session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Ordlista

A

administrativa avgifter

kostnader för att CSN hanterar ditt lån

Administrativa avgifter kan vara exempelvis en expeditionsavgift, påminnelseavgift, tilläggsavgift eller uppläggningsavgift.

Advanced Diploma

utbildningsnivå i Australien

Advanced Diploma ger i de flesta fall rätt till studiemedel.

Advanced level

högre nivå, exempelvis när det gäller språkstudier

aktivitetsersättning

ersättning för dig som är mellan 19 och 29 år och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom under en längre tid

Aktivitetsersättningen betalas ut av Försäkringskassan.

Läs mer om aktivitetsersättning på Försäkringskassans webbplats

aktivitetsstöd

ersättning till arbetssökande som deltar i arbetsmarknadspolitiska program

Aktivitetsstödet betalas ut av Försäkringskassan.

Läs mer om aktivitetsstöd på Försäkringskassans webbplats

allmänna färdmedel

sätt att resa, exempelvis med buss och tåg (inte bil)

annuitetslån

namn på lån tagna hos CSN efter den 30 juni 2001

anstånd

uppehåll med återbetalningen av ditt hemutrustningslån

Har du låg inkomst kan du ansöka om anstånd eller nedsättning.

ansökan

skriftlig begäran

Du kan exempelvis lämna in en ansökan om studiemedel, om studiehjälp i form av extra tillägg eller inackorderingstillägg, om hemutrustningslån eller om nedsättning (att få betala mindre på ditt lån under en tid).

antagningsbevis

skriftlig handling som visar att du blivit antagen till en utbildning

använda veckor

veckor som du haft studiemedel

arbetsinkomst

lön

Associate Degree

akademisk examen på Junior och Community College i bland annat USA och Kanada

Associate Degree är en tvåårig utbildning som kan ingå i en Bachelor's Degree.

autogiro

automatisk betalning, som innebär att pengarna dras direkt från ditt konto

Observera att hemutrustningslånet inte går att betala via autogiro.

avbrott

tidpunkt för när du slutar studera

Du måste anmäla avbrottet till CSN.

avgångsbetyg

äldre beteckning för slutbetyg från gymnasielinje, gymnasieprogram och andra äldre utbildningar

aviseringsavgift

kostnad för att CSN skickar inbetalningskort till dig

Aviseringsavgiften på hemutrustningslån är 30 kronor och tas ut fyra gånger per år oavsett om lånet betalas per månad eller kvartal.

avskrivning (av skuld)

beslut som innebär att hela lånet eller en del av lånet inte behöver betalas tillbaka på grund av exempelvis ålder, sjukdom, dödsfall eller behörighetsgivande studier

Läs om avskrivning av hemutrustningslånet under ordet efterskänkning.

avslag

beslut som är ett nekande svar på ansökan

Om du får avslag på en ansökan till CSN, innebär detta att du inte har rätt till det som ansökan gäller.

B

Bachelor's Degree

internationell akademisk titel som ungefär motsvarar en svensk kandidatexamen

bankdag

dag då banken har öppet

bank-id

e-legitimation som ges ut av Danske bank/Östgöta Enskilda Bank, Handelsbanken, Ikanobanken, Länsförsäkringar Bank, Skandiabanken, Sparbanken Finn, Sparbanken Gripen och Swedbank

Basic level

nybörjar- eller inträdesnivå

basår på högskola/universitet

förberedande utbildning som ger behörighet till vissa högskoleutbildningar

behörighet

krav på förkunskaper

behörighetsgivande studier

utbildningar som ger de förkunskaper som krävs för fortsatta studier

bekräftelse

bevis eller ett intyg på något

Du kan exempelvis begära att få en bekräftelse på de senaste inbetalningarna du gjort eller på att skulden är slutbetald.

beräknad inkomst

inkomst som du tror att du kommer att ha under en tid framöver

beräknad ränta

ränta som du ska betala men som vi ännu inte har bokfört

beslut

skriftligt avgörande som visar om du fått eller inte fått det som du begärt i ansökan

beslutsdatum

datum då CSN fattade sitt beslut

betalningsplan

plan som visar när och hur mycket du ska betala på ditt lån

betalningstillfälle

tidpunkt för när du ska betala på lånet

Normalt betalar du på ditt studielån fyra gånger per år. CSN skickar ut inbetalningskort till dig tillsammans med årsbeskedet. Vill du hellre betala lånet en gång per månad eller en gång per år, kan du begära det hos oss.

