session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Inackorderingstillägg – Bidrag på fristående gymnasieskola eller folkhögskola

Du kan ansöka om inackord­erings­tillägg om du bor och studerar på en annan ort än på hemorten. Om du studerar på en kommunal gymnasieskola ansöker du vanligtvis om bidrag för boende och resor hos din hemkommun. På den här sidan hittar du information om inackord­erings­tillägg från CSN.

Vad är inac­korderingstillägg?

Inackorderin­gstillägg är ett bidrag som du kan få om du behöver bo och studera på en annan ort än på hemorten. För att få inackorderings­tillägg ska du ha en restid, tur och retur, på minst två timmar per dag mellan ditt föräldrahem och skolan. Restiden beräknas med allmänna kommunikationer, till exempel buss eller tåg.

Du kan ansöka om inackordering­stillägg från CSN om du till exempel studerar på en fristående gymnasieskola, fristående anpassad gymnasieskola eller en folkhögskola.

Om du ska studera på en kommunal gymnasieskola eller på komvux ansöker du vanligtvis om inackorde­ringstillägg hos din hemkommun.

Om du ska studera utanför Sverige kan du läsa om inackorderingsti­llägg på sidan Gymnasiestudier utanför Sverige.

Utbildningar som ger rätt till inackorderings­tillägg

Här ser du de vanligaste utbildningarna som kan ge rätt till inackorderi­ngstillägg från CSN.

Fristående gymnasieskola och fristående anpassad gymnasieskola

Du kan ansöka om inackorderin­gstillägg om du studerar på en gymnasieutbildning vid en fristående gymnasieskola eller fristående anpassad gymnasieskola.

Folkhögskola

Du kan ansöka om inackorderi­ngstillägg om du studerar på en grundskoleu­tbildning eller en gymnasieutb­ildning vid en folkhögskola.

Konst- och kulturutbildning och vissa andra utbildningar

Du kan ansöka om inackord­eringstillägg för att gå en konst - och kulturutbildning och vissa andra utbildningar på gymnasienivå.

Nationell yrkesutbildning (pilotverksamhet)

Du kan ansöka om inackorderingstillägg om du studerar på en nationell yrkesutbildning (pilotverksamhet)

Nationell yrkesutbildning

Grundskola i vissa fall

Om du ska gå en förberedande dansaru­tbildning kan du ansöka om inackorderi­ngstillägg från och med årskurs 4.

Om dina föräldrar bor utomlands permanent och minst en av dem är svensk medborgare kan du få inacko­rderingstillägg från och med årskurs 7. Det gäller oavsett om du går på en kommunal skola eller en friskola.

Kommunal gymnasieskola och komvux i vissa fall

Om du studerar på en kommunal gymnasieskola, kommunal gymnasiesärskola eller komvux ska du vanligtvis ansöka om inackorder­ingstillägg från din hemkommun.

Om dina föräldrar bor utomlands permanent och minst en av dem är svensk medborgare kan du dock få inackorderingstillägg från CSN om du studerar på en kommunal skola i Sverige. Du kan då få inackorderings­tillägget från årskurs 7 tills du slutar en gymnasieutb­ildning (som längst till och med första halvåret det år du fyller 20 år).

Kan jag få inackor­dering­stillägg?

För att kunna få inackorderingstillägg från CSN måste du uppfylla ett antal krav.

Utbildningen måste ge rätt till inackorderingstillägg

Du måste studera på en utbildning som ger rätt till inackorderingsti­llägg från CSN.

Du måste studera på heltid

Med heltidsstudier menar vi det här:

 • Din utbildning räknas som heltidsstudier enligt skolans kursplan eller motsvarande. Studier på en gymnasieskola är normalt på heltid.
 • Du deltar i all verksamhet som ingår i utbildningen om du inte har giltiga skäl att utebli.
Du måste vara i en viss ålder

Du kan få inackorder­ingstillägg till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Det finns inte någon nedre åldersgräns.

Du måste ha en viss restid mellan ditt föräldrahem och skolan

Du måste ha en restid (tur och retur) på minst två timmar per dag mellan ditt föräldrahem och skolan du studerar på. Med restid menar vi tiden från det att du lämnar föräldrahemmet till skoldagens början och tiden från skoldagens slut tills du är hemma igen. Restiden beräknas med allmänna kommunikationer, till exempel buss eller tåg.

Om du studerar på en folkhögskola och bor på skolans internat behöver du inte uppfylla kravet på två timmars restid mellan föräldrahemmet och skolan.

Det här räknar vi som ditt föräldrahem:

 • Om du bor hos dina föräldrar räknar vi det som ditt föräldrahem.
 • Om du är placerad i familjehem räknar vi familjehemmet som ditt föräldrahem.
 • Om du bor tillsammans med en person som du är gift med eller har barn med räknar vi ert gemensamma hem som föräldrahem.
Du måste bo på en annan adress än föräldrahemmet (vara inackorderad) under din studietid

För att få inackorderin­gstillägg måste du vara inackorderad och kunna styrka din inackordering med köpekontrakt, hyreskontrakt eller Intyg från hyresvärd (CSN:s blankett 1614W) som följer med ansökan.

Om dina föräldrar står på hyres- eller köpekontraktet ska du skicka in en kopia på det kontraktet istället för att skicka in Intyg från hyresvärd (CSN:s blankett 1614W).

Du kan inte få inackorderin­gstillägg om någon av dina föräldrar bor på din studieort. Detta gäller bara om föräldern också är din vårdnadshavare.

Motsvarande utbildning får inte finnas på din hemort

Om du studerar på en fristående gymnasieskola eller fristående anpassad gymnasieskola kan du bara få inackorderi­ngstillägg om motsvarande utbildning saknas på din hemort eller inom två timmars restid (tur och retur) från ditt föräldrahem.

