session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Extra tillägg på gymnasiet

Om du studerar på gymnasiet och din familj har låg inkomst kan du ansöka om extra tillägg. På den här sidan hittar du mer information om vad som räknas som inkomst, vems inkomst vi räknar med och hur du ansöker.

Vad är extra tillägg?

Extra tillägg är ett bidrag som du kan få om din familj har låga inkomster. Er sammanlagda inkomst måste vara lägre än 125 000 kronor före skatt under perioden 1 juli–30 juni. Om du ansöker om extra tillägg för läsåret 2024/2025 räknar vi er inkomst under perioden 1 juli 2024–30 juni 2025.

Kan jag få extra tillägg?

För att kunna få extra tillägg behöver du uppfylla dessa krav:

 • Du och din familj har en inkomst som är lägre än 125 000 kronor före skatt under perioden 1 juli–30 juni. Om din familj har en förmögenhet över 75 000 kronor räknar vi även in en femtedel av den.
 • Du studerar på heltid.
 • Du går en utbildning i eller utanför Sverige som ger rätt till extra tillägg. De flesta utbildningarna på till exempel gymnasiet och folkhögskola ger rätt till extra tillägg.
 • Du måste ha rätt ålder. Du kan som längst få extra tillägg till och med första halvåret det år du fyller 20. Det finns inte någon nedre åldersgräns.
 • Om du är utländsk medborgare behöver du uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd

Vems inkomst räknas med?

Hur CSN räknar ut din familjs inkomst beror på din familjesituation. Här kan du se hur olika familjesituationer påverkar vilken inkomst vi räknar med.

Med vårdnadshavare menar vi förälder eller person som är utsedd att ha vårdnaden om dig om du är under 18 år. Det är ofta båda eller någon av föräldrarna som är vårdnadshavare. Om du är äldre menar vi den eller de som hade vårdnaden om dig innan du fyllde 18 år.

Om dina föräldrar har gemensam vårdnad om dig (eller hade det innan du blev myndig), ska båda föräldrarnas inkomster räknas med. Detta beror på att båda två har ansvar för din försörjning.

Se vems inkomst vi räknar med
Hur vi räknar inkomst beroende på familjesituation

Familjesituation

Inkomst som CSN räknar med

Båda föräldrarna är vårdnadshavare.

Båda vårdnadshavarnas och din inkomst räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Föräldern är inte gift eller sambo med någon.

Vårdnadshavarens och din inkomst räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Dina föräldrar är inte gifta med varandra men de bor ihop.

Båda föräldrarnas och din inkomst räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Dina föräldrar är gifta med varandra och bor ihop.

Båda föräldrarnas och din inkomst räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Dina föräldrar är gifta med varandra, men de bor inte ihop.

Båda föräldrarnas och din inkomst räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Föräldern är gift med någon annan än din andra förälder och bor ihop med honom eller henne.

Vårdnadshavarens, styvförälderns och din inkomst räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Föräldern är gift med någon annan än din andra förälder men bor inte ihop med honom eller henne.

Vårdnadshavarens, styvförälderns och din inkomst räknas.

Du har en god man för ensamkommande barn.

Din inkomst räknas.

Du har en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Din inkomst räknas.

Du är gift.

Din inkomst räknas. Inkomsten räknas från och med kalenderhalvåret efter att du gift dig.

Du bor tillsammans med en person som du har barn med.

Din inkomst räknas. Inkomsten räknas från och med kalenderhalvåret efter att barnet är fött.

Du är familjehemsplacerad.

Båda vårdnadshavarnas och din inkomst räknas. Detta gäller om dina föräldrar står kvar som vårdnadshavare.

Hur ska jag beräkna inkomsten?

När du ansöker om extra tillägg ska du räkna med alla skattepliktiga inkomster under perioden 1 juli–30 juni det läsår som ansökan gäller. Om du ansöker om extra tillägg för läsåret 2024/2025 ska du räkna med alla inkomster före skatt under perioden 1 juli 2024–30 juni 2025. Du ska även skicka med dokument som visar familjens inkomst före skatt.

Exempel på inkomster som ska räknas med
 • lön
 • a-kassa
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • skattepliktigt omvårdnadsbidrag
 • aktivitetsstöd
 • aktivitetsersättning
 • inkomster från eget företag
Exempel på inkomster som inte ska räknas med
 • studiehjälp
 • studiemedel
 • barnbidrag
 • underhållsstöd eller underhållsbidrag
 • bostadsbidrag
 • försörjningsstöd eller äldreförsörjningsstöd
 • etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning.
Se vilka dokument du ska skicka med

Skattepliktiga inkomster

Om någon i din familj har lön eller annan skattepliktig inkomst ska du skicka in dokument som visar inkomsten före skatt från och med 1 juli till det datum du ansöker om extra tillägg. Det kan till exempel vara lönespecifikationer, arbetsgivarintyg eller besked om utbetalning från Försäkringskassan.