Ditt hemutrustningslån betalar du normalt 12 gånger per år.

bidrag

pengar som du får när du studerar och som du inte behöver betala tillbaka

bidrag för dagliga resor

bidrag som är till för dig som studerar på gymnasienivå utomlands och som har kostnader för resor mellan hemmet och skolan

Bidrag för dagliga resor är en del av studiehjälpen.

blankett

papper med fält där du ska fylla i uppgifter om exempelvis dig själv och din utbildning

bosättningskrav

krav på att du ska ha varit bosatt i Sverige i en sammanhängande period om minst två år under de senaste fem åren, om du ska studera utomlands med studiemedel.

Läs mer om bosättningskravet

bruttoinkomst

inkomst före skatt

C

Certificate I-IV

utbildningsnivå i Australien

Certificate I-IV är en gymnasieutbildning som normalt inte ger rätt till studiemedel. Undantag kan finnas om motsvarande utbildning inte finns i Sverige.

certifikat

del i en e-legitimation som används för att identifiera innehavaren och kontrollera om det är innehavaren som skrivit under

certifikatsutgivare/-utfärdare

den som ger ut e-legitimationer, exempelvis BankID och Nordea.

civilstånd

visar om en person är ensamstående, gift, sammanboende, skild, änka eller änkling

Colleges of Higher or Further Education

skolor i Storbritannien som har både gymnasiala och eftergymnasiala program

Community College

samlingsnamn för skolor, vanligen i USA och Kanada, som ger utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå

textfil som lagras i din dator, med information om tidigare besök på webbplatser.

Läs mer om cookies

credits

poäng

CSNFS

samling av regler och allmänna råd om studiestöd och hemutrustningslån (CSN:s författningssamling)

D

deltidsstudier

studier som tar mindre än 100 procent av din arbetstid

Du kan läsa mer om vad som gäller för deltid på olika utbildningar under de olika ingångarna för studerande.

Diploma

betyg eller nivå på studier utomlands

distansutbildning

utbildning där du inte är på plats på skolan, utan studerar hemifrån

dubbel bosättning

bostad på både studieorten och hemorten

E

e-ansökan

elektronisk ansökan om studiemedel som du kan göra i Mina sidor här på webbplatsen

ECTS-poäng

poängsystem som gör det möjligt att överföra studiemeriter mellan olika länder i Europa (European Credit Transfer and Accumulation System)

e-faktura

faktura som hanteras i elektronisk form

eftergymnasial nivå

nivå där du läser utbildningar på en högre nivå än gymnasienivå

Läs mer under ordet eftergymnasial utbildning.

eftergymnasial utbildning

utbildning med förkunskapskravet att du gått en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande, exempelvis utbildning på högskola eller universitet (utom basår)

efterskänkning

beslut som innebär att du slipper betala tillbaka ditt hemutrustningslån

Du kan exempelvis få efterskänkning av ditt hemutrustningslån om du är över 65 år.

e-legitimation

elektronisk id-handling som du använder för att legitimera dig och skriva under din ansökan elektroniskt

Läs mer om e-legitimation

Elementary level

nybörjarnivå

elevrapportering

skolans rapportering om elevers studier till CSN för att eleverna ska kunna få studiestöd

e-tjänst

tjänst som du kan använda i Mina sidor här på webbplatsen

Exempel på CSN:s e-tjänster är lämna studieförsäkran, beställa blanketter för återbetalning samt ansöka om studiemedel och meddela ändringar.

expeditionsavgift

kostnad som tas ut för varje årsbelopp eller årsavgift som ska betalas

Expeditionsavgiften tas ut för varje lån av alla låntagare och ska täcka CSN:s kostnader för hanteringen av återbetalningen.

extra inbetalning

inbetalning som du när som helst kan göra på ditt lån

  1. Du kan göra en extra inbetalning utöver årsbeloppet (det belopp CSN bestämt att du ska betala för ett år) om du tagit lån för att studera.
  2. Du kan göra inbetalningar utöver de belopp CSN bestämt att du ska betala på ditt hemutrustningslån. Du kan också göra extra inbetalningar om du fått anstånd eller nedsättning.