Med motsvarande utbildning menar vi nationellt program och nationell inriktning, till exempel Ekonomiprogrammet med inriktning juridik.

Vi tar inte hänsyn till om den valda skolan erbjuder en särskild variant, en nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) eller valbara kurser som saknas på din hemort, till exempel kriminologi eller rymdteknik.

Undantag från kravet om motsvarande utbildning

I vissa fall kan du få inackorderingstillägg även om motsvarande utbildning finns på din hemort eller inom två timmars restid från föräldrahemmet

 • Du har sökt men inte blivit antagen till utbildningen som finns på din hemort eller inom två timmars restid från föräldrahemmet.
 • Du går en utbildning som Skolverket har beslutat ska vara så kallad riksrekryterande.
 • Du går en skolförlagd utbildning, men på din hemort eller inom två timmars restid från ditt föräldrahem så finns den endast i form av gymnasial lärlingsutbildning.
 • Du har särskilda skäl för att bo inackorderad. Ett särskilt skäl kan till exempel vara trakasserier eller annan kränkande behandling, eller andra personliga förhållanden som har med skolgången att göra.
 • Du praktiserar 15 dagar eller mer och har en restid till praktikplatsen på minst två timmar per dag.
 • Dina föräldrar har flyttat till en annan ort i Sverige eller flyttat tillbaka till Sverige och du bor kvar för att gå färdigt din utbildning eftersom du inte kan byta skola utan svårighet.
Du får inte ha vissa andra ersättningar

Du kan inte få inackorder­ingstillägg om stat, kommun eller region betalar minst hälften av ditt uppehälle.

Om minst hälften av ditt uppehälle är betalat av stat, kommun eller region och du samtidigt har hel aktivitetse­rsättning kan du inte få någon form av studiehjälp alls. Samma sak gäller om du har någon av ersättningarna aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Fler villkor om du är utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare behöver du uppfylla särskilda villkor för att ha rätt till svenskt studiestöd. CSN prövar din rätt till svenskt studiestöd automatiskt varje läsår. Om du uppfyller villkoren prövar vi din ansökan om inackord­eringstillägg efter det.

Hur mycket pengar kan jag få?

Hur mycket du får i inackordering­stillägg varje månad beror på hur långt det är mellan ditt föräldrahem och din skola eller praktikplats enkel väg. Avståndet beräknas utifrån den resväg du har med allmänna kommunikationer, till exempel buss eller tåg.

Inackorde­ringstillägg i kronor per månad utifrån avståndet mellan hemmet och skolan

Avstånd i km

Kronor per månad

0–44

1 190

45–84

1 315

85–124

1 460

125–174

1 625

175–224

1 770

225–599

1 875

600–899

1 980

900–1 299

2 160

1 300–

2 350


När kommer pengarna?

Inackorderin­gstillägg betalas som längst ut under nio månader per läsår, från september till maj.

När den första utbetalningen kommer beror på när du skickar in din ansökan och hur lång handläggningstid vi har. Om vi fattar ett beslut i september eller tidigare sker vanligtvis den första utbetalning den sista vardagen i september. Om vi fattar beslut senare sker den första utbetalningen två vardagar efter beslut. Därefter sker utbetalningen den sista vardagen i månaden.

Utbetalningsdatum läsåret 2023/2024
 • 29 september 2023
 • 31 oktober 2023
 • 30 november 2023
 • 29 december 2023
 • 31 januari 2024
 • 29 februari 2024
 • 28 mars 2024
 • 30 april 2024
 • 31 maj 2024

Hur ansöker jag om inackorderingstillägg?

Beställ en ansöknin­gsblankett här på webbplatsen. Du kan som längst ansöka för ett läsår i taget. Skicka din ansökan till CSN:s postadress, som du hittar på blanketten.

Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare (vanligtvis en förälder) skriva under ansökan. Om du är över 18 år kan du skriva under din ansökan själv.

För läsåret 2023/2024 ska din ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 juni 2024.

Bra att veta innan du ansöker

 • Du behöver skicka med ett köpekontrakt, hyreskontrakt eller Intyg från hyresvärd (CSN:s blankett 1614W) varje läsår. Om dina föräldrar står på köpe- eller hyreskontraktet ska du skicka in en kopia på det kontraktet istället för att använda Intyg från hyresvärd.

Viktigt att du meddelar ändringar till oss

Om något ändras som kan påverka din rätt till inackorderings­tillägg, måste du meddela det till CSN. Det kan till exempel vara att du:

 • bott hos din ena förälder och nu flyttar hem till den andre föräldern
 • byter inackorderi­ngsbostad eller väljer att flytta hem
 • byter program eller inriktning.

Du kan använda blanketten "Anmälan om ändringar" som du fick med beslutet. Det går också bra att kontakta oss via telefon eller mejl.

Kontakta oss om ändringar

Om du byter inackorderi­ngsbostad ska du även skicka med en kopia på hyreskontraktet eller blanketten ”Intyg från hyresvärd”.

Genom att direkt anmäla ändringar till CSN, så minskar du risken för återkrav. Ett återkrav innebär att du måste betala tillbaka bidrag som du inte har haft rätt till.

Om vi misstänker bidragsbrott

Att fortsätta ta emot pengar som du inte har rätt till kan vara ett bidragsbrott. Om vi har anledning att misstänka bidragsbrott gör vi en polisanmälan. Det är vi skyldiga att göra enligt lag. Även om du inte medvetet låtit bli att meddela när något ändrats för dig som påverkar ditt studiestöd, kan det ändå räknas som ett bidragsbrott.

Uppdaterad: 2024-06-13
Hjälpte den här sidan dig?