 22,8 miljoner kronor på sina körkortslån under 2022.
  • Totalt har cirka 2 100 lån slutbetalats och 2 200 lån har sagts upp till omedelbar betalning.

Om körkortslånet

Körkortslånet infördes den 1 september 2018. Det är ett statligt lån för körkorts­utbildning som ursprungligen riktade sig till vissa arbetslösa i åldern 18–47 år. Körkortslån kan sedan den 1 december 2021 också beviljas till den som fyllt 19 men inte 21 år och som har en gymnasieexamen eller motsvarande.

Körkortslån får endast användas för att ta svenskt körkort med behörighet B, det vill säga körkort för personbil. Syftet med lånet är att öka möjligheterna för unga och arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden.

I regleringsbrevet för 2022 fick CSN i uppdrag att följa upp i vilken omfattning körkortslånet leder till körkort samt redovisa övriga effekter av körkortslånet som myndigheten bedömer relevanta. Uppdraget redovisas i rapporten Leder körkortslån till körkort.

Mer information om rapporten lämnas gärna av:

Hanna Rösth
Analytiker
060 - 14 63 78

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare
073 18 16 004
pressekreterare@csn.se

Hjälpte den här sidan dig?