Läs mer om extra inbetalningar
Läs mer om extra inbetalningar på hemutrustningslån

extra tillägg

bidrag som är till för studerande och familjer med låg inkomst

Extra tillägg är en del av studiehjälpen.

Läs mer om extra tillägg

F

familjehemsplacerad

när ett barn av någon anledning inte kan bo kvar i sitt föräldrahem under en kortare eller längre period och i stället får bo hos en annan familj

Det är en social myndighet som bestämmer om familjehemplaceringen.

folkbokföringsadress

adress där du bor

Det är Skatteverket som sköter folkbokföringen.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

folkhögskola

skola som är ett alternativ till det reguljära skolväsendet och som ger intyg och studieomdömen i stället för betyg

Folkhögskolans allmänna kurser ger grundläggande behörighet för högskolestudier.

Foundation Courses

ettårig gymnasieutbildning i Storbritannien, som är universitetsförberedande

Foundation Courses ger normalt inte rätt till studiemedel.

Foundation Degrees

tvåårig universitetsutbildning i Storbritannien

Foundation Degrees ger normalt rätt till studiemedel.

fribelopp

maximal inkomst som du får ha per kalenderhalvår utan att studiemedlen minskas

Det fribelopp som gäller för dig står i ditt beslut om studiemedel. Läs mer om fribelopp under de olika ingångarna för studerande.

fristående skola

skola som har en annan ägare än en kommun eller en region

färdighetsträning

utbildning som motsvarar grundskolans årskurs 1-6

förberedande språkkurs

kurs i det aktuella studielandets språk som ges innan ordinarie studier börjar

föreskrifter

rättsligt bindande regler som reglerar enskildas och myndigheters handlande

författningssamling

CSN:s författningssamling består av regler och allmänna råd om studiestöd och hemutrustningslån

förifylld ansökningsblankett

ansökningsblankett som helt eller delvis är förifylld med dina uppgifter, exempelvis namn, adress, skola och utbildning

förmögenhet

ekonomiska tillgångar, exempelvis pengar på ett bankkonto, aktier, värdepapper och kapitalförsäkringar

CSN räknar inte med taxeringsvärdet på privatbostadsfastighet eller förmögenhetsvärdet på privatbostadsrätt och skulder med säkerhet i bostaden.

förordning

bestämmelse som beslutats av regeringen

försäkringspremie

kostnad för en försäkring

försörjningsstöd

behovsprövat bidrag som ska täcka kostnader för bland annat boende och mat

Försörjningsstödet betalas ut av kommunen. Tidigare kallades detta stöd socialbidrag.

G

Grade Point Average (GPA)

genomsnittsbetyg

Graduate Certificate

betyg, utbildningsbevis

Graduate Diploma

betyg, utbildningsbevis

Graduate Endowment

avgift som ska betalas till skotska myndigheter efter avslutade studier i Skottland

Du kan inte få studiestöd för denna typ av avgift.

grundläggande behörighet

miniminivå på förkunskaper som behövs för att klara av studier på högskolenivå

grundläggande rätt till svenskt studiestöd

utländska medborgares rätt till svenskt studiestöd

För att få svenskt studiestöd måste utländska medborgare uppfylla särskilda villkor. Läs mer om reglerna för dig som är utländsk medborgare under de olika ingångarna för studerande.

grundskolenivå

nivå där du läser in grundskolekompetens eller repeterar eller kompletterar grundskoleämnen

grundskoleutbildning

utbildning på grundskolenivå, exempelvis årskurs 1-9

gymnasienivå

nivå där du läser in gymnasiekompetens eller repeterar eller kompletterar gymnasieämnen

gymnasieutbildning

utbildning på gymnasienivå, exempelvis hantverksprogrammet

H

heltidsstudier

studier som tar 100 procent av din arbetstid

Du kan läsa mer om vad som gäller för heltid på olika utbildningar under de olika ingångarna för studerande.

hemort

ort där dina föräldrar bor

Läs mer på Skatteverkets webbplats

hemutrustningslån

lån som utländska medborgare, främst flyktingar, kan få vid första bosättningen i Sverige och som är avsett för inköp av möbler och köksredskap