Försörjningsstöd

Om någon i din familj har försörjningsstöd ska du skicka in dokument som visar vilka månader hen haft försörjningsstöd från och med 1 juli till det datum du ansöker om extra tillägg. Det kan till exempel vara beslut och normberäkningar från socialförvaltningen.

Exempel - om din familj har försörjningsstöd

Du ansöker om extra tillägg i november. Båda dina vårdnadshavare har haft försörjningsstöd sedan 1 juli. Du fyller i att de har 0 kronor i inkomst på ansökan och skickar med beslut och normberäkningar från socialförvaltningen som visar att de haft försörjningsstöd sedan 1 juli.

Exempel - om din familj har skattepliktig inkomst och försörningsstöd

Du ansöker om extra tillägg i november. Båda dina vårdnadshavare har haft försörjningsstöd sedan 1 juli. En av dina vårdnadshavare har också aktivitetsstöd från Försäkringskassan sedan den 1 juli.

Du beräknar aktivitetsstödet före skatt för perioden 1 juli - 30 juni och fyller i summan på ansökan.

För den vårdnadshavare som bara har försörjningsstöd skriver du 0 kronor på ansökan. Du skickar med beslut och normberäkningar från socialförvaltningen som visar att vårdnadshavarna haft försörjningsstöd sedan 1 juli och utbetalningsbesked från Försäkringskassan som visar aktivitetsstöd från 1 juli och framåt.

Hur mycket pengar kan jag få?

Hur mycket du får i extra tillägg beror på hur stor inkomst du och din familj har. I tabellen ser du hur mycket extra tillägg du får vid olika inkomster.

Extra tillägg beroende på inkomst

Inkomst före skatt, kr

Extra tillägg per månad, kr

Lägre än 85 000

855

85 000–104 999

570

105 000–124 999

285

 

När kommer pengarna?

Om du studerar på heltid får du extra tillägg under tio månader per läsår, från september till juni.

När den första utbetalningen kommer beror på när du skickar in din ansökan och hur lång handläggningstid vi har. Om vi fattar ett beslut i september eller tidigare sker vanligtvis den första utbetalning den sista vardagen i september. Om vi fattar beslut senare sker den första utbetalningen två vardagar efter beslut. Därefter sker utbetalningen den sista vardagen i månaden.

Utbetalningsdatum läsåret 2024/2025
 • 30 september 2024
 • 31 oktober 2024
 • 29 november 2024
 • 30 december 2024
 • 31 januari 2025
 • 28 februari 2025
 • 31 mars 2025
 • 30 april 2025
 • 30 maj 2025
 • 30 juni 2025

Hur ansöker jag om extra tillägg?

Beställ en ansökningsblankett här på webbplatsen. Du kan som längst ansöka för ett läsår i taget. Skicka din ansökan till CSN:s postadress, som du hittar på blanketten.

Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare (vanligtvis en förälder) skriva under ansökan. Om du är över 18 år kan du skriva under din ansökan själv

För läsåret 2024/2025 ska ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 juni 2025.

Viktigt att du meddelar ändringar till oss

Om något ändras som kan påverka ditt extra tillägg, måste du meddela det till CSN. Det kan till exempel vara att:

 • din familjs inkomst ändras
 • din familjesituation ändras, till exempel om din vårdnadshavare gifter sig
 • du slutar skolan eller byter skola.

Du kan använda blanketten ”Anmälan om ändringar” som du fick med beslutet. Det går också bra att kontakta oss via telefon eller mejl.

Kontakta oss om ändringar

Genom att direkt meddela ändringar till CSN, så minskar du risken för återkrav. Ett återkrav innebär att du måste betala tillbaka bidrag som du inte har haft rätt till.

Om vi misstänker bidragsbrott

Att fortsätta ta emot pengar som du inte har rätt till kan vara ett bidragsbrott. Om vi har anledning att misstänka bidragsbrott gör vi en polisanmälan. Det är vi skyldiga att göra enligt lag. Även om du inte medvetet låtit bli att meddela när något ändrats för dig som påverkar ditt studiestöd, kan det ändå räknas som ett bidragsbrott.

För dig som arbetar på socialförvaltningen

Arbetar du på socialförvaltningen och ska intyga försörjningsstöd för en familj? På våra partnersidor hittar du information och en blankett som du kan använda.

Intyg för extra tillägg

Uppdaterad: 2024-07-05
Hjälpte den här sidan dig?