session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

CSN och hållbar utveckling

CSN skapar samhällsnytta genom vårt huvuduppdrag, att göra studier möjligt, och genom att arbeta med miljömässig, ekonomisk och social hållbar utveckling. Genom det bidrar vi till Sveriges och världens länders strävan efter att uppnå målen i Agenda 2030.

Agenda 2030 är en global handlingsplan för omställning till hållbar utveckling. Den antogs av FN:s medlemsländer i september 2015.

Du kan läsa mer om Agenda 2030 på regeringens webbplats.

God utbildning för alla

CSN bidrar allra tydligast till mål 4 - God utbildning för alla. Studiestödet ska verka utjämnande och rekryterande samt skapa förutsättningar för alla att ta del av en god utbildning. Genom att genomföra vårt grunduppdrag bidrar vi tydligt till målet God utbildning för alla. Genom att göra studier möjligt bidrar CSN till det livslånga lärandet, en god samhällsekonomi och skapandet av Sverige som en kunskapsnation.

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet som är viktig för att minska fattigdom och inkomstklyftor i samhället. Utbildning kan också ge bättre förutsättningar för jobb vilket i sin tur kan bidra till minskad fattigdom. Även körkortslånet kan bidra till bättre förutsättningar för jobb.

Vi gör bland annat riktade kampanjer för att nå grupper där tröskeln till studier är högre och vi sprider kunskap om studiestödet.

Vi sprider även kunskap om trygghetsreglerna som finns kring återbetalning. Våra trygghetsregler samt möjligheten till skuldsanering är en del av ett system för socialt skydd. Vi gör riktade insatser för att öka medvetenheten om vilka konsekvenser olika val kan få.

Vi samverkar med andra aktörer för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för alla att studera.

Genom vårt arbete med utbildning för alla bidrar vi även till flera andra mål eftersom utbildning kan bidra till ingen fattigdom (mål 1), god hälsa (mål 3), minskad ojämlikhet (mål 10) och fredliga och inkluderande samhällen (mål 16).

Jämställdhet

Jämställdhet är en viktig fråga för CSN. Vi har sedan flera år haft ett särskilt uppdrag från regeringen att arbeta med jämställdhets­integrering för att bidra till de jämställdhets­politiska målen.

Jämställhet är när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor och möjligheter att forma sina liv samt bidra till samhällets utveckling. Det handlar alltså om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Fattigdomen minskar när kvinnor deltar i ekonomin, på arbetsmarknaden och har lika tillgång till samma resurser som män. Studiestödet ska verka utjämnande och rekryterande för både kvinnor och män samt skapa förutsättningar för alla att ta del av god utbildning.

På CSN arbetar vi aktivt med jämställdhetsintegrering inklusive hbtq-frågor för att skapa lika förutsättningar för alla. Under lång tid har vi kontinuerligt tagit fram och genomfört handlingsplaner inom området. I dessa har vi fokuserat på att säkerställa likabehandling i vår handläggning och service.

CSN deltar i något som kallas för JiM+, ett samarbete som syftar till att stärka myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering och främja samverkan och lärande mellan deltagarna.

Vi har alltid med oss den statliga värdegrunden. Där ingår bland annat respekt, det vill säga att vi behandlar alla människor likvärdigt och med respekt. Vi respekterar de mänskliga fri- och rättigheterna och diskriminerar inte någon på grund av till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning.

Med arbetet bidrar vi till målet om jämställdhet, mål 5.

Systematiskt miljöarbete

CSN bedriver ett systematiskt miljöarbete för att minska den påverkan vår egen verksamhet har på miljön. En kartläggning av vår påverkan har visat att det främst är de två målen hållbar konsumtion och produktion (mål 12) samt bekämpa klimatförändringarna (mål 13) som vi påverkar.

CSN strävar efter att bedriva en miljömässigt hållbar verksamhet.

Miljömässig hållbarhet innebär att vi vidtar de åtgärder vi kan för att påverka miljön och klimatet så lite som möjligt. Vi har ett miljöledningssystem och genomför återkommande en miljöutredning och uppdaterar vår miljöpolicy. Arbetet utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Utifrån miljöutredningen fastställs miljömål och en handlingsplan för dessa. Vårt systematiska miljöledningsarbete ska minska den negativ miljöpåverkan, och om möjligt öka den positiva miljöpåverkan, som blir av vår interna verksamhet.

Miljöledningsarbetet innehåller bland annat mål för minskat koldioxidutsläpp från tjänsteresor och pappersutskick, minskad energiförbrukning från lokaler samt ökning av digitala möten. Vi har infört stopp för inköp av engångsartiklar i plast. CSN ställer alltid olika miljökrav vid upphandling av varor och tjänster.

Uppdaterad: 2022-01-28
Hjälpte den här sidan dig?