Läs mer om hemutrustningslån

Higher National Certificate

utbildningsbevis, vanligt i Storbritannien

Higher National Diploma

utbildningsbevis, vanligt i Storbritannien

högre bidrag

bidrag som endast särskilt prioriterade grupper kan få

Det högre bidraget kan beviljas för tre olika grupper av studerande och är bara avsett för personer som är 25 år eller äldre. Ett exempel är studerande som ska läsa gymnasiekurser och saknar slutbetyg från en treårig gymnasieutbildning. Det högre bidraget är en del av studiemedlen.

högskolans basår

förberedande utbildning som ger behörighet till vissa högskoleutbildningar

högskolenivå

nivå där dina studier ger rätt till högskolepoäng

Läs mer under ordet högskolepoäng.

högskolepoäng

poäng som endast kan ges av högskolor och universitet samt utbildningsanordnare som fått tillstånd av regeringen att utfärda examen

Heltidsstudier under ett läsår ger 60 högskolepoäng.

högskoleutbildning

utbildning på högskolenivå

I

inackorderingstillägg

bidrag som är till för dig som går exempelvis på folkhögskola, fristående skola eller riksinternatskola och som på grund av lång restid tillfälligt måste bosätta dig på skolorten

Inackorderingstillägg är en del av studiehjälpen.

Läs mer om inackorderingstillägg

individuellt program

program som du kan läsa på om du inte kommer in på ett nationellt program inom gymnasieskolan, för att få betyg i de ämnen som du inte blev godkänd i när du slutade grundskolan

inkomst

inkomst i form av exempelvis lön, a-kassa, föräldrapenning samt reavinst vid bland annat försäljning av aktier och fastigheter

inkomst av kapital

inkomst från exempelvis försäljning av hus eller lägenhet, försäljning av aktier samt ränta och aktieutdelning

inkomst av näringsverksamhet

inkomst från ett företag

inkomst av tjänst

inkomst från exempelvis lön, föräldrapenning och sjukpenning

Institutes of Higher or Further Education

samlingsnamn för institutioner i Storbritannien med utbildning på högskola (Higher Education) eller utbildning efter avslutat grundskola (Further Education)

J

Junior College

samlingsnamn för skolor, vanligen i USA och Kanada, som ger utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå

K

kalenderhalvår

1 januari till 30 juni (första kalenderhalvåret) och 1 juli till 31 december (andra kalenderhalvåret)

kalendervecka

måndag till och med söndag

kapitaliserad ränta

ränta som beräknats på din kapitalskuld under ett visst år och som du inte betalat under det året

Den kapitaliserade räntan läggs ihop med din kapitalskuld vid årets slut.

karenstid

de första 30 dagarna i en godkänd sjukperiod från Försäkringskassan under studietiden

kommunal vuxenutbildning

se komvux

komvux

del av det offentliga skolväsendet för vuxna, som i första hand syftar till att ge kunskaper som motsvarar grundskolan och gymnasieskolan (kommunal vuxenutbildning)

konst- och kulturutbildning

anordnas av privata skolor och är inom exempelvis dans, musik, teater, film, konst och mode

kravbrev

brev med information om hur mycket du ska betala till CSN, som du får om du inte betalat dina avgifter

kvalificerad yrkesutbildning (KY-utbildning)

eftergymnasial utbildning som syftar till att svara mot arbetsmarknadens behov av specialistkunnande inom olika branscher

Läs mer på YH-myndighetens webbplats

kvarstående avgift

belopp som du får betala i efterhand om du betalat för lite till CSN för ett år

Detta gäller lån tagna före 1989 (studiemedel).

L

Ladok

datorbaserat system för högskolor och universitet med uppgifter om studerande i den grundläggande högskoleutbildningen och i forskarutbildningen

landsnummer

nummer som används för att ringa utomlands och som du ska skriva i ansökan om studiemedel för studier utomlands

lån

pengar som du får låna när du studerar och som du måste betala tillbaka

Det finns även hemutrustningslån för utländska medborgare, främst flyktingar.

M

Master's Degree

internationell akademisk titel som ungefär motsvarar en svensk magisterexamen

Mecenatkortet

kort som ger dig som studerar med studiemedel vissa rabatter och förmåner

merkostnadslån

lån som du kan söka om du har vissa merkostnader i samband med din utbildning, exempelvis för studieresor

Merkostnadslån är en del av studiemedlen. Läs mer om merkostnadslån under de olika ingångarna för studerande.

Mina sidor

CSN:s självservicetjänst på webben

I Mina sidor kan du exempelvis lämna studieförsäkran, beställa blanketter för återbetalning samt ansöka om studiemedel och meddela ändringar.

Till Mina sidor

N

nationella program

program som ges på kommunal gymnasieskola, fristående gymnasieskola eller riksinternatskola och som ger en bred basutbildning och behörighet att läsa på högskola eller universitet

nedsättning

beslut som innebär att du får betala mindre på ditt lån under en tid. När du betalar mindre under en tid påverkar det din återbetalning i framtiden. Det kan exempelvis innebära att dina framtida årsbelopp blir högre eller att återbetalningstiden förlängs.

Läs mer om nedsättning av olika studielån
Läs mer om nedsättning av hemutrustningslån

närstående

nära släkting eller en annan person som väljer att ha dig som vårdare, exempelvis en nära vän

O

obetalda avgifter

avgifter som inte betalats i tid

obetalda årsbelopp

årsbelopp som inte betalats i tid

OCR-nummer

referensnummer som du ska skriva om du betalar via internet

OCR-numret finns på ditt inbetalningskort.

ogiltig frånvaro

skolk

omfattning

mängd arbete som du ska utföra när du studerar

Omfattningen uttrycks i poäng, högskolepoäng eller heltidsveckor.

omprövning

ny prövning av ett ärende, exempelvis om det kommer in nya uppgifter som från början inte var kända

omställningsstudiestöd

stöd för dig som arbetar men som vill studera för att stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Mer om omställningsstudiestöd

omvårdnadsbidrag

ersättning från Försäkringskassan som du får för att vårda ditt barn som är sjukt eller har funktionsnedsättning

Läs mer om omvårdnadsbidrag på Försäkringskassans webbplats

P

pensionsgrundande

som ligger till grund för beräkningen av din pension

permanent uppehållskort (PUK)

bevis på att en person har permanent uppehållsrätt i Sverige

Läs mer på Migrationsverkets webbplats

permanent uppehållsrätt (PUR)

rätt som du kan få om du bott lagligt i landet i minst fem år

Läs mer på Migrationsverkets webbplats

permanent uppehållstillstånd (PUT)

tillstånd att bo och arbeta i Sverige under en obegränsad tid

Läs mer på Migrationsverkets webbplats

personlig kod

fyrsiffrig kod som du får från CSN för att kunna använda Mina sidor och Talsvar*

* Talsvar kommer att vara stängt från 1 oktober 2021.

Postgraduate Degree

examen från en högskola eller ett universitet (minst Bachelor's Degree)

Det kan handla om studerande som läser på masterutbildningar eller som är doktorander.

poäng

mått på studieomfattning för komvux

För heltidsstudier räknas 20 poäng per vecka.

Se även ordet högskolepoäng.

praktik

del av utbildning som ger praktisk erfarenhet av ett yrke

premie

rabatt som du kan få på lån tagna före 1989 om du gör extra inbetalningar

prisbasbelopp

belopp som regeringen beslutar om varje år och som hänger samman med det allmänna prisläget

påbyggnadsutbildning

yrkesinriktad utbildning som ges inom ramen för komvux

En påbyggnadsutbildning syftar till att ge vuxna utbildning som leder till en ny nivå inom deras yrke eller till ett nytt yrke.

påförd ränta

ränta som du ska betala och som vi har bokfört

påminnelseavgift

avgift som CSN tar ut om du inte betalat i tid

Q

Quarterplan

indelning i fyra studieperioder (quarters) under ett läsår

Quarterplan är en terminsindelning i Nordamerika.

R

reducerat program

program med mindre än 2 500 gymnasiepoäng

regleringstal

tal som används varje år för att räkna om lån tagna före 1989

Regleringstalet bestäms i slutet av året och baseras på det allmänna prisläget (konsumentprisindex).

Läs mer om regleringstalet

rehabiliteringsersättning

bidrag för dig som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering

Rehabiliteringsersättning betalas ut av Försäkringskassan.

Läs mer om rehabliteringsersättning på Försäkringskassans webbplats

remiss

erbjudande om att lämna synpunkter, exempelvis på ett lagförslag

resterande slutligt årsbelopp

belopp som du får betala i efterhand om du betalat för lite till CSN för ett år

Detta gäller lån tagna hos CSN efter 1988 (studielån och annuitetslån).

Rg-bidrag

bidrag för dig som går på något av riksgymnasierna för döva och hörselskadade i Örebro eller riksgymnasierna för svårt rörelsehindrade ungdomar i Angered, Kristianstad, Skärholmen eller Umeå

RH-anpassad utbildning

utbildning för rörelsehindrade som har behov av ett särskilt stöd i undervisningen

riksgymnasium

skolorna för döva och hörselskadade i Örebro och skolorna för svårt rörelsehindrade ungdomar i Angered, Kristianstad, Skärholmen eller Umeå

ränta

kostnad som du ska betala när du lånar pengar

Om räntor för olika studielån
Om räntor för hemutrustningslån

S

samlat betygsdokument

bevis på avslutade kurser

Du kan själv bestämma vilka kurser du vill ha med i det samlade betygsdokumentet.

sammanläggning

att slå ihop lån tagna före den 1 juli 2001 med det nyare annuitetslånet (lån tagna efter den 30 juni 2001)

De gamla reglerna upphör att gälla och du betalar därefter enligt de regler som gäller för annuitetslånet.

samordnad betalning

betalning av två olika lån med ett enda belopp till CSN

Detta gäller om du har både studiemedel (lån före 1989) och studielån (lån 1 januari 1989-30 juni 2001).

Semesterplan

indelning i två studieperioder (semesters) under ett läsår

Semesterplan är en terminsindelning i Nordamerika.

Läs mer om studietid i olika länder

Senior College

samlingsnamn för skolor, vanligen i USA och Kanada, som ger utbildningar på eftergymnasial nivå

sjukersättning

ersättning för dig som är mellan 30 och 64 år och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom under en längre tid

Sjukersättningen betalas ut av Försäkringskassan.

Läs mer om sjukersättning på Försäkringskassans webbplats

sjukpenning

ersättning för dig som är sjuk och som inte har rätt till sjuklön

Sjukpenningen betalas ut av Försäkringskassan.

Läs mer om sjukpenning på Försäkringskassans webbplats

skattepliktig förmögenhet

förmögenhet som du är skyldig att betala skatt för

skattepliktig inkomst

inkomst som du är skyldig att betala skatt för

skolform

skola i form av exempelvis högskola, universitet, komvux och folkhögskola

skolort

ort där din skola ligger och där du studerar

skolprövning

prövning som Högskoleverket gör när en studerande vill få studiemedel för en utbildning som ännu inte godkänts av Högskoleverket

CSN kan inte betala ut studiemedel för en sådan utbildning utan att den först prövas och godkänns av Högskoleverket.

skuld

summa som du är skyldig CSN vid en viss tidpunkt

slutbetyg

betyg som du får efter avslutad utbildning

slutlig avgift

avgift som du ska betala till CSN utifrån beslut om slutlig skatt (taxering) för ett år

slutligt årsbelopp

årsbelopp som du ska betala till CSN utifrån beslut om slutlig skatt (taxering) för ett år

socialbidrag

se försörjningsstöd

sommarstudier

kurser som ges av högskolor eller universitet samt examens- och uppsatsarbete under sommartid (juni-augusti)

specialpedagogisk utbildning

utbildning i specialpedagogik på 90 högskolepoäng för personer med lärarutbildning och yrkeserfarenhet från förskola, skola eller andra relevanta verksamhetsområden

specialutformade program

program som motsvarar ett nationellt program inom gymnasieskolan, men som kan utformas individuellt eller för en grupp

språkkurs

kurs i det aktuella studielandets språk

För att få studiestöd för en språkkurs måste du uppfylla ett antal krav.

Läs mer om språkkurser

statlig vuxenutbildning

utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) med skolor i Härnösand och Norrköping

Utbildningarna bedrivs oftast på distans och har samma syfte som komvux.

Studentkortet

kort som ger dig som studerar med studiemedel vissa rabatter och förmåner

studieavbrott

tidpunkt för när du slutar studera

Du måste anmäla avbrottet till CSN.

studiebidrag

bidrag för dig som studerar på gymnasiet, komvux, folkhögskola, högskola eller andra eftergymnasiala utbildningar

Studiebidraget finns som en del av både studiehjälpen och studiemedlen. Vilket du kan få beror bland annat på din ålder. Studiebidragets storlek skiljer sig också åt.

studieförsäkran

försäkran om att du börjat studera på den utbildning eller kurs som du ska få studiemedel för

Du måste lämna en studieförsäkran för att CSN ska kunna betala ut studiemedel till dig. Du som studerar utomlands försäkrar i stället att du tänker börja studera i den studietakt som står i ditt beslut om studiemedel.

studiehjälp

olika bidrag för dig som studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola till och med vårterminen det år du fyller 20

Studiehjälpen består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg.

Läs mer om studiehjälp

studielån

1. namn på lån tagna hos CSN den 1 januari 1989-30 juni 2001

2. allmän term för de lån som du kan ta för att studera

studiemedel

1. olika bidrag och lån för dig som studerar på komvux, folkhögskola, högskola eller andra eftergymnasiala utbildningar

2. namn på lån tagna hos CSN fram till den 1 januari 1989

studieomfattning

mängden arbete som du ska utföra när du studerar

Studieomfattningen uttrycks i form av högskolepoäng, poäng eller procent.

studieort

ort där du studerar

studieperiod

tidsperiod då en enskild kurs eller ett paket av kurser pågår

En studieperiod är oftast en termin.

studieplan

1. blankett där komvux intygar hur många poäng du läser samt hur många poäng du tidigare klarat

2. schema där dina utbildningsmål och poäng framgår

studieresultat

resultat som en studerande klarat på en kurs eller utbildning

Studieresultat redovisas oftast i högskolepoäng eller poäng.

studiestöd

olika bidrag och lån för dig som studerar på gymnasiet, komvux, folkhögskola, högskola eller andra eftergymnasiala utbildningar

Studiestöden är studiemedel, studiehjälp och Rg-bidrag.

studiestödsberättigad utbildning

utbildning som ger rätt till studiemedel eller studiehjälp

Läs om vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel under de olika ingångarna för studerande.

studietid

tidsperiod då en enskild kurs eller en utbildning pågår

Som studietid räknas endast den tid som skolan meddelat att kursen eller utbildningen pågår. Sommarlov och jullov räknas inte som studietid.

Study Abroad-program

se utbytesprogram

särskilt förordnad vårdnadshavare

någon annan än en förälder som får vårdnaden om en omyndig studerande

Det är alltid en domstol som bestämmer vem som ska vara särskilt förordnad vårdnadshavare.

T

TAFE-skolor

samlingsterm för skolor i Australien som erbjuder yrkesutbildningar inom ett flertal olika områden, exempelvis affärsverksamhet, data, design, hotelladministration och turism (Technical and Further Education)

tillfälligt beslut

ett beslut som gäller tills CSN fattar ett nytt beslut

Ett tillfälligt beslut innebär att CSN stoppat dina kommande utbetalningar. CSN kan fatta ett tillfälligt beslut när vi får uppgifter från någon annan än dig och det är sannolikt att du inte har rätt till kommande utbetalningar. Detta kan exempelvis vara om din skola meddelar att du har avbrutit dina studier.

tilläggsavgift

administrativ avgift som CSN tar ut om du betalat för lite för ett år och måste betala resten i efterhand

Tilläggsavgiften är sex procent av det belopp du ska betala i efterhand (resterande slutligt årsbelopp) om du tagit lån efter 1988. Har du lånat före 1989 är tilläggsavgiften tolv procent av det belopp du ska betala in i efterhand (kvarstående avgift).

tilläggsbidrag

bidrag som är till för dig som studerar med studiemedel och har vårdnaden om barn

Läs mer om bidrag för dig som har barn under de olika ingångarna för studerande.

tilläggslån

1. lån som är till för dig över 25 år som studerar med studiemedel och som arbetat tidigare

2. lån som du med hemutrustningslån kan söka om du inte redan lånat det högsta belopp du har rätt till

Läs mer om tilläggslån för dig som arbetat tidigare under de olika ingångarna för studerande.

Läs mer om tilläggslån till hemutrustningslån

TUFF

teckenspråksutbildning för föräldrar med ett barn som är beroende av teckenspråk för att kunna kommunicera

Läs mer på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

TUFF-ersättning

ersättning för dig som deltar i TUFF-utbildning

Läs mer om TUFF-ersättning

tuition fee

kostnad för undervisningen på en skola

U

underhållsbidrag

belopp som en förälder som inte bor tillsammans med sitt barn ska bidra med till barnets försörjning

Läs mer om underhållsbidrag på Försäkringskassans webbplats

underhållsstöd

stöd som den ene föräldern kan få om den andre föräldern inte bor tillsammans med sitt barn och inte betalar underhållsbidrag.

Det är Försäkringskassan som betalar ut underhållsstöd.

Läs mer om underhållsstöd på Försäkringskassans webbplats

undervisningsavgift

kostnad för undervisningen på en skola

uppdragsutbildning

utbildning eller utbildningsplatser som organisationer, företag eller offentliga förvaltningar köpt av skolan

Uppdragsutbildningar kan du inte få studiemedel för.

uppehållsrätt

rätt för EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vara i Sverige

Läs mer på Migrationsverkets webbplats

uppläggningsavgift

kostnad som du får betala när ditt lån betalas ut

För studielån är uppläggningsavgiften 150 kronor per halvår.

För hemutrustningslån är uppläggningsavgiften 300 kronor som dras vid utbetalningen av lånet. För tilläggslån till hemutrustningslån är uppläggningsavgiften 100 kronor.

utbildningsanordnare

skola som är huvudansvarig för upplägg och genomförande av en utbildning

utbildningsbidrag

bidrag som ges till doktorander och som administreras av högskolor och universitet

utbildningsplan

plan som beskriver utbildningens innehåll samt vad målet med utbildningen är

utbytesprogram

studieform som bygger på ett avtal mellan en högskola eller ett universitet i Sverige och en skola i ett annat land

utlandsstudier

studier på en utbildning vid en skola utanför Sverige

V

varaktigt bosatt

status som du kan få om du har uppehållstillstånd i ett EU-land, men inte är EU-medborgare

För att få status som varaktigt bosatt måste du ha haft uppehållstillstånd i EU-landet i fem år.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats

vårdnad

juridisk rätt och skyldighet att ta hand om ett barn och bestämma i frågor som rör barnet

vårdnadshavare

förälder eller person som är utsedd att ha vårdnaden om ett barn

Det är ofta båda eller någon av barnets föräldrar som är vårdnadshavare. Ett barn har en vårdnadshavare fram till 18-årsdagen.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Y

yrkesutbildning

utbildning som ska leda fram till ett yrke

Å

åldersgränser

åldersgräns för att få studiemedel och studiehjälp

Det finns olika övre och nedre åldersgränser för studiemedel och studiehjälp.
Läs mer under de olika ingångarna för studerande.

årsavgift

avgift som du ska betala för ett visst år (utan administrativa avgifter)

Detta gäller lån tagna före 1989 (studiemedel).

Läs mer om årsavgift och återbetalning av olika lån

årsbelopp

belopp som du ska betala för ett visst år (utan administrativa avgifter)

Detta gäller lån tagna efter 1988 (studielån och annuitetslån).

Läs mer om årsbelopp och återbetalning av olika lån

årsbesked

brev som innehåller uppgifter om hur mycket du ska betala in under året, hur stor din skuld är den sista december varje år och hur mycket du betalat in under föregående år

återbetalningstid

tid som du har på dig att betala tillbaka ditt lån

Återbetalningstiden varierar beroende på vilken typ av lån du har.

Läs mer om återbetalningstid

återkrav

krav på att en låntagare direkt ska betala tillbaka studiestöd som betalats ut felaktigt


Ä

ändrade lånevillkor

överföring av lån tagna före den 1 juli 2001 till det nyare annuitetslånet (lån tagna efter den 30 juni 2001)

De gamla reglerna upphör att gälla och du betalar därefter enligt de regler som gäller för annuitetslånet.


Ö

överklagande

skriftlig begäran om att ett beslut ska ändras

Uppdaterad: 2022-11-29
Hjälpte den här sidan dig?